Beslag op een woning kan leiden tot openbare verkoop: hoe zit dat?

13/06/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten

U voert een procedure tegen één van uw debiteuren en u wordt door de rechter in het gelijk gesteld. Nu wilt u met het vonnis van de rechter uw vordering verhalen op uw debiteur. U wilt beslag leggen op zijn woning, zodat deze verkocht wordt en uw vordering uit de opbrengst kan worden voldaan. Hoe werkt dat eigenlijk?

Beslaglegging door deurwaarder

Als de debiteur niet vrijwillig voldoet aan het vonnis, zal de deurwaarder eerst beslag leggen op de woning. Als dat gebeurt op grond van een vonnis van de rechter, noemen we dat een ‘executoriaal beslag’. De deurwaarder maakt daarvoor een proces-verbaal op en schrijft dat in bij het Kadaster. Zo is het voor iedereen kenbaar dat er beslag op de woning ligt. De debiteur kan vooralsnog wel in de woning blijven. Hij kan de woning door het beslag echter niet zomaar meer zelf verkopen.

Hypotheekhouder kan de executie overnemen

De deurwaarder zal niet alleen de debiteur op de hoogte moeten stellen van het gelegde beslag, maar ook de eventuele hypotheekhouder ten aanzien van de woning. De hypotheekhouder kan dan binnen twee weken aangeven of hij het ‘executietraject’ van u wil overnemen of niet. Als de hypotheekhouder dat wil, moet u zich daarbij neerleggen en de hypotheekhouder het traject verder laten afwikkelen.

Executieveiling door de notaris

U – of de hypotheekhouder die het executietraject heeft overgenomen – zal vervolgens een notaris moeten inschakelen. De notaris stelt, in overleg met u, vast wanneer en onder welke voorwaarden de woning zal worden verkocht. De verkoop zal openbaar plaatsvinden, via een zogeheten ‘executieveiling’. Dat kan ook via internet. De notaris zal de veiling in de regel niet zelf organiseren, maar daarvoor een veilingbedrijf inschakelen. Bij de executieveiling zal de woning – uiteraard – worden verkocht aan de hoogste bieder. Uw debiteur zal de woning dan ook moeten ontruimen en verlaten.

De verdeling van de opbrengst: de hypotheekhouder gaat voor

De notaris zal vanuit de verkoopopbrengst van de woning eerst de kosten voldoen die gemoeid zijn gegaan met de veiling. Daarna zal de hypotheekhouder zich als eerste, en voor zijn volledige vordering op uw debiteur, kunnen verhalen op de opbrengst van de woning. De verkoopopbrengst wordt dus niet verdeeld tussen u en de hypotheekhouder. Daarvoor maakt het niet uit of de hypotheekhouder het executietraject van u heeft overgenomen of niet. Pas als de volledige vordering van de hypotheekhouder is voldaan en er dan nog een opbrengst resteert, kan uw vordering (deels) worden voldaan uit deze opbrengst. Die opbrengst moet dan overigens wél gedeeld worden met eventuele andere beslagleggers, ook als deze later dan u beslag hebben gelegd.

Let op: executie kan misbruik van recht opleveren

Feitelijk heeft het dus alleen zin om executoriaal beslag te laten leggen op de woning van uw debiteur, als de woning méér zal opleveren dan de vordering van de hypotheekhouder. Anders zal de opbrengst van de woning in het geheel aan de hypotheekhouder toekomen en ontvangt u niets. Als u dan toch executoriaal beslag legt op de woning en het executietraject opstart, maakt u misbruik van uw recht om tot beslaglegging over te gaan. Uw debiteur kan dan vorderen dat het gelegde beslag wordt opgeheven. Ter illustratie verwijs ik naar een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Daarin werd geoordeeld dat – nu de volledige opbrengst van de woning naar de hypotheekhouder zou gaan – de beslaglegger misbruik van zijn recht maakte. Het beslag werd dan ook opgeheven.

Waar moet u op letten?

