AVG: wat is het recht op beperking van de verwerking?

Blog

Schenkeveld Advocaten - stop-poppetje

In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertel ik u meer over het recht op beperking van de verwerking. Wat houdt dit recht precies in? En wat betekent het voor uw organisatie?

Wat is het recht op beperking van de verwerking?

Het recht op beperking van de verwerking is vastgelegd in artikel 18 van de AVG. Op grond van dit recht kan een betrokkene uw organisatie vragen (tijdelijk) te stoppen met het verwerken of wijzigen van zijn persoonsgegevens.

Dat kan in een van de volgende gevallen:

 • Als de gegevens die u gebruikt (mogelijk) onjuist zijn, de betrokkene dit bij u heeft aangegeven en u nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
 • Als de verwerking onrechtmatig is, maar de betrokkene (nog) niet wil dat de gegevens op grond van artikel 17 AVG worden gewist. Bijvoorbeeld omdat hij ze later wil opvragen.
 • Als u de gegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld, maar de betrokkene de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering, zoals een juridische procedure.
 • Op het moment dat de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, u daar vanwege zwaarwegende belangen toch mee door wil gaan en nog niet duidelijk is wiens belangen nu eigenlijk zwaarder wegen.

Het recht op beperking: uw verplichtingen

Vanaf het moment dat een betrokkene u heeft verzocht het gebruik van zijn gegevens te beperken mag u deze gegevens niet meer wijzigen. Ook moet u binnen één maand schriftelijk op het verzoek reageren. U moet de betrokkene laten weten of u aan het verzoek voldoet en zo nee, waarom niet. Voldoet u wel aan het verzoek? Dan moet u aangeven hoe u dat gaat doen.

Verder moet u:

 • Duidelijk in bestanden aangeven dat de verwerking van deze persoonsgegevens beperkt is.
 • Technische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat geen verdere verwerking of wijziging plaatsvindt. Als dit technisch mogelijk is kunt u er ook voor kiezen om de gegevens tijdelijk uit verwerkingssystemen te halen.
 • Aan andere partijen aan wie u de gegevens in het afgelopen jaar heeft verstrekt laten weten dat het gebruik moet worden beperkt.
 • De betrokkene op zijn verzoek laten weten welke organisaties u hebt ingelicht.
 • De betrokkene informeren als de beperking is opgeheven.

Daarnaast moet u, net als bij alle andere rechten onder de AVG, de betrokkene de mogelijkheid geven om een klacht bij uzelf of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Het recht op beperking: wat mag nog wel?

Is de verwerking van persoonsgegevens eenmaal beperkt? Dan bepaalt lid 2 van artikel 18 van de AVG dat die persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen nog mogen verwerkt:

 • Met toestemming van de betrokkene.
 • Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 • Om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Vragen?

In mijn volgende en laatste blog over de AVG vertel ik u meer over het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Heeft u vragen over dit onderwerp? Of advies nodig in een concrete zaak? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten privacyrecht.

Dit blog is onderdeel van een reeks:

Hoe ver gaat het recht op inzage onder de AVG?
AVG: hoe ver gaat het recht om vergeten te worden?
AVG: het recht op rectificatie
AVG: het recht op dataportabiliteit
AVG en het recht van bezwaar
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wat zijn de rechten van betrokkenen onder de AVG?