Aan wie geef jij jouw huissleutel als je op vakantie gaat?

Blog

Schenkeveld Advocaten - huis sleutel

Je gaat op vakantie voor een langere periode, waarbij je je planten of huisdieren onbeheerd achter moet laten. Grote kans dat je de hulp inschakelt van een familielid of goede vriend om ervoor te zorgen dat alles in huis foutloos verloopt, zodat jij met een gerust hart op vakantie kan. Dat dit echter niet geheel risicoloos is, blijkt uit een recent arrest van het Hof Amsterdam.

Wat was er aan de hand?

Een huurder van een woning in Amsterdam is twee maanden op vakantie gegaan. Omdat zij haar woning niet onbeheerd wilde achterlaten, heeft zij een vriendin gevraagd om haar planten water te geven en de post te sorteren. Daartoe heeft de huurder haar huissleutel aan haar vriendin afgegeven.

Tijdens de vakantie is de huurwoning via Airbnb verhuurd aan een aantal toeristen. In de huurovereenkomst is echter expliciet bepaald dat onderverhuur verboden is. Gezien het feit dat onderverhuur verboden is, heeft de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning gevorderd. Daarnaast heeft de verhuurder de contractuele boete van € 4.500,00 gevorderd.

Huurder in hoger beroep

In eerste aanleg heeft de rechtbank Amsterdam alle vorderingen van de verhuurder toegewezen.

De huurder is tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan. De huurder heeft onder andere betoogd dat zij het gehuurde niet zelf via Airbnb heeft verhuurd. Daarnaast heeft zij aangegeven dat zij geen toestemming zou hebben verleend aan haar vriendin om de woning onder te verhuren. Ten aanzien van de contractuele boete heeft de huurder betoogd dat die niet, of niet volledig, verschuldigd is. De boete is volgens de huurder niet verschuldigd omdat er geen sprake is van onderverhuur. Bovendien heeft de huurder gesteld dat de boete gematigd moet worden omdat de boete in strijd is met de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, althans dat de boete naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Bekrachtiging van het vonnis

Het Hof komt tot het oordeel dat de Rechtbank Amsterdam de vorderingen van de verhuurder terecht heeft toegewezen. Het staat volgens het Hof voldoende vast dat er sprake is van onderverhuur. Ten aanzien van het betoog van de huurder dat zij niet betrokken was bij de verhuur aan derden, stelt het Hof dat dit daar niet aan afdoet.

Juridisch kader

Op grond van de wet is een huurder in beginsel aansprakelijk jegens de verhuurder voor de gedragingen van een derde. De huurder dient zich immers te gedragen als goed huurder, waarbij ook de gedragingen van derden, die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn goedvinden daarop bevinden, onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen. Bij de beoordeling of de huurder zich als goed huurder gedraagt dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waarbij onder meer acht kan worden geslagen op het feit of de huurder al dan niet wetenschap had van enige gedraging van een derde.

Is de sleutel in goede handen?

In het licht van het voorgaande oordeelt het Hof dat de huurder verantwoordelijk was voor de gedragingen van haar vriendin. Het feit dat zij al dan niet zou hebben geweten van de onderverhuur doet hier niet aan af. Immers, de huurder had bij het afgeven van de huissleutel aan een derde, haar vriendin, zeker dienen te weten dat de sleutel in goede handen was. De huurder heeft in dit geval onvoldoende onderbouwd dat dit het geval was. Het is onvoldoende om te stellen dat de vriendin in de buurt woonde, zij deze vriendin reeds geruime tijd kende, dat zij bevriend met haar was en dat zij haar vertrouwde.

Contractuele boete

Ten aanzien van de contractuele boete ziet het Hof aanleiding om de hoogte van de boete in het onderhavige geval te matigen tot nihil. Daarvoor is bepalend dat niet is gesteld noch gebleken dat de huurder in financiële zin heeft geprofiteerd van de onderverhuur die, zoals huurder heeft gesteld, door de vriendin is bewerkstelligd.

Conclusie

Op grond van de wet zijn huurders in beginsel verantwoordelijk voor gedragingen van derden in het gehuurde. Dit geldt dus ook voor gedragingen van iemand die op jouw initiatief jouw woning beheert. Let dus als huurder op aan wie je jouw huissleutel overdraagt, aangezien het verstrekken van een huissleutel aan derden risico’s met zich meebrengt. Huurders komen in beginsel niet onder de aansprakelijkheid uit met het betoog dat zij niet afwisten wat er in het gehuurde plaatsvond tijdens hun afwezigheid.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze specialisten huurrecht.