Voordat u op grond van een vonnis executoriaal beslag legt op een woning, doet u er verstandig aan om zorgvuldig onderzoek naar de woning te laten doen. In het Kadaster kunt u laten nagaan of er hypotheken op de woning zijn gevestigd of dat er al andere beslagen zijn gelegd. Daarnaast zal u een inschatting moeten laten maken van de opbrengst van de woning bij een openbare verkoop. Alleen als u dit in beeld heeft, kunt u bepalen of het zinvol is om het beslag door te zetten of dat u het risico loopt dat wordt geoordeeld dat u misbruik maakt van uw recht om tot beslaglegging over te gaan. Vanzelfsprekend kan een van onze specialisten u daarbij van dienst zijn.

Direct contact opnemen

38 reacties op “Beslag op een woning kan leiden tot openbare verkoop: hoe zit dat?

 1. Geachte heer Kunst, we zijn gepensioneerd echtpaar
  hebben een woning-met 1e en 2e hypotheek,
  door fin omstandigheden geld geleend bij bevriende particulier, hebben alleen AOW+ klein Aegonpensioen woekerpolis.
  Particulier wenst geld terug,omdat wij op dit moment niet aan de verplichtingen kunnen voldoen-rentebetaling en dreigt met gerechtelijke actie.
  Schatten in, dat bij gedwongen verkoop opbrengst lager zal zijn dan hypotheekbedrag + kosten +onrgoedbelastingen . Begrijpen wij goed, dat eerst de rechter een uitspraak moet doen over de vordering-vonnis voordat beslag kan worden gelegd?
  Houdt rechter rekening met leeftijd en omstandigheden. maatschappelijke verantwoording? Bedankt voor uw antwoord.

  1. Het is mogelijk dat uw schuldeiser beslag legt op uw woning voordat de vordering door een rechter is toegewezen. Dat heet dan ‘conservatoir beslag’. De schuldeiser zal dan wel meteen een procedure moeten starten. Het conservatoire beslag blijft dan op de woning liggen totdat op die vordering is geoordeeld. In de praktijk merkt u van dat beslag niet veel. U kunt gewoon in de woning blijven. Er ontstaat alleen een probleem als u de woning wil verkopen.
   Als de vordering van uw schuldeiser vervolgens wordt toegewezen door de rechter, gaat het ‘conservatoire beslag’ automatisch over in een ‘executoriaal beslag’. Dan kan uw schuldeiser de woning gaan executeren, ofwel openbaar laten verkopen.

   Wel kan het zo zijn dat de schuldeiser daarmee misbruik maakt van zijn recht. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn als uw schuldeiser geen belang heeft bij de openbare verkoop, omdat de opbrengsten daarvan volledig opgaan aan kosten voor die verkoop en aan hoger gerangschikte hypotheekhouders. Of daar sprake van is, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

   De rechter kan bij de beoordeling rekening houden met de door u aangegeven omstandigheden. In sommige gevallen kan de rechter dan de vordering afwijzen (of bepaalde onderdelen daarvan), als deze in strijd zijn met de ‘redelijkheid en billijkheid’. Het is echter geen gegeven dat de rechter op grond van de door u aangegeven omstandigheden tot dat oordeel komt. Ook dat hangt af van alle (andere) specifieke omstandigheden van het geval.

 2. Goedendag,

  Ik en me broer hebben jaren geleden samen een huis gekocht. Nu willen we het verkopen maar kom ik er achter dat me broer schulden heeft en daardoor een executoriaal beslag is gelegd. Nu is mijn vraag indien we met winst verkopen dat zijn deel naar de schulden gaan? En mijn deel ook? Want ik heb niks met zijn schulden te maken want dat zijn geen hypotheek schulden waar we samen getekend voor hebben neem ik aan alvast bedankt mvg Gino

  1. Als je samen met je broer een huis hebt gekocht en het staat ook op jullie beider namen, dan zijn jullie ‘deelgenoten’. Jullie zijn dan allebei eigenaar van de helft van de woning. Als er voor schulden van je broer beslag op de woning is gelegd waar jij verder niets mee te maken hebt, is dat beslag als het goed is ook alleen gelegd op de helft van de woning die van je broer is. Bij verkoop van de woning zal alleen de opbrengst c.q. de meerwaarde van de helft van de woning die van je broer is, aan de beslaglegger worden voldaan. Hij kan zich voor schulden op jouw broer in beginsel niet verhalen op de opbrengst c.q. de meerwaarde van jouw helft van de woning.

