Wat kan de gemeente doen tegen Pokémon-jagers?

Blog

Regelmatig duiken Pokémon-jagers op de vreemdste plekken op. Onderstaand zal worden besproken welke mogelijkheden gemeenten op grond van de APV hebben om probleem veroorzakende Pokémon-jagers te weren.

Onderstaand zal eerst het spel Pokémon Go kort worden besproken zodat inzicht wordt verkregen in het spel en de ongeregeldheden die eruit kunnen voortvloeien. Daarna wordt ingegaan op de mogelijkheden die een gemeente heeft om ongeregeldheden tegen te gaan.

Doel Pokémon Go

Het doel van Pokémon Go is om alle 150 Pokémons te verzamelen en de beste trainer ter wereld te worden. Om alle Pokémons te vangen dient naar verschillende locaties te worden gegaan. Sommige Pokémons zijn moeilijker te vinden dan de andere. De reden dat het af en toe zeer druk is op bepaalde plekken binnen de gemeente is vaak gelegen in het feit dat dan sprake is van een Pokéstop. Uit de Pokéstop kunnen verschillende spullen worden gehaald. Het meest voorkomend is de PokéBall die wordt gebruikt om Pokémons te verzamelen. Ook zijn op bepaalde plekken gyms aanwezig. Op het moment dat minimaal level 5 is gehaald kunnen in een gym gevechten plaatsvinden. Ook deze plekken trekken Pokémon-jagers aan. Voorts zijn groene blaadjes zichtbaar op de kaart. Die groene blaadjes duiden plekken aan waar Pokémons over het algemeen verschijnen. De Pokémons zijn daar niet altijd aanwezig, maar het loont dus wel om daarheen te lopen. Ook deze plekken kunnen druk bezocht zijn.

Mogelijkheden gemeente op grond APV

Wat kan de gemeente ondernemen op het moment dat sprake is van ongeregeldheden door Pokémon-jagers? Dit zijn de mogelijkheden op grond van de APV.

Samenscholing en ongeregeldheden

In de model-APV staat –kort gezegd-  opgenomen dat het verboden is op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden. In het tweede lid staat de verplichting opgenomen dat als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, degene die zich ophouden verplicht zijn op bevel de politie de weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen. Er kan dus een politieagent op een groep Pokémon-jagers die ongeregeldheden veroorzaakt worden afgestuurd.
Daarnaast is het mogelijk dat de burgemeester voor een openbare plaats of weg voor een beperkte periode een samenscholingsverbod kan afkondigen. Dit kan als naar het oordeel van de burgemeester op deze openbare plaats of weg de openbare orde ernstig wordt verstoord door veelvuldig en structurele hinder, of andere vormen van door een groep veroorzaakte overlast.

Betreden van plantsoenen e.d.

Het is ook verboden om zonder ontheffing van het College zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of graswerken buiten de daarin gelegen wegen of paden.

Rijden over de berm

Daarnaast wordt soms getracht om vanuit de auto Pokémons te vangen waarbij soms zelfs over de berm wordt gereden. Naast het feit dat de bestuurder van een auto op grond van de Wegenverkeerswet niet is toegestaan om een telefoon vast te houden, is het ook zeker niet toegestaan om te rijden over de berm. Dit staat in artikel 2:46 van de APV opgenomen.

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen is op grond van de model-APV niet toegestaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair en om zich op of aan de weg of openbaar water zodanig op te houden, dat voor de gebruikers van de weg of openbaar water of bewoners van nabij de weg of het water gelegen woningen, onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

Verboden gedrag bij of in gebouwen

Ook is volgens de model-APV verboden om zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden, en zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen. Ook is het niet toegestaan om je op te houden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een gebouw als je geen bewoner bent.

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Hinderlijk gedrag in een voor publiek toegankelijke ruimte is ook verboden. Het gaat dan om wachtlokalen voor het openbaar vervoer, maar ook om parkeergarages.

Verwijderen gym of Pokéstop

Als de ongeregeldheden ontstaan doordat een gym of Pokéstop aanwezig is, kan dit worden gemeld op de site van Pokémon. Als het goed is, wordt de desbetreffende locatie dan verwijderd.

Vragen

Heeft u vragen over overlastgevende Pokémon-jagers, neem dan contact op met één van onze specialisten.