Nieuwe lijn Centrale Raad bij verzending van bezwaar en beroepschriften

Blog

Schenkeveld Advocaten - enveloppen

 

Het is vaste rechtspraak dat verzending van bezwaar- en (hoger)beroepschriften via PostNL wordt gezien als verzending per post volgens artikel 6:9 tweede lid van de Awb. Discussie over verzending ontstaat als het stuk op de laatste dag van de termijn wordt verstuurd. Is het stuk aangeboden aan PostNL, dan zal een datumstempel van PostNL gelden als bewijs dat het stuk ter post is bezorgd. Verzending via andere postvervoersbedrijven op de laatste dag van de termijn, werd niet aangemerkt als tijdige verzending. Dan geldt het moment van ontvangst door de instantie aan wie het stuk is gericht, als moment waarop het stuk is ingediend. In procedures waarin stukken op de laatste dag van de termijn zijn verstuurd, gold dan verzending via een andere postvervoerder niet als tijdige indiening van het bezwaar- of beroepschriften.

Nieuwe lijn verzending per post

De Centrale Raad van Beroep heeft op 16 juni 2020 geoordeeld dat onder verzending per post ook kan worden begrepen een andere postvervoerder dan PostNL. Deze nieuwe lijn geldt met onmiddellijke ingang. Dit betekent dat onder verzending per post volgens artikel 6:9 tweede lid van de Awb ook verzending door FalkPost of een andere postvervoerder kan worden verstaan. Dit is goed nieuws voor andere postvervoerders dan PostNL.

Aanleiding nieuwe lijn

De Centrale Raad wijst op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 27 maart 2019. Het Hof heeft daarin geoordeeld dat de Postrichtlijn (97/67/EG), gewijzigd bij Richtlijn 2008/6/EG, zich verzet tegen een nationale regeling die alleen de afgifte van een stuk in een postkantoor van de universele postdienst aangewezen aanbieder, erkent als gelijkwaardig aan de indiening van het stuk bij de betreffende instantie. Naar aanleiding van het arrest van het Hof is in de literatuur opgeroepen tot aanpassing van de Postwet.

Universele postdienst

In Nederland geldt dat PostNL op grond van de Postwet is aangewezen als universele postdienst. In de rechtspraak gold als regel dat bij verzending per post via PostNL het moment van verzending werd aangemerkt als het moment van indiening van het stuk. Werd via een andere postvervoerder het stuk verstuurd, dan gold het moment van ontvangst voor de instantie als moment van indiening. Dat maakte verschil bij het versturen van stukken op de laatste dag van de termijn.

Tijdige verzending bezwaarschrift

De kwestie die speelde bij de Centrale Raad gaat over terugvordering op grond van de Participatiewet. Appellant stelt dat het bezwaarschrift per post is bezorgd bij Falkpost op 19 december 2017. De bezwaartermijn eindigde op 20 december 2017.

Tijdig ter post bezorgd?

Falkpost heeft het stuk op 21 december 2017 per post bezorgd. In hoger beroep staat ter discussie of het stuk tijdig is verzonden.

Ander postvervoersbedrijf

De Centrale Raad stelt dat onder verzending per post volgens artikel 6:9 tweede lid van de Awb niet uitsluitend meer wordt verstaan verzending via PostNL. Ook een andere postaanbieder dient hieronder te worden verstaan. Wel stelt de Centrale Raad dat het moet gaan om een bij de ACM geregistreerd postvervoersbedrijf. Artikel 41 van de Postwet kent een mededelingsplicht bij de ACM voor een postvervoersbedrijf. De ACM houd toezicht en registreert dit vervoersbedrijf na ontvangst van de mededeling. Dit betekent dat sprake is van enige waarborg en controle van de kwaliteit van de postbezorging. Daarom hanteert de Centrale Raad met ingang van 16 juni jl. een nieuwe lijn.

Te laat bezwaar

In deze zaak kan deze lijn appellant niet baten. De datumstempel is na de laatste dag van de termijn. Appellant slaagt er niet in te bewijzen dat het stuk eerder per post is bezorgd dan op 21 december 2017. Het bezwaar is dan ook te laat ingediend, en van verschoonbare termijnoverschrijding is ook geen sprake.

Verzending per post

De uitspraak is goed nieuws voor andere postvervoersbedrijven dan PostNL. Indien sprake is van een geregistreerd postvervoersbedrijf volgens artikel 41 van de Postwet, dan wordt verzending per post op de laatste dag van de termijn aangemerkt als tijdige verzending. Dit laat onverlet dat iedereen die een bezwaar- of een beroepschrift indient, er heel verstandig aan doet om dat niet op de laatste dag van de termijn te doen. Te laat blijft nog steeds te laat. Het wachten is nu op andere uitspraken van de andere hoogste bestuursrechters die dit oordeel van de Centrale Raad volgen.

Wilt u bezwaar maken of beroep instellen, of heeft u vragen over tijdige verzending per post? Neem dan contact met op met onze advocaten overheidsrecht.