Wetsvoorstel tegengaan overlast en criminaliteit naar Tweede Kamer

Blog

Het wetsvoorstel waardoor gemeenten notoire overlastgevenden en criminele woningzoekers kunnen weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen is op 12 oktober jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand zal worden ingegaan op dit wetsvoorstel.

Rotterdamwet

Door middel van het wetsvoorstel worden de mogelijkheden van de zogeheten Rotterdamwet, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek uitgebreid. De Rotterdamwet geeft gemeenten nu de mogelijkheid om in aangewezen gebieden geen huurwoningen toe te wijzen aan mensen zonder inkomen uit arbeid. Daarnaast kunnen gemeenten ervoor kiezen om specifieke groepen voorrang te geven.

Uitbreiding Rotterdamwet

Door middel van het wetsvoorstel wordt de Rotterdamwet uitgebreid met de mogelijkheid woningzoekenden met een crimineel verleden of notoire overlastveroorzakers te weren. Ook kan de Rotterdamwet straks worden ingezet om potentiële huurders te weren van wie bekend is dat ze in het verleden mensen hebben gerekruteerd voor extremistische organisaties. Op die manier kan worden voorkomen dat anderen radicaliseren of terroristische activiteiten gaan ontplooien.

Mogelijkheden gemeenten wetsvoorstel

Op dit moment kunnen via de Rotterdamwet alleen gebieden worden aangewezen. Ter beperking van overlast en criminaliteit kan de Minister straks op aanvraag van de gemeenteraad complexen, straten of gebieden aanwijzen, waar aan personen die op het tijdstip van de aanvraag een huisvestingsvergunning de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, geen huisvestingsvergunning voor in de huisvestingsverordening aangewezen categorieën van woonruimte wordt verleend, indien ze geen verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overleggen of op grond van de beoordeling als bedoeld in artikel 10b van het wetsvoorstel blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat een huisvesting zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in dat complex, die straat of dat gebied.

Aanvraag gemeenteraad

Belangrijk is dat er een aanvraag dient te worden gedaan door de gemeenteraad om gebruik te maken van deze maatregel voor selectieve woningtoewijzing. De Minister voor Wonen en Rijksdienst beoordeelt of die aanvraag gerechtvaardigd is.

Aanpassen huisvestingsverordening

De gemeenteraad dient daarnaast nog de huisvestigingsverordening aan te passen. In artikel 10 van het wetsvoorstel staat namelijk opgenomen dat de gemeenteraad in de huisvestingsverordening kan bepalen dat een huisvestingsvergunning niet wordt verleend indien blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat het huisvesten van de personen in dat complex, die straat of dat gebied zal leiden tot toename van overlast of criminaliteit. Ook kan nog in de huisvestingsverordening worden bepaald dat aan een persoon die zich op een later tijdstip bij de houder van de huisvestingsvergunning wil laten inschrijven geen huisvestingsvergunning wordt verleend indien blijkt dat er een gegrond vermoeden is dat sprake is van een toename van overlast of criminaliteit door de persoon. De maatregel zal wel moeten voldoen aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Daarnaast kan in de huisvestingsverordening worden bepaald dat een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete wordt opgelegd indien de voorschriften als bedoeld in artikel 10b van het wetsvoorstel worden overtreden. Uiteraard kan in dat geval ook gekozen worden voor een last onder dwangsom. Voor het College staat een mogelijkheid opgenomen om in het geval dat sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard als geen huisvestingsvergunning wordt verleend om toch een huisvestingsvergunning te verlenen. Dit betreft een hardheidsclausule voor, aldus de Memorie van Toelichting, zeer uitzonderlijke situaties.

Beoordeling politiegegevens

In artikel 10b van het wetsvoorstel staat opgenomen dat als er een aanvraag voor een huisvestingsvergunning voor een aangewezen complex, straat of gebied wordt ingediend de politiechef op verzoek van het College een overzicht van de politiegegevens dient te verstrekken van de afgelopen vier jaar. De politiechef voorziet de gegevens van een duiding en het College dient de gegevens dan te beoordelen aan de hand van criteria staan opgenomen in het wetsvoorstel. In het geval de vergunning toch verleend wordt kunnen daar voorschriften aan verbonden worden.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Heeft u vraagstukken op het gebied van openbare orde of vragen over het wetsvoorstel, neem dan contact op met één van onze specialisten. Ook kunt u zich aanmelden voor ons seminar op 12 november 2015.