Parkeerregels in een bestemmingsplan

Blog

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 24 september 2015 het bestemmingsplan Zuidwal vastgesteld. In dat plan wordt voorzien in 18 woningen en twee groepswoningen voor begeleid wonen, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Twee omwonenden vrezen parkeeroverlast als gevolg van deze nieuwe ontwikkeling en gaan in beroep bij de Afdeling. Op 9 maart 2016 heeft de Afdeling zich daarover uitgelaten.

Maatschappelijk of Wonen

De raad heeft de bestemming ‘Wonen’ met aanduiding ‘Maatschappelijk’ toegekend aan het perceel. De omwonenden vinden dat de bestemming alleen ‘Maatschappelijk’ moet zijn omdat onder de bestemming ‘Wonen’ ook gewone woningen vallen.

Passende bestemming

De Afdeling vindt dat het doel van het plan, namelijk het voorzien in wonen of een bijzondere vorm daarvan voor mensen met een beperking, rechtvaardigt dat een woonbestemming is opgenomen in plaats van een volledige maatschappelijke bestemming.

Aantal parkeerplaatsen

Op basis van een parkeeronderzoek heeft de raad in het plan opgenomen dat tenminste 12 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Verder is in het plan in artikel 3 lid 3.5 opgenomen dat in het plangebied of de directe omgeving in voldoende parkeergelegenheid moet zijn voorzien. Als daar niet aan wordt voldaan, dan is sprake van strijdig gebruik met de bestemming.

Voldoende parkeergelegenheid?

Vanwege de gevreesde parkeeroverlast vinden de omwonenden de bepaling over het voorzien in ‘voldoende parkeergelegenheid’ te vaag. Deze bepaling is volgens hen ook niet te handhaven want wie wordt dan gezien als overtreder van die norm?

Handhaving van regels

De omwonenden krijgen op dit punt gelijk. De Afdeling stelt dat die bepaling niet nodig is omdat niet is gebleken van onaanvaardbare parkeeroverlast. Belangrijker nog is dat de raad ook niet aannemelijk heeft gemaakt hoe dit wordt gehandhaafd.

Conclusie

Bij het opnemen van regels in bestemmingsplannen moet in het achterhoofd worden gehouden hoe bij overtreding daarvan daartegen handhavend kan worden opgetreden. Een vage norm zonder dat duidelijk is wie die norm kan overtreden, kan in beroep worden vernietigd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.