Geen drempelwaarde stikstof!

Blog

Door de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) per 1 juli jl. moeten Natuurbeschermingswetvergunningen die na die datum sneuvelen bij de Afdeling, opnieuw worden beoordeeld. Het niet of onvoldoende beoordelen van de significante effecten die een uitbreiding heeft op betrokken Natura 2000-gebieden, waaronder het hanteren van een drempelwaarde, leidt ertoe dat sprake is van strijd met de Natuurbeschermingswet en dus dat de vergunning wordt vernietigd.

Artikel 19d Nbw 1998

Op 21 oktober jl. heeft de Afdeling zich uitgesproken over een vergunning ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw). Deze vergunning is aangevraagd voor het wijzigen en uitbreiden van een rundveehouderij. De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. en de Vereniging Stedelijk Leefmilieu, Groen- en Milieubeheer (hierna gezamenlijk: MOB) komen tegen deze vergunning op.

Drempelwaarde stikstofdepositie

Het College van GS van de provincie Utrecht (hierna: het College) heeft geoordeeld dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn. Voor de andere betrokken Natura 2000-gebieden (Nieuwkoopse Plassen en de Haeck en de Oostelijke Vechtplassen) stelt het College dat de toename van de stikstofdepositie daarop onder de 0,051 mol N/ha/jr blijft. Dergelijke waardes kunnen volgens het College niet makkelijk worden berekend en het College heeft ervoor gekozen om een dergelijke toename niet bij de beoordeling van de aanvraag te betrekken. Feitelijk betreft dit een drempelwaarde.

Verwijzing uitspraken 15 juli 2015

De Afdeling heeft op 15 juli 2015 in drie zaken geoordeeld dat ook bij een dergelijke kleine toename niet geconcludeerd mag worden dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Die conclusie kan alleen worden getrokken, gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.

Drempelwaarde volstaat niet

De door het College gehanteerde getalsmatige grens is volgens de Afdeling niet voldoende. Het College dient te onderzoeken of de aangevraagde bedrijfssituatie tot significante effecten voor de betrokken gebieden leidt, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de geringe toename van de stikstofdepositie enerzijds en de kritische depositiewaarde, de staat van instandhouding en de instandhoudingsdoelstelling van de voor stikstofgevoelige habitattypen in de betreffende Natura 2000-gebieden anderzijds.

Strijd artikel 19g Nbw 1998

De Afdeling vernietigt de vergunning omdat deze in strijd is met artikel 19g Nbw 1998. Daaruit volgt dat het College zich ervan moet verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

Inwerkingtreding PAS

Het College moet bij de hernieuwde beoordeling van de aanvraag ook rekening houden met de wijziging van de Nbw 1998 per 1 juli jl. De Afdeling stelt daartoe een termijn van zes maanden vast en gelast het College om binnen zes maanden na de uitspraak opnieuw op de bezwaren van MOB te beslissen. Met alleen een drempelwaarde kan het College niet meer volstaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.