Onvoldoende parkeergelegenheid in het centrum, wat te doen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - parkeren

Voor bedrijven in het centrum is het lastig om vaste parkeerplekken aan klanten aan te bieden. Biedt een verkeersbesluit van de gemeente dan een oplossing?

Beperkt aantal parkeerplaatsen

Het centrum van Naarden heeft op het pleintje op de kop van de Burgemeester Hasseltlaan/Pater Wijnterlaan een beperkt aantal parkeerplaatsen. Alleen vergunninghouders mogen op het pleintje parkeren. Een ondernemer die een praktijk in die buurt heeft, heeft hierdoor onvoldoende parkeergelegenheid voor zijn klanten. De ondernemer heeft een verzoek bij de gemeente ingediend om een aantal betaalde parkeerplekken te realiseren voor zijn klanten.

Het besluit

Op verzoek van de ondernemer heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooisemeren te Bussum (hierna: het “college”) op 17 januari 2018 een verkeersbesluit genomen waarin het college op het pleintje een strook van zes à zeven parkeerplaatsen heeft aangewezen voor betaald parkeren. Dit zorgt ervoor dat de klanten van de onderneming tegen betaling kunnen parkeren. Daarnaast beschikt de praktijk over drie parkeervergunningen voor de medewerkers. De rechtbank Gelderland zag zich voor de vraag gesteld of het college het verkeersbesluit terecht heeft genomen.

Gevolgen verkeersbesluit

Door het verkeersbesluit beschikken de vergunninghouders, tijdens de uren dat betaald parkeren van toepassing is, over minder parkeerplaatsen. Er blijven dan namelijk nog maar drie parkeerplaatsen over. Enkele vergunninghouders hebben bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit.

De vergunningshouders stellen zich in beroep op het standpunt dat het verkeersbesluit en het besluit op bezwaar niet zorgvuldig zijn genomen en onvoldoende zijn gemotiveerd.

Onderzoek parkeerdruk?

Het college had naar het oordeel van de rechtbank onderzoek moeten doen naar de parkeerdruk in de buurt en de gevolgen van het verkeersbesluit, met name omdat het in dit geval gaat om een relatief groot aantal parkeerplaatsen (zes à zeven) waarvoor betaald parkeren is ingevoerd. Het verkeersbesluit zorgt ervoor dat slechts drie plaatsen voor de vergunninghouders overblijven. De rechtbank is van oordeel dat het college onvoldoende onderzoek heeft gedaan en het verkeersbesluit onzorgvuldig heeft voorbereid.

Parkeerdrukmeting

In juni 2018 –vóór het nemen van het besluit op bezwaar- is door het college een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Uit de parkeerdrukmeting is gebleken dat bij de aangewezen plaatsen voor betaald parkeren de bezettingsgraad gemiddeld 50% is. Dat betekent dat minder betaalde parkeerplaatsen voor de praktijk van de ondernemer nodig zijn dan gedacht. Het college heeft de resultaten van deze parkeerdrukmeting vervolgens –naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte- niet meegenomen in het besluit op bezwaar.

Alternatieven

De Raad van de Gemeente Gooisemeren heeft op 28 juni 2017 een Besluit Harmonisatie parkeervergunningen vastgesteld. In dat besluit zijn parkeeroplossingen opgenomen voor instellingen die veel kortdurend bezoek ontvangen (bijvoorbeeld een kerk, dokter of fysiotherapeut). Daarin is onder andere het verstrekken van een dagvergunning als oplossing genoemd. Het college heeft gesteld dat de praktijk van de ondernemer geen balie heeft om een dagvergunning af te geven. De rechtbank vindt die motivering niet afdoende. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het college onvoldoende heeft gekeken naar de alternatieven voor het invoeren van betaald parkeren en onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij geen gebruik heeft gemaakt van alternatieven.

Definitieve geschilbeslechting?

Het beroep van de vergunninghouders is gegrond, omdat –zoals gezegd- het college de besluiten onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en niet afdoende heeft gemotiveerd.

De bestuursrechter is verplicht om de mogelijkheid te onderzoeken om het geschil definitief te beslechten (instandlating van de rechtsgevolgen, zelf in de zaak voorzien en de bestuurlijke lus). De bestuursrechter heeft daar in deze zaak geen aanleiding toe gezien, omdat het college tijdens de zitting heeft aangegeven dat een nieuw parkeerbeleid in voorbereiding is en dat de parkeerproblemen op het pleintje daarin zullen worden meegenomen.

Conclusie

Het zou voor ondernemers een oplossing kunnen zijn om de gemeente te verzoeken een dergelijk verkeersbesluit te nemen. Het is dan echter wel van belang dat de gemeente bij het nemen van een dergelijk verkeersbesluit deugdelijk onderzoek doet naar de parkeerdruk en dergelijk onderzoek meeneemt in het verkeersbesluit. Als uit onderzoek blijkt dat de parkeerdruk vraagt om parkeerplaatsen voor klanten van een onderneming dan is het van belang om in het verkeersbesluit goed te motiveren op welke wijze deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd (betaalde parkeerplaatsen dan wel een dagvergunning).

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere bestuursrechtelijk gerelateerde kwesties, neem dan contact op met een van onze specialisten.