Faillissement voorkomen? Maak gebruik van de WHOA

Blog

Schenkeveld Advocaten - drijvende euro

Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) in werking. De WHOA maakt het voor bedrijven met financiële problemen mogelijk om dwingend een akkoord op te leggen aan de schuldeisers en aandeelhouders, ook als zij medewerking weigeren. Door de WHOA wordt het voor u een stuk eenvoudiger om het voortbestaan van uw bedrijf veilig te stellen.

Waarom de WHOA?

Door de WHOA kan de rechtbank een onderhands akkoord goedkeuren dat is gesloten tussen een onderneming, haar schuldeisers én aandeelhouders. Het is niet nodig dat alle schuldeisers hebben ingestemd met het akkoord. Als wordt voldaan aan de formaliteiten en stemvereisten kunnen de dwarsliggende schuldeisers dus tegen hun wil worden gebonden aan het akkoord.

Hoe werkt de WHOA?

U kunt een WHOA procedure opstarten als uw onderneming in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortbestaan. Het WHOA-akkoord kan ofwel zijn gericht op reorganisatie en voortzetting van de onderneming ofwel op liquidatie van de onderneming. U dient de volgende stappen te volgen.

1. Opstarten WHOA

De procedure kan in de eerste plaats worden opgestart door het bestuur van de onderneming zelf. Het bestuur heeft hiervoor geen toestemming nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders. De onderneming is verplicht om (kosteloos) een verklaring van de voorbereiding van de procedure te deponeren bij de griffie van de rechtbank.

De procedure kan ook opgestart worden door de schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging met als doel de totstandkoming van een akkoord. Deze partijen kunnen de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze route staat (naast de mogelijkheid om zelf een akkoord aan te bieden) ook open voor de schuldenaar zelf. De deskundige dient een akkoord voor te bereiden en ter homologatie (goedkeuring) voor te leggen aan de rechtbank.

Het bestuur van de onderneming is gedurende de WHOA procedure volledig beschikkingsbevoegd.

2. Klassenindeling

In het akkoord dient het bestuur of de herstructureringsdeskundige (een deel van) de schuldeisers en aandeelhouders in te delen in klassen. Hierbij moeten de schuldeisers en/of aandeelhouders met gelijksoortige rechten in dezelfde klasse worden ingedeeld.

Per klasse kan een specifiek voorstel voor een akkoord worden gedaan. De onderneming of herstructureringsdeskundige kan er voor kiezen om een klasse niets aan te bieden, in dat geval zal het akkoord geen wijziging in de rechten van deze klasse meebrengen. Als uitgangspunt geldt dat de schuldeisers met het akkoord meer dienen te ontvangen dan in het geval van een faillissement. De inhoud van het akkoord is vormvrij. Denk hierbij aan het betalen van een percentage van de schuld, een uitstel van betaling of het omzetten van een schuld in aandelen. Ook is de wijziging of beëindiging van lopende overeenkomsten zonder instemming van de wederpartij onder voorwaarden mogelijk. De vordering van de wederpartij tot schadevergoeding kan zelfs worden meegenomen in het akkoord.

3. Stemming door schuldeisers

Per klasse schuldeisers moet er over het akkoord gestemd worden. Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd. Een klasse stemt met het akkoord in wanneer ten minste twee derde van de totale vordering van de klasse, of ten minste twee derde van het geplaatst kapitaal met het akkoord in stemt.

Zodra één klasse met het akkoord instemt, kan het akkoord ter goedkeuring (homologatie) worden voorgelegd aan de rechtbank. Voor deze klasse is wel vereist dat de vordering van de schuldeisers in een faillissement geheel of gedeeltelijk zouden worden voldaan. In de praktijk houdt dit in dat deze klasse niet alleen mag bestaan uit concurrente schuldeisers of aandeelhouders, aangezien deze schuldeisers in faillissement over het algemeen geen uitkering ontvangen.

4. Goedkeuring rechtbank

De rechter toetst ambtshalve of aan alle formaliteiten en voorwaarden is voldaan, waaronder de eis of nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd. Daarnaast kunnen ook schuldeisers en aandeelhouders die tegen het akkoord hebben gestemd of niet tot de stemming zijn toegelaten, de rechtbank vragen om goedkeuring van het akkoord te weigeren, als blijkt dat zij op basis van het akkoord slechter af zijn dan in het geval van een faillissement. Indien zij hebben tegengestemd en hun klasse ook heeft tegengestemd, kunnen zij op meerdere gronden vragen om goedkeuring te weigeren. Een van de gronden is als het akkoord afwijkt van de wettelijke rangorde tussen schuldeisers.

Indien de rechter oordeelt dat er geen weigeringsgronden aanwezig zijn, keurt de rechter het akkoord goed en wordt het daardoor verbindend voor alle schuldeisers, inclusief de tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders (dwangakkoord).

Conclusie

Indien uw onderneming (door de gevolgen van de corona-crisis) in financiële moeilijkheden is geraakt, kan de WHOA mogelijk uitkomst bieden. Wilt u meer informatie over de WHOA en de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem contact op met onze advocaten insolventierecht.