 3. Geachte heer, wij hebben een huur contract en wonen in de woning die we willen gaan kopen. Er is ook een koopcontract getekend. Wij hebben regelmatig brieven van deurwaardes ontvangen van onze “huurbaas”. De overdracht van onze woning zpu 15 april 2018 plaatsvinden maar omdat wij het vertrouwden hebben wij gevraagd aan een notaris de wo ing alvast in te schrijven in het kadaster. Op deze wijze zijn wij er achter gekomen dat er beslag ligt op de woning, dit beslag is gelegd door een schuldeiser en niet de hypotheekverstrekker. Inmiddels is de verkoper bezig met betaalregeling om het beslag van de woning te halen zodat wij deze kunnen kopen. Beide contracten zijn getekend zonder dat wij wisten dat er beslag op de woning lag. Stel de verkopers (huurbaas) lukt het niet het beslag eraf te halen en de bank gaat de woning verkopen, zouden wij dan de woning mogen kopen gezien we al een koopcontract hebben en de woning nu huren? Of wordt de woning gewoon geveild en moeten wij de woning verlaten? Wij hebben al aardig wat in de woning geinvesteerd en dit zoi een nachtmerry voor ons zijn.
  Mvg T Jansen

  1. De schuldeiser kan de woning in principe executeren en openbaar gaan verkopen. Jullie worden daar als koper niet tegen beschermd, behalve als jullie de gesloten koopovereenkomst eerder dan de beslaglegging in het kadaster hebben laten inschrijven. Ervan uitgaande dat dit niet het geval is, kan de woning worden geveild en hebben jullie geen voorrecht om de woning te kopen. Door de hypotheekstrekker of de schuldeiser kan worden verzocht om het in plaats van te veilen aan jullie te mogen verkopen, maar daar zal toestemming van de rechter voor moeten worden gevraagd.

   Het is in de regel overigens nog maar de vraag of de schuldeiser tot openbare verkoop overgaat. Dit zal voor hem namelijk alleen zin hebben als de opbrengst van de woning de hypotheekschuld overstijgt.

   Als de verkoper geen regeling weet te treffen met de beslaglegger en de woning niet – zonder beslag – op de tussen partijen overeengekomen leverdatum, dan dient de verkoper in gebreke te worden gesteld. Als de verkoper dan alsnog zijn verplichtingen niet nakomt, kan de overeenkomst worden ontbonden. De verkoper is dan in de regel een boete verschuldigd. Over de ingebrekestelling, ontbinding en boete, is vaak een artikel in de koopovereenkomst opgenomen.

   De specialisten van Schenkeveld Advocaten kunnen u desgewenst uiteraard begeleiden en bijstaan in dit traject.

 4. Beste heer/mevrouw,

  Ik en mijn partner hebben samen een koopwoning maar zijn sinds kort uit elkaar.
  Nu zou hebben we afgesproken dat ik in de woning kan blijven wonen, dus zou de hypotheek over gesloten moeten worden op mijn naam. Omdat vanaf 1 april de nieuwe rente periode ingaat van onze woning kunnen we dan pas alles is gang gaan zetten en proberen of het mogelijk is om over te sluiten.
  Nu heb hebben we afgelopen week een brief van een deurwaarder gekregen dat ze beslag op ons huis hebben gelegd.
  Ik ben bezig om een regeling voor dit bedrag te krijgen.
  Is het dan nog wel mogelijk om de hypotheek over te sluiten op mijn naam of kan ik niks meer?
  Alvast bedankt voor uw reactie,

  Met vriendelijke groet,

  1. In theorie is het mogelijk dat uw hypotheek wordt overgesloten. Door het gelegde beslag zal daar echter wel goed over moeten worden nagedacht. Als de hypotheek op naam van u en uw ex-partner wordt doorgehaald en er wordt een nieuwe hypotheek gevestigd die alleen op uw naam staat, zal dit hypotheekrecht niet aan de beslaglegger kunnen worden tegengeworpen. Daar zal de bank niet akkoord mee gaan, omdat de bank dan pas na de beslaglegger aan de beurt komt als er geëxecuteerd wordt. Als uw ex-partner echter uit de aansprakelijkheid van de huidige hypotheek wordt ontslagen en de hypotheek verder blijft bestaan (maar dan alleen op uw naam), zal de bank dat probleem niet hebben. De huidige hypotheek gaat immers voor op het gelegde beslag.

