AVG en het recht van bezwaar

Blog

Schenkeveld Advocaten - stopbord

In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertel ik u meer over het recht van bezwaar. Wat houdt dit recht precies in? En met welke verplichtingen moet u rekening houden?

Wat is het recht van bezwaar?

Het recht van bezwaar is het recht van een betrokkene om bezwaar te maken tegen het verwerken, ofwel het gebruiken van zijn persoonsgegevens. Dit recht is vastgelegd in artikel 21 van de AVG.

Een betrokkene heeft in twee gevallen recht van bezwaar:

  • Als u zijn persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing of voor profilering voor direct marketingdoeleinden.
  • Vanwege zijn specifieke situatie. Dit kan alleen als uw organisatie die persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemt hierbij als voorbeeld dat een betrokkene heeft meegedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een kennis als onderzoeker bij die organisatie werkt.

Het recht van bezwaar: uw verplichtingen

Zoals u in mijn eerdere blogs heeft kunnen lezen, moet u betrokkenen in staat stellen om hun rechten onder de AVG uit te oefenen. Zo moet het voor betrokkenen onder meer mogelijk zijn contact met u op te nemen over de inzage in en het verwijderen, wijzigen of overdragen van hun persoonsgegevens.

Ten aanzien van het recht van bezwaar bepaalt artikel 21 dat dit recht uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder zijn aandacht moet worden gebracht én dat deze informatie duidelijk en gescheiden van andere informatie moet worden weergegeven.

Maakt een betrokkene bezwaar tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens? Dan moet u binnen een maand op dit verzoek reageren.

Uitzonderingen op het recht van bezwaar

Uit artikel 21 AVG blijkt dat als een betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, u de verwerking dan altijd moet staken. U mag in dat geval ook niet vragen waarom de betrokkene bezwaar maakt.

Is er geen sprake van direct marketing, maar maakt de betrokkene bezwaar vanwege zijn specifieke situatie? Dan moet u de verwerking in principe staken, behalve als u ‘dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering’. Met andere woorden: heeft u goede redenen voor de verwerking én wegen die redenen zwaarder dan belangen van de betrokkene? Of zijn de gegevens nodig in verband met een rechtsvordering, bijvoorbeeld omdat er een verzoek bij de rechtbank moet worden ingediend? Dan mag u de persoonsgegevens blijven verwerken. U moet de betrokkene dan wel laten weten waarom u de verwerking niet staakt.

Let op: is niet direct duidelijk wat zwaarder weegt, het belang van uw organisatie of dat van de betrokkene? En moet dit worden uitgezocht? Dan kan de betrokkene u op grond van artikel 18 AVG verzoeken een beperking op de verwerking in te stellen. Over dit recht op beperking vertel ik u in mijn volgende blog meer.

Gevolgen van het recht van bezwaar

Als u het bezwaar honoreert, mag u de persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer verwerken. Dit betekent overigens niet dat u de persoonsgegevens ook moet verwijderen. Daarvoor moet de betrokkene een apart verzoek indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of advies nodig in een concrete zaak waarin een betrokkene een beroep doet op het recht van bezwaar? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten privacyrecht.

Dit blog is onderdeel van een reeks:

Hoe ver gaat het recht op inzage onder de AVG?
AVG: hoe ver gaat het recht om vergeten te worden?
AVG: het recht op rectificatie
AVG: het recht op dataportabiliteit
AVG: wat is het recht op beperking van de verwerking
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wat zijn de rechten van betrokkenen onder de AVG?