Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en regels omtrent staatssteun

Blog

Er zijn nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. Dat betekent dat de huidige Aanbestedingswet 2012 straks ingrijpend zal moeten worden aangepast. Met ingang van 1 januari 2014 zijn er ook nieuwe regels op het gebied van staatssteun: een nieuwe ‘de minimis’ verordening is op die datum in werking getreden.

Het Europees Parlement heeft op 15 januari 2014 ingestemd met de nieuwe richtlijnen. Er komen straks drie richtlijnen: voor klassieke aanbestedingen, voor nutssectoren en voor concessies. Volgens opgave van de EU vormen openbare aanbestedingen 19% van het Europese binnenlands product.

De nieuwe richtlijnen worden binnenkort in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt. Lidstaten krijgen vervolgens maximaal 24 maanden om deze richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. Als zij dat niet tijdig doen, bestaat de mogelijkheid dat burgers zich voor de rechter direct op de bepalingen van de richtlijnen mogen beroepen.

Dit betekent dat de Aanbestedingswet 2012 alweer op de schop moet. De Europese Commissie heeft alvast een aantal belangrijke wijzigingen aangegeven.

Zo zal er straks verplicht ‘elektronisch aanbesteden’ komen. Dit is een van de maatregelen die de lasten voor het MKB moet verlichten. Hier krijgen lidstaten overigens maximaal 54 maanden de tijd voor. In lijn met de door Nederland ingezette lijn komt er meer oog voor kwaliteit, dan voor de laagste prijs. Verder wordt innovatie een belangrijke(re) wegingsfactor. Zo wordt overheidsgeld niet uitgegeven aan alleen de laagste prijs, maar koopt de overheid er ook kwaliteit voor.

Voorts wordt het MKB verder tegemoet gekomen, door bijvoorbeeld de regel dat alleen de winnende inschrijver de aanbestedende dienst van aanvullende gegevens moet voorzien. Volgens de EC leidt dit tot 80% minder bureaucratie. Het in Nederland geldende ARW 2012 kent dit principe voor bepaalde aanbestedingen al. Het moet straks gaan gelden voor alle aanbestedingen.

Verder komen er ter bescherming van werknemers betere regels voor het contracteren van onderaannemers en het indienen van absurd lage offertes wordt verder aan banden gelegd. Met name de kwalitatief goede bouw zal hier hopelijk van profiteren. Daar is dit een veelgehoord probleem.

Het onderscheid tussen A- en B-diensten verdwijnt, al valt bijvoorbeeld juridische dienstverlening nog steeds onder een uitgezonderd regime.

Voor wat betreft concessies zijn lidstaten straks vrij om zelf te bepalen of zij dat regelen met eigen personeel of door uitbesteding.

Meer nieuws volgt als de definitieve versies van de richtlijnen bekend zijn.

De EC heeft op het gebied van staatssteun een nieuwe verordening vastgesteld. De regels omtrent de ‘de minimis’ zijn aangepast.

Kort gezegd: bepaalde, beperkte steun verstoort de interne markt niet en is uitgezonderd van de staatssteunregels. Het plafond daarvoor blijft EUR 200.000,- per drie boekjaren. Melding is hiervoor niet vereist. Een van de wijzigingen is dat de steun wordt bezien naar het moment waarop de aanspraak ontstaat (bijvoorbeeld een overeenkomst), niet naar het moment dat zij wordt betaald aan de onderneming. Dat maakt het niet langer mogelijk om bijvoorbeeld nu te bepalen dat een onderneming over de komende 5 jaar EUR 100.000,- per jaar aan steun krijgt. Immers, de aanspraak (van EUR 500.000,-) ontstaat nu. De uitzonderingen voor de landbouw en de visserij blijven gelden.

Meer nieuws over de aanbestedingsrichtlijnen volgt!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.