Wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen

Blog

Schenkeveld Advocaten - vakantiehuis

Op 18 juni 2020 is de internetconsultatie gestart van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht inzake permanente bewoning van recreatiewoningen. Kern van het besluit is dat gemeenten door de wijziging de mogelijkheid krijgen om overdraagbare object gebonden vergunningen te verlenen. Wat betekent dit voor u als gemeente?

Problematiek permanente bewoning

Gemeenten hebben beperkte mogelijkheden om permanente bewoning van een recreatiewoning op objectniveau toe te staan. Momenteel kan dit gebeuren via een bestemmingsplanwijziging of  door het verlenen van een persoonsgebonden beschikking waarmee wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplanwijziging neemt veel tijd in beslag en kan daarom niet snel en flexibel worden ingezet. De persoonsgebonden beschikking neemt minder tijd in beslag, maar kan slechts worden verleend als de bewoner kan aantonen dat hij de recreatiewoning reeds vóór 31 oktober 2003 bewoonde en ook op die datum meerderjarig was.

Dit is in de praktijk zeer lastig omdat voornoemde datum niet meer actueel is. Hierdoor kunnen maar weinig mensen aanspraak maken op deze persoonsgebonden omgevingsvergunning. Bovendien staat deze persoonsgebonden vergunning slechts permanente bewoning toe door de persoon aan wie zij is verleend, en ziet de vergunning niet op het object waarin de vergunning plichtige gebruiksactiviteit wordt uitgevoerd. Deze methode is daarom enigszins beperkt.

Wijziging

Door deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om object gebonden vergunningen te verlenen die permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan. De vergunning kan worden verleend voor de duur dat de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoont. Gemeenten hebben daarnaast de aanvullende mogelijkheid om te bepalen dat die termijn verlengd wordt voor de duur dat de rechtsopvolger van degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend, de recreatiewoning permanent bewoont.

Bovendien vervalt de peildatum waarop de bewoner de vakantiewoning moest bewonen en de bewoner meerderjarig moest zijn. Zo kunnen deze peildata niet meer worden tegengeworpen aan jongere bewoners en rechtsopvolgers van degene aan wie de vergunning is verleend. De vergunningen verlopen via de reguliere procedure, waardoor deze (in principe) snel kan worden verleend.

Doel

Door deze wijziging kunnen meer mensen in aanmerking voor een omgevingsvergunning, waardoor zij permanent in een recreatiewoning mogen wonen. Ook kan de gemeente deze vergunningen snel en flexibel verlenen. Bovendien wordt door de wijziging de drempel voor bewoners kleiner om zich daadwerkelijk in te laten schrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Voorts kan de termijn gedurende welke de vergunning geldt worden verlengd voor de duur dat rechtsopvolgers van de eerste vergunninghouder, de recreatiewoning permanent bewonen. Ten slotte ziet de wijziging op een actualisatie van de peildatum uit onderdeel 10 van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Dat betekent dat enkel nog de eis wordt gesteld dat de recreatiewoning vóór 1 januari 2019 moet zijn gebouwd.

Tot slot

De einddatum van de consultatie is 13 augustus 2020. De concept regeling vindt u hier en de ontwerp toelichting treft u hier aan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent! Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten overheidsrecht.