De verjaring en stuiting van een rechtsvordering, hoe zit dat?

Blog

Schenkeveld Advocaten - calendar

Partijen hebben doorgaans op grond van gemaakte afspraken bepaalde aanspraken ten opzichte van elkaar. Deze aanspraken worden juridisch aangeduid als (rechts)vorderingen. De rechtsvordering op de andere partij kan door verloop van tijd verjaren. Om verjaring te voorkomen kan de vordering worden gestuit. Maar hoe dient die stuiting plaats te vinden?

Verjaring

Verjaring is een rechtsfeit dat intreedt indien een bepaalde tijd is verstreken nadat een vordering opeisbaar is geworden. Als een rechtsvordering verjaart dan vervalt het vorderingsrecht en kan geen aanspraak meer op de vordering worden gemaakt.

De standaard verjaringstermijn in de wet is 20 jaren nadat de vordering is ontstaan of opeisbaar werd. Sommige vorderingen hebben een kortere verjaringstermijn.

Bij de vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of doen; een vordering tot periodieke betaling; uit onverschuldigde betaling of tot betaling van schade of overeengekomen boete geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van twee jaar.

Het is mogelijk dat bij overeenkomst of door middel van de algemene voorwaarden van deze verjaringstermijnen is afgeweken. U dient dan ook altijd eerste te kijken in de overeenkomst of partijen daarover iets hebben afgesproken.

Drie mogelijkheden tot stuiting

Op grond van de wet is het op drie manieren mogelijk om een verjaring te stuiten. De eerste manier is een daad van rechtsvervolging (art. 3:316 BW). Dat houdt in dat een juridische procedure wordt gestart door de partij die aanspraak wil maken op de vordering.

De tweede mogelijkheid van stuiting is een erkenning van de vordering door de wederpartij. De wederpartij kan met zoveel woorden erkennen aan de partij tegen wie de verjaring loopt dat hij schuldig is. Deze erkenning zegt op zichzelf nog niets over een erkenning van aansprakelijkheid.

De laatste mogelijkheid van stuiting is door middel van een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Ten aanzien van deze laatste mogelijkheid heeft het Gerechtshof Den Haag recent geoordeeld over de vraag of de schriftelijke mededeling voldoende duidelijk was.

Rechtsgeldige stuiting van de verjaring?

Als een schuldeiser de vordering door middel van een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling wil stuiten dan dient deze aan de vereisten van artikel 3:317 BW te voldoen. In het recente arrest van het Gerechtshof Den Haag heeft het Gerechtshof geoordeeld dat aan een mededeling als bedoeld in artikel 3:317 BW niet de eis mag worden gesteld dat de schuldeiser de vordering nauwkeurig omschrijft met een aanwijzing van de correcte juridische grondslag. Het is echter wel noodzakelijk dat het voor de schuldenaar kenbaar is welke vordering wordt bedoeld. In dat kader verwijst het Gerechtshof naar twee uitspraken van de Hoge Raad.

Duidelijke omschrijving van de vordering

De Hoge Raad heeft in 2008 en in 2010  geoordeeld dat de vordering zodanig moet worden omschreven dat de schuldenaar daaruit kan begrijpen welk recht op nakoming wordt voorbehouden en waartegen hij zich eventueel heeft te verweren.

Bij de beoordeling of een mededeling aan de in artikel 3:317 BW gestelde vereiste voldoet, moet niet alleen worden gelet op de formulering, maar ook op de context waarin de mededeling is gedaan en op de overige omstandigheden van het geval. De Hoge Raad heeft in 2015 geoordeeld dat bij deze beoordeling ook de omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de mededing is gedaan van betekenis zijn.

Conclusie

Als u een vordering heeft jegens iemand dan dient u zich altijd bewust te zijn van de verjaringstermijn. Om te weten wat de verjaringstermijn is van de desbetreffende vordering, is het raadzaam om eerst in de overeenkomst te kijken. In het geval partijen daarover geen nadere afspraken hebben gemaakt dan geldt de verjaringstermijn op grond van de wet. Als u de verjaring wilt stuiten dan is het van belang dat u duidelijk omschrijft om welke vordering het gaat en welk recht op nakoming wordt voorbehouden.

Heeft u vragen over de geldende verjaringstermijn of over de inhoud van uw stuitingsbrief, neem dan contact op met een van onze advocaten.