   Of de bank uiteindelijk wil herfinancieren c.q. de hypotheek wil oversluiten, zal overigens aan uw bank zijn. De bank zal, naast andere gegevens en omstandigheden, bij die beslissing wel rekening houden met het gelegde beslag. Ik adviseer u dan ook om daarover in eerste instantie met uw bank te overleggen.

 5. Geachte heer,

  Mijn ouders zitten vast in een rechtzaak die tegen hen loopt. De reden daarvan is nu even niet van belang. Er is beslag gelegd op hun woning en de schuldeiser wil hun bank dwingen het huis te laten verlopen via executie verkoop. Ik ben 28 jaar en mijn zus 26 jaar. Wij hebben beide een vaste baan en wonen beide op dit moment in een huurhuis. In hoeverre kunnen mijn zus en ik ervoor zorgen dat mocht het huis van onze ouders verkocht worden via executie verkoop dat wij de kopers voor het hoogste bod zullen zijn van het huis. En wat gebeurd er met het bedrag wat terug moet naar de schuldeiser. Wat blijft er dan voor situatie over voor ons gezin? Hartelijk bedankt.

  Mvg, mirthe

  1. De beslaglegger kan de bank niet dwingen om de woning te verkopen via een executieverkoop. De beslaglegger kan dat wel, nadat eerst de bank daarvoor is benaderd en de bank heeft geweigerd, de executieverkoop ter hand nemen. Dat zal overigens in de regel alleen gebeuren als er overwaarde op de woning zit, aangezien anders alles naar de hypotheekhouder gaat en de beslaglegger – ondanks zijn inspanningen – alsnog met lege handen blijft.

   Het kan in dat geval zelfs zo zijn dat de beslaglegger misbruik maakt van zijn bevoegdheid om te executeren. Dan zou kunnen worden voorkomen dat de woning door de beslaglegger executoriaal wordt verkocht.

   Als de hypotheekhouder wel overgaat tot executieverkoop, zijn er twee opties voor u om de woning te kopen. Of u koopt de woning onderhands (daarvoor zult u met de hypotheekhouder in overleg moeten treden en u moet daarvoor toestemming van de Rechtbank vragen), of u zult bij de dan te organiseren veiling de hoogste bieding moeten uitbrengen.

   Als de beslaglegger overgaat tot executieverkoop (omdat de hypotheekhouder dat niet doet), kunt u de woning slechts kopen door op de dan te organiseren veiling de hoogste bieding uitbrengt. Dan bent u niet meer dan een gewone deelnemer aan die veiling.

   Uit de opbrengst van de veiling (of de onderhandse verkoop) worden in eerste instantie de kosten van de verkoop voldaan, daarna de hypotheekhouder en pas als er iets resteert, zal de beslaglegger meedelen in die opbrengst. Als er dan nog wat overblijft, gaat dat naar uw ouders.

   Of en wat er over zou blijven, hangt af van de hoogte van de opbrengst, de kosten van de verkoop en de vorderingen van de hypotheekhouder en de beslaglegger.

 6. Geachte heer, mevrouw,

  Ik heb een vraag. Mageen beslaglegger (of zijn vrouw) die ook de veiling heeft georganiseerd bieden op de woning die door de beslaglegging wordt geexecuteerd en uiteindelijk deze kopen? Ik zou denken van niet, maar ik hoor het graag of de vermoeding juist is.

  Groet,

  1. Een veiling is in principe openbaar. Dat betekent dat het ook de beslaglegger c.q. de executant vrij staat om een bieding uit te brengen.

 7. We hebben een pand helemaal afbetaald en dit heeft de bank in beslag genomen, daar we onder bijzonder Beheer zijn geplaatst. Nu gaan we onze bedrijfsactiviteiten stoppen, daar we bijna gepensioneerd zijn en een saneringsvoorstel hebben aangeboden aan onze crediteuren. Verschillende crediteuren willen niet accoord gaan met ons voorstel.
  Kan de bank ons uit huis zetten? Wat gebeurt er met de prive-pensioenplan polissen die nu in 5 jaar uitbetaald worden en onze AOW?
  Ben zeer dankbaar wanneer u mij een beetje op weg helpt!

  1. Als de bank een vordering heeft en daarvoor beslag heeft gelegd, dan kan de bank de woning laten verkopen en zich verhalen op de opbrengst. Dan zullen jullie de woning moeten verlaten.

   Wat er gebeurt met pensioenen en AOW, kan ik op basis van deze beperkte informatie geen uitsluitsel over geven. Als je daar advies over wenst, kun je contact opnemen met een van onze advocaten van de afdeling Insolventierecht om dat nader te bespreken. Zij kunnen ook advies kunnen geven over de mogelijkheden en moeilijkheden voor een akkoord met jullie schuldeisers.

 8. In een hoger beroep is het oordeel van de rechter in mijn nadeel uitgekomen. Ik moet nu € 10.000 betalen, maar heb niets. Het enige wat mogelijk is, zou een betalingsregeling zijn van max. € 300/mnd. Ik ben nu bang dat er beslag wordt gelegd op mijn huis en/of auto. Nu ben ik ZZP-er (taxi), dus die auto is wel mijn bron van inkomsten.
  Kan de tegenpartij beslag laten leggen en zoja, wat houd dat precies in?

  1. Er kan op basis van een vonnis in principe op elk vermogensbestanddeel beslag worden gelegd, dus ook op uw woning en op uw auto. Slechts in bijzondere gevallen kan dat worden voorkomen. Het feit dat u de auto nodig heeft voor uw werk, kan aanleiding zijn om het beslag en de openbare openbare verkoop van uw auto tegen te houden. Of sprake is van een uitzonderingssituatie, zal echter afhangen van alle (overige) omstandigheden van het geval.

 9. Ik zit in een schuldhulptraject, heb een eigen woning die onder water staat. In overleg met de schuldhulpverlener ( gemeente ) is toestemming verkregen de woning in de verkoop te zetten, de hypotheek bank is hiermee ook akkoord.

  De woning was relatief snel verkocht en ook de hypotheekbank is met de verkoop akkoord, er blijft een restschuld over die meegaat in het sanerings traject.
  Er is echter 1 schuldeiser die een executoriaal vonnis heeft, deze heeft nu 4 weken voor de overdracht en 2 weken na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst beslag laten leggen op de woning. Kan dan die schuldeiser de verkoop blokeren, wat naturlijk feitelijk de schulden positie vergroot.

  1. Uitgangspunt is dat er op basis van een vonnis executoriaal beslag kan worden gelegd op de woning. In bepaalde omstandigheden kan dat echter misbruik van recht opleveren. Of dat in uw situatie het geval is, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Als er misbruik van recht wordt gemaakt, kunt u de opheffing van het beslag vorderen.

 10. woning gekocht, dag voor overdracht meldt de notaris dat de overdracht niet doorgaat. Er is beslag op de woning gelegd.moet nu de verkoper in gebreke stellen met een boeteclausule. Wat nu als verkoper definitief niet kan leveren? Wordt de woning dan openbaar verkocht en heb ik dan de eerste rechten of moet ik bieden zoals iedereen dat mag doen?

  1. Het is verstandig in ieder geval de verkoper in gebreke te stellen en aan te zeggen dat je aanspraak maakt op de boete als de woning niet alsnog, vrij van beslagen, wordt geleverd. Als de woning uit hoofde van het beslag openbaar wordt verkocht, dan heb je helaas geen eerste rechten. Je zult dan, als je de woning nog wilt kopen, moeten meebieden en hopen dat je hoogste bieder bent.

   Wel kan je dan aanspraak maken op de overeengekomen boete (en eventuele hogere schade) en daar zou je ook zelf beslag voor kunnen leggen op de woning of op de veilingopbrengst, zodat je kan meedelen in een eventuele overwaarde.

   De hypotheekhouder en/of de beslaglegger kan overigens ook, tijdens het executietraject, de Rechtbank vragen om de woning onderhands te mogen verkopen. Als jij de hypotheekhouder en/of de beslaglegger ervan kan overtuigen dat de door jou bedongen prijs marktconform is en hoger zal zijn dan bij een veilingverkoop, zijn zij wellicht bereid om die toestemming te vragen. Daarbij ben je dus afhankelijk van de hypotheekhouder en/of de beslaglegger, én van de Rechtbank. Als dit wordt toegewezen, dan kan je de woning wel zonder hypotheken en zonder beslagen kopen.

   Het is al met al een lastige en vervelende situatie. Als de woning niet zonder beslag geleverd kan worden, kan je daarvoor in de praktijk alleen financieel worden gecompenseerd; de woning geleverd krijgen zonder beslag is een stuk lastiger.

 11. Ik heb voor de aankoop van de woning het koopbedrag geleend tegen 7% voor 3 jaar van 2 vrienden met de woning als onderpand. Omdat er na de 3 jaar achterstanden zijn ontstaan doordat ik alleen de aflossing betaal zonder rente zijn ze daar niet mee akkoord. Ze willen de aflossingen + rente en stellen dat ik dus wel een achterstand heb. Nu willen ze dat totale bedrag aflossing+rente toch opeisen en anders beslag leggen op de woning. Mag dat?

  1. Als u bent overeengekomen dat u rente verschuldigd bent en u die rente niet betaalt, zal normaal gesproken het restant van de hoofdsom en de verschuldigde rente direct kunnen worden opgeëist. Als u die vordering niet voldoet, kunnen uw schuldeisers beslag leggen op uw vermogensbestanddelen (waaronder uw woning).

   Een woning kan alleen worden ‘verpand’ als dat door middel van een hypotheekrecht gebeurt. Dat moet dus via de notaris. Als er een hypotheekrecht is gevestigd, kunnen uw schuldeisers dat recht uitwinnen als u de vordering uit hoofde van de geldleenovereenkomst niet voldoet. Als er geen hypotheekrecht is gevestigd, kunnen zij beslag leggen op uw woning. Zij kunnen conservatoir beslag (als zij daar toestemming voor krijgen van de rechtbank en als zij nog geen vonnis hebben waarbij hun vordering is vastgesteld) of executoriaal beslag leggen (als zij wel al een vonnis hebben waarbij hun vordering op u zijn toegewezen door een rechter).

 12. Ik heb een vraagje, ik heb woning die ik had verhuurd en opeens benaderde makelaar mij dat hij een koper heeft en uiteindelijk mij zover gekregen dat ik verkoop voor een bepaald bedrag en heeft een bevestiging mail gestuurd.

  Daarna heb ik 2 maanden niks gehoord van hem en heb dus hem gemaild dat ik niet meer wil verkopen en hij dreigt me nu met concervetoire beslag terwijl we helemaal geen contract hebben getekend.

  Hij beweerd dat hij kosten heeft gemaakt voor notaris etc terwijl dat niet kan zonder overeenkomst getekend.

  Mij vraag is in hoeverre kan hij zijn dreiging waarmaken en wat zijn mijn rechten ?

  Groet

  1. Een koopovereenkomst is niet alleen geldig als een overeenkomst is opgesteld en door koper en verkoper is ondertekend. Er kan ook op een andere manier sprake zijn van ‘aanbod en aanvaarding’; dat zou zelfs mondeling kunnen.

   Of in dit geval een koopovereenkomst tot stand is gekomen, hangt af van wat er over en weer is verklaard. Daar kan op basis van deze informatie niets over worden gezegd.

   Als er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, dan zullen de kopers en/of de makelaar in beginsel geen vordering kunnen pretenderen en dus ook geen conservatoire maatregelen mogen nemen.

