Bedrijf veroordeeld voor dood werknemers

Blog

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 november 2015 een Helmonds bedrijf een hoge geldboete opgelegd. Het handelde in strijd met wettelijke regels rond arbeidsomstandigheden waardoor twee medewerkers zijn overleden. Volgens de rechtbank is sprake van dood door schuld.

Arbeidsongeval met argongas

Op 13 augustus 2014 kregen medewerkers van het bedrijf de opdracht om een nieuwe deksel te plaatsen op een reactorvat. Voordat dit gebeurde, werd de reactor belucht door het te vullen met argongas. Grote hoeveelheden argongas kunnen verstikking veroorzaken omdat het zuurstof verdringt. Argon is onzichtbaar en onruikbaar. De bodem van de reactor was niet geopend, waardoor deze niet uit de reactor ontsnapte. Hierdoor bestond bij het betreden van de reactor en zelfs bij het over de rand hangen aan de bovenzijde, gevaar voor verstikking of bedwelming. De twee medewerkers werden buiten bewustzijn aangetroffen in het reactorvat en zijn vervolgens overleden.

Arbowetgeving en strafrecht

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Bij niet naleving van de zorgplicht van de werkgever kan een geldboete worden opgelegd. Bij extreme overtredingen kan een werkgever ook strafrechtelijk veroordeeld worden. Dat gebeurde in deze zaak. De rechtbank oordeelde dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld en daarnaast in strijd heeft gehandeld met de Arbowetgeving. Dit resulteerde in een totale geldboete van € 150.000,–, waarvan € 75.000,– voorwaardelijk.

Veiligheidsmaatregelen

Het bedrijf had geen voorzieningen getroffen voor het werken met argongas. Er was geen signalering of waarschuwing, zodat niet te herkennen was dat zich argongas in de reactor bevond. Ook was er geen bescherming tegen valgevaar, zoals een afzetting. Bovendien hadden de medewerkers geen instructie gehad over de gevaren van de bij het bedrijf gebruikte gassen. De rechtbank is dan ook van mening dat het ernstig tekort is geschoten in het nemen van maatregelen om ongelukken te voorkomen.

Verantwoordelijkheid werkgever

Een werkgever is verantwoordelijk voor naleving van de Arbowetgeving en moet kritisch blijven als het gaat om een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Vanwege de grote gevolgen die de niet naleving kunnen hebben, kunnen werkgevers hard worden aangepakt als zij de veiligheid binnen hun bedrijf onvoldoende waarborgen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.