Gemeente Alkmaar mag onderzoek doen naar bestrijding meeuwen

Blog

De gemeentes Alkmaar, Leiden en Haarlem strijden gezamenlijk tegen de meeuw. Meeuwen zorgen voor veel overlast. Omdat de meeuw een beschermde inheemse diersoort is op grond van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw), is een ontheffing van die wet vereist om de meeuw opzettelijk te mogen verstoren.

Overlast

De gemeenten trekken gezamenlijk op om de overlast van meeuwen te voorkomen. Vier meeuwensoorten veroorzaken ernstige overlast. De gemeenten behartigen het belang van de openbare veiligheid  en de volksgezondheid en gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om de overlast terug te dringen.

Plan van Aanpak

Het bedrijf PCF Holland, een bedrijf gespecialiseerd in faunamanagement, stelt in 2013 een plan van aanpak op voor de gemeenten, waarmee de ontheffing van artikel 75 Ffw is aangevraagd. De ontheffing is nodig om te onderzoeken of nestbeheer, het weren en het verjagen van de meeuwen ertoe leidt dat de overlast wordt beperkt. Uit dat onderzoek zal blijken welke maatregelen ertoe leiden dat de overlast structureel vermindert.

Ontheffing Ffw

De staatssecretaris heeft op 31 januari 2014 de gevraagde ontheffing van artikel 75 Ffw verleend. De ontheffing is verleend voor de periode 31 januari 2014 – 30 januari 2017 en gaat over de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw. Door die ontheffing gelden de verboden van artikel 10, 11 en 12 Ffw niet.

Beroep rechtbank Amsterdam

De Stichting de Faunabescherming stelt tegen de ontheffing beroep in. De rechtbank stelt op 14 april 2015 de Stichting in het gelijk en vernietigt de ontheffing. De staatssecretaris heeft in beroep niet onderbouwd of het plan van aanpak geen negatieve invloed heeft op de gunstige staat van de soort en dat die staat niet in het geding is.

Hoger beroep

De staatssecretaris en de gemeenten gaan in hoger beroep. Daarin wordt alsnog door de staatssecretaris onderbouwd volgens het Gidsdocument voor de jacht inzake het behoud van de vogelstand. Uit zijn berekening blijkt dat de meeuwenpopulaties buiten de drie gemeenten stabiel zijn. De ontheffing doet daardoor geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soorten.

In stand laten rechtsgevolgen

De Afdeling stelt op 17 augustus 2016 dat pas in hoger beroep de nadere onderbouwing door de staatssecretaris is gegeven. Daarom heeft de rechtbank terecht de ontheffing vernietigd. Omdat in hoger beroep alsnog de ontheffing voldoende is onderbouwd, laat de Afdeling de rechtsgevolgen van de ontheffing volledig in stand.

Nader onderzoek

Eindelijk mag in Alkmaar, Leiden en Haarlem nader onderzoek worden gedaan naar maatregelen om de overlast van de meeuwen te beperken. Op basis van de onderzoeksresultaten worden in toekomst ontheffingen aangevraagd om die overlast daadwerkelijk te kunnen bestrijden.

Vragen

Heeft u vragen over de Flora- en faunawet of ontheffingen daarvan? Neem dan contact op met één van onze specialisten.