Blogs

Laat uw asbestdak verwijderen voor 1 januari 2024

21/12/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden om het risico voor de gezondheid te beperken. Een asbestdak verweert in de buitenlucht waardoor asbestvezels vrij kunnen komen in de leefomgeving. Gelet daarop is het hebben van een asbestdak met ingang van 1 januari 2024 verboden. Om tegemoet te komen aan de daarmee gepaard gaande kosten, is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in het leven geroepen.

Voorwaarden subsidieregeling

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze Subsidieregeling, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De aanvrager van de subsidie is gelijk aan degene die de factuur voor de asbestverwijdering heeft betaald;
  • De verwijdering van het dak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019;
  • Het dak is verwijderd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf;
  • Het gaat om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht. Door verwering zorgen deze toepassingen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Denk hierbij aan dakbedekking of dakleien. Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal vallen hier niet onder;
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf meldt de verwijdering van het astbestdak in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Is die melding niet gedaan in het LAVS, dan komt de aanvraag niet in aanmerking voor subsidie;
  • De subsidie moet uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak worden aangevraagd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak;
  • De maximale subsidie bedraagt € 25.000,- per adres, en;
  • Per adres kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

Subsidieplafond

Uit de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 juni 2017 blijkt dat in 2016 circa € 21.000.000,- aan subsidie is aangevraagd, terwijl € 15.000.000,- beschikbaar was. Het budget voor 2017 is opgehoogd tot € 25.000.000,- in 2017. Op 1 november 2017 is het subsidieplafond voor 2017 vastgesteld op € 26.200.000,-. De reden van deze verhoging is dat asbestsanering zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd, waardoor het wenselijk is dat zo lang mogelijk in 2017 nog subsidie kan worden verstrekt. Ook komen particulieren met een dak kleiner dan 35 m2, dat verwijderd wordt door een professioneel saneerder, voor subsidie in aanmerking.

Asbest

In 2012 was circa 120.000.000 m2 asbestdak in Nederland aanwezig. In 2016 is in totaal 9.900.000 m2 verwijderd, en in het eerste kwartaal van 2017 is 2.200.000 m2 asbestdak verwijderd. Dit betekent dat nog lang niet al het asbest is verwijderd. Hoewel het verbod vanaf 1 januari 2024 geldt, en dat wellicht het gevoel geeft dat dit nog wel even duurt, is het verstandig om nu tot sanering over te gaan. De Subsidieregeling is immers alleen van toepassing indien voor 31 december 2019 subsidie is aangevraagd, en voor die datum met de verwijdering is voltooid.

Handhaving zorgplicht

Het verbod laat onverlet dat ook voor 1 januari 2024 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om op grond van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet handhavend op te treden. De zorgplicht geldt voor de eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein en degene die anderszins bevoegd is om daaraan voorzieningen te treffen. Deze zorgplicht geldt ongeacht of de eigenaar handelingen heeft verricht of heeft nagelaten waardoor het bouwwerk, erf of terrein in staat is gebracht waardoor sprake is van een gevaar voor de gezondheid of veiligheid. De aanwezigheid van een asbestdak en asbestdeeltjes op een perceel, kan een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. In dat geval is het college bevoegd om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen als de zorgplicht van artikel 1a Woningwet is overtreden.

Brand nabijgelegen gebouw

Zelfs als door de brand in een gebouw met een asbestdak asbestvezels op een perceel in de nabijheid van die brand terechtkomen, kan handhavend worden opgetreden op grond van de zorgplicht van artikel 1a Woningwet. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 18 juni 2014. Ook daarom is het verstandig om spoedig tot verwijdering van uw asbestdak over te gaan, omdat de kosten bij brand, het bestuursrechtelijk kostenverhaal, enorm kunnen oplopen. Uit diverse uitspraken volgt dat deze kosten ruim € 145.000,- en zelfs ruim € 207.000,-  kunnen bedragen. Ter voorkoming van kostenverhaal bij brand, of vooruitlopend op handhavend optreden, is het zinvol om het dak te laten verwijderen.

Heeft u vragen over de Subsidieregeling of over Asbest, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs