Bouwtijdverlenging mogelijk vanwege Corona?

Blog

Schenkeveld Advocaten - bouwvakker1

Alleen al vanwege het feit dat mensen die verkouden zijn, waaronder ook een loopneus of keelpijn wordt verstaan, niet naar hun werk mogen, is het niet ondenkbeeldig dat er straks onvoldoende personeel op de bouwplaats is. Is bouwtijdverlenging dan mogelijk?

Overeenkomst van aanneming al gesloten?

Allereerst is van belang of er al een overeenkomst van aanneming is gesloten of niet. Als die overeenkomst nog niet is gesloten dan is het belangrijk om goed na te gaan welke bepalingen er in de overeenkomst staan opgenomen over de bouwtijd. Ook is het dan van belang om na te denken over de vraag of er bij de levering van materiaal problemen te verwachten zijn.

Bestaande bouwprojecten

De meeste problemen zullen ontstaan bij bestaande bouwprojecten. Allereerst dient u in de overeenkomst te bekijken of er een bouwtijd is afgesproken en wat de gevolgen zijn als die bouwtijd niet wordt gehaald. Meestal staat er dan een korting opgenomen. Over het algemeen zal de UAV 2012 van toepassing zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Termijnverlenging

In het geval vertraging wordt voorzien dan is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een beroep te doen op termijnverlenging. In paragraaf 8 lid 4 van de UAV 2012 staat opgenomen dat op verzoek van de aannemer de bouwtijd kan worden verlengd door de opdrachtgever. Dit recht komt de aannemer toe op grond van paragraaf 8 lid 5 UAV 2012 als door overmacht niet kan worden gevergd dat het werk tijdig wordt opgeleverd. Van belang is dat dit verzoek schriftelijk moet worden gedaan tenminste 14 dagen voor het verstrijken van de termijn. Volgens de jurisprudentie is van belang dat dit verzoek goed wordt onderbouwd. Het enkel aangeven dat er bouwtijdverlenging nodig is vanwege de corona-omstandigheden, is niet voldoende. Er dient concreet en specifiek te worden aangegeven welke niet voor haar risico komende vertragingsoorzaken van de aannemer hebben geleid tot welke concrete niet door haar te vermijden vertragingen.[1]

Korting

Bouwtijdverlenging is natuurlijk van belang om te voorkomen dat een korting wordt opgelegd. Er wordt op grond van artikel 42 lid 3 UAV 2012 geen korting opgelegd voor dagen waarop de bouw door overmacht wordt vertraagd. Ook vertraging door bedrijfsstoornissen of door onwerkbaar weer leiden niet tot het opleggen van een korting als het gaat om een vertraging van ongewone duur.

Burgerlijk Wetboek

Mocht de UAV niet van toepassing zijn dan kan een beroep worden gedaan op artikel 6:258 BW waarin staat opgenomen dat de rechter een overeenkomst kan wijzigen of geheel of gedeeltelijk kan ontbinden als vanwege onvoorziene omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft.

Gevolgen bij bouwtijdoverschrijding

In het geval bouwtijdverlenging niet wordt toegestaan, kan de korting worden gevorderd. Daarnaast kan de overeenkomst van aanneming (gedeeltelijk) worden ontbonden als hierdoor sprake is van een tekortkoming in de nakoming. In het geval sprake is van verzuim (dat zal het geval zijn als er een fatale termijn is overeengekomen en/of na afloop van de termijn van een ingebrekestelling) zal ook nog de (aanvullende) schade kunnen worden gevorderd.

Advies nodig?

Mocht u problemen hebben bij reeds gesloten overeenkomsten van aanneming of mocht u advies willen over het sluiten van een overeenkomst van aanneming dan kunt u zich tot een van onze specialisten wenden.

[1] Zie bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam, 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9695.