   Als er wel een koopovereenkomst tot stand is gekomen, dan kunt u daar niet zomaar vanaf. Als u de overeenkomst dan niet nakomt, kan het zijn dat u schadeplichtig bent. In dat geval zouden de kopers wel maatregelen kunnen nemen. Het ligt minder voor de hand dat de makelaar dan (ook) een vordering op u heeft; hij is namelijk niet de partij met wie de overeenkomst is gesloten. Hij is dan ook niet de partij die schade lijdt als de overeenkomst niet wordt nagekomen.

 13. Beste,

  Mijn vriend en ik hebben net een huis gekocht we wachten nu op de notaris tot we de sleutel van ons domein krijgen.

  Helaas hoorde wij van de week dat van de verkopers beslag is gelegd op hun spullen. Hoe kunnen wij dit huis hebben gekocht en weten jullie hier meer van? Der stonden nog een enkel aan spullen in de woning toen wij daar gingen kijken. Hier hebben wij dus ook voor geboden.

  Mvg

  1. Als er beslag is gelegd op door u gekochte spullen, kunnen deze niet aan u worden geleverd zonder dat beslag. Dat betekent dat niet aan u geleverd wordt wat u heeft gekocht. U kunt dan, nadat u de verkoper in gebreke heeft gesteld, de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte roerende zaken (gedeeltelijk) ontbinden en aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling of een korting op de bedongen prijs.

 14. Goedenavond,

  Ik zal kort mijn verhaal uitleggen.
  In 2010 is mijn relatie beëindigd. Wij hadden een koophuis samen. Ik ben er blijven wonen. Van de bank kon ik het niet op mijn naam krijgen. En vanwege de crisis stond het zover onder water dat verkopen geen optie was. Zowel in 2014 als in 2016 is er beslag gelegd op het huis op naam van mijn ex partner en die staan er nog steeds op. Ik verwacht dat het huis nu kiet verkoopbaar is of dat ik het van de bank nu wel op mijn naam kan krijgen. In beide gevallen heb ik nog wel te maken met die beslagleggers. Beiden heb ik de vraag gesteld om het beslag eraf te halen. Een heeft gereageerd en haalt het eraf als er geen overwaarde op zit. De ander reageert niet.

  Mijn vragen:
  1. Is de beslaglegger verplicht om alle eigenaren op de hoogte te brengen van het beslag (in beide gevallen ben ik niet door hen op de hoogte gebracht)? Ik ben immers enige bewoner van het pand.
  2. Is het normaal dat beslag zolang blijft staan?
  3. Kunnen zij tegen houden dat ik het huis over neem of verkoop, terwijl ik niets met die schuld te maken heb?

  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Groetjes Dana

  1. Deze vragen kunnen als volgt worden beantwoord:

   1. Waarschijnlijk is er beslag gelegd op de onverdeelde helft van de woning die nog van uw ex-partner is. De kans is groot dat dit beslag alleen aan hem bekend is gemaakt. De beslagen worden ook ingeschreven in het kadaster. Dat is leidend.
   2. Het is zeker niet ongebruikelijk dat beslagen lang blijven staan. Daar zit ook geen tijdslimiet aan verbonden. Het is dus niet zo dat het na een bepaalde periode automatisch vervalt.
   3. Ja. U kunt de helft van de woning van uw ex-partner niet zonder het beslag overnemen of, gelijk met uw eigen helft, aan een ander verkopen, zonder medewerking van de beslagleggers. Zij hoeven hun medewerking daar niet aan te verlenen, behalve als zij met de instandhouding van het beslag misbruik van recht zouden maken. Dat is vaak alleen het geval als de woning verkocht wordt zonder overwaarde en de volledige opbrengst naar de hypotheekhouder gaat; dan hebben de beslagleggers immers geen belang bij de instandhouding van het beslag. Vaak moet daar dan wel een kortgedingprocedure voor worden gevoerd, en uiteraard zal moeten worden aangetoond dat de woning bij verkoop tegen een reële koopprijs geen overwaarde heeft.

 15. Ons huis is in beslag genomen. Mocht het tot een verkoop komen, kunnen ze ons dan laten zitten met een openstaande hypotheekschuld, of heeft die ten alle tijden voorrrang op de beslaglegger.

  1. De (netto-)opbrengst van de woning zal bij verkoop als eerste aan de hypotheekhouder worden overgemaakt (als de hypotheek eerder was gevestigd dan dat het beslag is gelegd). Pas als er wat overblijft – met andere woorden: als de hypotheekschuld volledig uit de opbrengst kan worden betaald – dan komt de opbrengst aan de beslaglegger(s) toe.

   Als de opbrengst van de woning niet hoger is dan de hypotheekschuld, dan blijft u met een restantschuld zitten en zal er ook niets aan de beslaglegger(s) toekomen.

 16. Als er een vonnis van de rechtbank is en er dus beslag is gelegd op onroerend goed door beschrijving in het kadaster, wat is dan de volgende stap om toch aan mijn geld te komen als schuldenaar alsnog niet betaalt? Bij wie moet ik dan zijn en wat is dan de procedure?

  1. U, of de deurwaarder die het beslag heeft gelegd namens u, kunt na beslaglegging de notaris inschakelen om de onroerende zaak openbaar te laten verkopen. De procedure staat op hoofdlijnen hierboven weergegeven.

 17. Geachte heer. Ik heb beslag gelegd op onverdeelde helft van een woning. Vervolgens is deze helft overgedragen aan de andere partij. De notaris heeft ons hiervan niet op de op de hoogte gesteld. De notaris geeft aan dat het mogelijk is een onverdeelde helft met beslag over te dragen en dat dit niet ten koste gaat van mijn recht.

  Is de notaris klachtwaardin en had hij mij als beslaglegger op de hoogte dienen te stellen.

  1. De notaris heeft gelijk dat de door u beslagen onverdeelde helft kan worden overgedragen met het beslag. Het beslag blijft liggen op de onverdeelde helft. U kunt deze onverdeelde helft dus nog steeds uitwinnen zoals in het artikel omschreven, ook al is deze overgegaan op een ander. Dat is overigens de reden dat het bijzonder weinig voorkomt dat er met beslagen onroerende zaken, of aandelen daarin, worden overgedragen. De verkrijger daarvan loopt namelijk het risico dat de beslaglegger besluit tot executie c.q. openbare verkoop daarvan.

   Op basis van deze informatie kan moeilijk worden beoordeeld of de notaris klachtwaardig heeft gehandeld jegens u, maar dat zal gelet op het vorengaande niet per definitie het geval zijn.

 18. Geachte heer,

  Als een woning waar beslag op wordt gelegd verhuurd is, kan de beslaglegger de huurovereenkomst ontbinden? Ald dit niet kan Is verkoop door beslaglegger minder interessant met een huis met huurder, omdat bij verkoop van ee huis in verhuurde staat de opbrengst lager is?

  1. Als de woning is verhuurd en er wordt op de woning beslag gelegd, dan laat dit de huurovereenkomst in beginsel onaangetast. De veilingkoper koopt dus een woning in verhuurde staat, wat in de regel inderdaad tot gevolg zal hebben dat de opbrengst lager zal zijn.

 19. Beste van schenkel advocaten, vandaag heb ik een brief van deurwaarder ontvangen waarin aangegeven wordt dat er beslag gelegd wordt op de helft van ons huis vanwege een openstaande schuld. En aangeboden wordt aan notaris om openbaar te verkopen. Mijn vraag kan dit zomaar? met vriendelijke groet Ronald

  1. Als uw wederpartij een vordering op u heeft die is vastgesteld in een vonnis of blijkt uit een notariële akte, dan kan op grond daarvan beslag worden gelegd op uw vermogen. Ook op uw huis dus. Als dat gebeurt, dan zal de notaris de woning openbaar kunnen verkopen. Het mag dus niet ‘zomaar’ – er is wel een vonnis of een akte nodig – maar het kan dus wel.


Reacties zijn uitgeschakeld.

Terug naar alle blogs