Let op! Ook een bestemmingsplan moet evenredig zijn

Blog

Schenkeveld Advocaten - bestemmingsplan

Als u een woningbouwontwikkeling mogelijk wilt maken of u wilt uw bedrijfsvoering uitbreiden dan kan het zijn dat daarvoor een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld gaan vaak omwonenden of belangenorganisaties naar de rechter om de mogelijke ontwikkeling tegen te houden. Hoe kijkt de rechter dan naar een bestemmingsplan? Een uitspraak van 7 december 2022 van de Raad van State geeft nieuw inzicht.

Het bestemmingsplan Zuidas

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 31 januari 2022 het bestemmingsplan “Zuidas Kop Zuidas 2018, 1e herziening” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een woonzorgvoorziening van maximaal 1.200m2, een zogeheten broedplaats in de vorm van een atelierverzamelgebouw van maximaal 1.000m2 en een buurtgezondheidscentrum van maximaal 1.000m2.

Een bewonersvereniging en een tweetal omwonenden zijn het niet eens met de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor hebben zij veel argumenten, waarvan ik er één uitlicht. De bewonersvereniging en de omwonenden zijn van mening dat het vaststellen van het plan in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Er zijn volgens de betrokkenen andere plekken op de Zuidas waar de ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden.

Bestemmingsplan moet noodzakelijk, geschikt en evenwichtig zijn

Een bestemmingsplan moet worden vastgesteld uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Dat moet steeds per bestemmingsplan gemotiveerd worden. In deze uitspraak geeft de Raad van State voor het eerst duidelijk aan dat een bestemmingsplan moet voldoen aan het evenredigheidsbeginsel. Dat betekent dat het bestemmingsplan een geschikt middel moet zijn om het gewenste doel te bereiken, dat het bestemmingsplan noodzakelijk is en dat het bestemmingsplan in het concrete geval evenwichtig is.

Bestemmingsplan Zuidas is noodzakelijk, geschikt en evenwichtig

Volgens de Raad van State voldoet het bestemmingsplan aan het evenredigheidsbeginsel. Het bestemmingsplan is een geschikt middel om de voorzieningen mogelijk te maken en de gemeenteraad heeft voldoende gemotiveerd dat er behoefte bestaat aan de ontwikkelingen op de aangewezen locaties. De nadelige gevolgen van de voorziene ontwikkelingen zijn volgens de Raad van State niet onevenredig in verhouding tot de met het plan te dienen doelen.

Wees bewust van andere belangen bij een bestemmingsplan

In de besproken zaak liep het voor de gemeenteraad uiteindelijk goed af. Wees er steeds van bewust dat uw ontwikkeling niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Ook als uw ontwikkeling het algemeen belang dient.  Als u voor het vaststellen van het bestemmingsplan ziet dat uw ontwikkeling een of meerdere betrokkenen meer raakt dan anderen, biedt dat ruimte om met die betrokkenen goede afspraken te maken. Afspraken die ervoor zorgen dat uw ontwikkeling doorgang kan vinden. Daarmee voorkomt u dat het bestemmingsplan wordt vernietigd, omdat het bestemmingsplan in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Mocht u vragen hebben over bestemmingsplannen dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten overheidsrecht.