AVG: wat is het recht op beperking van de verwerking?

07/01/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

In een reeks blogs vertel ik u meer over de rechten van betrokkenen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog vertel ik u meer over het recht op beperking van de verwerking. Wat houdt dit recht precies in? En wat betekent het voor organisaties?

Wat is het recht op beperking van de verwerking?

Het recht op beperking van de verwerking is vastgelegd in artikel 18 van de AVG. Op grond van dit recht kan een betrokkene een organisatie vragen (tijdelijk) te stoppen met het verwerken of wijzigen van zijn persoonsgegevens.

Dat kan als er sprake is van een van de volgende gevallen:

 • Als de gegevens die gebruikt worden (mogelijk) onjuist zijn, de betrokkene dit bij de organisatie heeft aangegeven en de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
 • Als de verwerking onrechtmatig is, maar de betrokkene (nog) niet wil dat de gegevens op grond van artikel 17 AVG worden gewist. Bijvoorbeeld omdat hij ze later wil opvragen.
 • Als de organisatie de gegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar de betrokkene de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering, zoals een juridische procedure.
 • Op het moment dat de betrokkene op grond van artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, de organisatie daar vanwege zwaarwegende belangen toch mee door wil gaan en nog niet duidelijk is wiens belangen nu eigenlijk zwaarder wegen.

Het recht op beperking: verplichtingen van een organisatie

Vanaf het moment dat een betrokkene de organisatie heeft verzocht het gebruik van zijn gegevens te beperken mag de organisatie de gegevens niet meer wijzigen. Ook moet de organisatie binnen één maand schriftelijk reageren. Zij moet de betrokkene laten weten of aan het verzoek wordt voldaan en zo nee, waarom niet. Wordt wel aan het verzoek voldaan? Dan moet de organisatie aangeven hoe zij dat gaat doen.

Verder moet de organisatie:

 • Duidelijk in bestanden aangeven dat de verwerking van deze persoonsgegevens beperkt is.
 • Technische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat geen verdere verwerking of wijziging plaatsvindt. Als het mogelijk is kan de organisatie er ook voor kiezen om de gegevens tijdelijk uit verwerkingssystemen te halen.
 • Aan andere partijen aan wie zij de gegevens in het afgelopen jaar heeft verstrekt laten weten dat het gebruik moet worden beperkt.
 • De betrokkene op zijn verzoek laten weten welke organisaties zijn ingelicht.
 • De betrokkene informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

Daarnaast moet de organisatie, net als bij alle andere rechten onder de AVG, de betrokkene de mogelijkheid geven om een klacht bij de organisatie zelf of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Het recht op beperking: wat mag nog wel?

Is de verwerking van persoonsgegevens eenmaal beperkt? Dan bepaalt lid 2 van artikel 18 van de AVG dat die persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen nog mogen verwerkt:

 • Met toestemming van de betrokkene.
 • Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 • Om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten privacyrecht. In mijn volgende en laatste blog over de AVG vertel ik u meer over het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering.