Stadsverwarming goed geregeld?

Blog

Er komen steeds meer procedures over het verplicht gebruik van de aansluiting voor stadsverwarming of het verplicht gebruik van warmte-koudeopslag (WKO) in bijvoorbeeld een appartementencomplex. Wat moet er in ieder geval geregeld zijn in het geval van een procedure?

Doelen Parijs (WKO en stadsverwarming)

In het kader van het behalen van de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gesteld om duurzaam om te gaan met energie, en te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet verder stijgt dan 2 graden Celcius, wordt steeds meer gebruik gemaakt van WKO-installaties of stadsverwarming. Het is de bedoeling dat verplicht wordt aangesloten op de desbetreffende installatie. Dit gebeurt over het algemeen door het vestigen van een akte van opstal, en daarnaast het verplicht stellen van het sluiten van een aansluitovereenkomst en een warmteleveringsovereenkomst.

Uitspraak stadsverwarming

Recent heeft de rechtbank Oost-Brabant zich uitgelaten over de aansluitplicht op stadsverwarming.

Feiten aankoop bouwterrein

In deze zaak is een perceel bouwterrein van de gemeente verkocht en in eigendom verkregen. In de akte van levering staat opgenomen dat de koper verplicht is de op te richten woning te voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie, en deze aan te sluiten en aangesloten te houden op het net van de plaatselijke stadsverwarming. Dit moet met inachtneming van en overeenkomstig de bepalingen van de ter zake geldende algemene voorwaarden stadsverwarming. Deze verplichting is nagekomen en de woning is voorzien van centrale verwarmingsinstallatie die is aangesloten op het net van de plaatselijke stadsverwarming. Destijds was de Provinciale Noord-Brabant Elektriciteits Maatschappij (hierna: “PNEM”) netbeheerder en warmteleverancier. De maatschappij Ennatuurlijk is de rechtsopvolger van PNEM.

Overeenkomst opgezegd?

De eigenaar van de woning neemt sinds 15 februari 2015 geen warmte meer af van Ennatuurlijk omdat hij vindt dat die overeenkomst met Ennatuurlijk per die datum is opgezegd. Ennatuurlijk brengt alleen nog vast recht in rekening.

Vordering eigenaar woning jegens Ennatuurlijk

De eigenaar van de woning vordert in deze procedure dat de overeenkomst is geëindigd per 15 februari 2015 en dat vanaf die datum geen bedragen meer verschuldigd zijn aan Ennatuurlijk. Ook vraagt hij de rechtbank om Ennatuurlijk te veroordelen om voor haar rekening en binnen twee weken na datum van de uitspraak, de woning af te sluiten van het plaatselijke stadsverwarmingsnet. Tot slot wordt gevorderd om Ennatuurlijk te veroordelen tot vergoeding van de schade voor de betaalde periodieke aansluitbijdrage en/of de huur voor de afleverset in de periode vanaf datum aansluiten tot heden.

Warmteleveringovereenkomst en aansluitovereenkomst gesloten?

De kern van de zaak is of partijen naast de warmteleveringsovereenkomst een aansluitovereenkomst met elkaar hebben gesloten. Uit de stukken volgt dat met PNEM, de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk een aansluitovereenkomst is gesloten. De gemeente heeft in de akte van levering bij de verkoop een kettingbeding bedongen ten behoeve van PNEM. Dit beding is aan te merken als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.  ENnatuurlijk heeft dit beding volgens de rechtbank al dan niet stilzwijgend aanvaard. En de eigenaar van de woning heeft onvoldoende weersproken dat de rechten en verplichtingen uit de door hem met PNEM gesloten aansluitovereenkomst, op Ennatuurlijk als een rechtsopvolger van PNEM zijn overgegaan. De kantonrechter overweegt dat de eigenaar van de woning zijn woning dient aan te sluiten en aangesloten te houden op het net van de plaatselijke stadsverwarming.

Aansluitovereenkomst opzegbaar?

Vervolgens gaat de rechter in op de vraag of de aansluitovereenkomst opzegbaar is. Er is betoogd dat sprake is van een overeenkomst van opdracht. Een dergelijke overeenkomst is altijd opzegbaar. Ter zitting bleek dat is erkend dat het ging om een overeenkomst van aanneming van werk. De opzegging van die overeenkomst zou niet mogelijk zijn, omdat de overeenkomst al bij de koop van de woning tot stand is gebracht.

Aansluiting op verwarmingsnet beëindigen?

Uit de algemene aansluitvoorwaarden die van toepassing zijn, volgt dat een verzoek kan worden ingediend om de aansluiting op het verwarmingsnet te verwijderen. Daarvoor mogen kosten in rekening worden gebracht. Ten onrechte wordt gesteld dat in dit verband geen kosten zijn verschuldigd. Het kosteloos afsluiten wijst de rechter af.

Kosten verschuldigd

De rechter is van oordeel dat de warmteleveringsovereenkomst is geëindigd, maar dat dit niet geldt voor de aansluitovereenkomst. Zolang de woning nog op het warmtenet is aangesloten, zijn er kosten verschuldigd aan Ennatuurlijk voor de instandhouding van het onderhoud, de vervanging, de reparaties en de inspecties van de aansluiting.

Conclusie: belangrijk wat er in de akte van opstal staat opgenomen

De eigenaar van de woning trekt in dit geval aan het kortste eind. De vraag kan overigens worden gesteld of inderdaad sprake is van een overeenkomst van aanneming voor de aansluitovereenkomst. Van belang is dat normaal gesproken bij het einde van een recht van opstal de opstaller (in dit geval Ennatuurlijk), bevoegd is om de installatie te verwijderen of de kosten vergoed kan krijgen van de installatie indien de installatie aanwezig blijft. Van deze regeling kan afgeweken worden in de akte van vestiging van het opstalrecht. Het is niet voldoende om een hiervan afwijkende regeling alleen op te nemen in de aansluitovereenkomst of in de warmteleveringsovereenkomst. Dit omdat het vaak voor komt dat de desbetreffende overeenkomsten beëindigd worden of niet met de rechtsopvolger zijn gesloten.

Als u vragen heeft over WKO-installaties of over stadsverwarming, neem dan contact op met één van onze specialisten.