Wanneer moet u als verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan uw huurder?

Blog

Als u een woonruimte verhuurt en u zegt de huurovereenkomst op, kan het zo zijn dat u verplicht bent om uw huurder een verhuisvergoeding te betalen. Deze vergoeding is per 28 februari 2022 verhoogd naar minimaal € 6.505, -. Een fors bedrag dus. In welke gevallen moet u er rekening mee houden dat u deze vergoeding moet betalen?

Alleen vergoeding bij opzegging door de verhuurder

De verhuisvergoeding is alleen verschuldigd als de huurovereenkomst (huurrecht) wordt opgezegd door de verhuurder. Als de huurder de huurovereenkomst zelf opzegt of de huurovereenkomst op een andere manier eindigt, kan geen aanspraak op de vergoeding worden gemaakt.

Als verhuurder kunt u een huurovereenkomst voor woonruimte alleen opzeggen op de in de wet opgenomen gronden. Als u op een andere grond opzegt of helemaal geen reden voor opzegging opneemt in uw opzeggingsbrief, zal de opzegging sowieso geen effect sorteren.

Op welke gronden kan de huurovereenkomst worden opgezegd?

In de wet zijn, kort gezegd, de volgende opzeggingsgronden opgenomen:

  1. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
  2. Met de huurder is afgesproken dat de verhuurder na afloop van een bepaalde periode de woning (weer) zal betrekken (dit wordt met name door de verhuurder afgesproken als deze voor werk enkele jaren in het buitenland verblijft);
  3. De verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, waaronder onder meer wordt begrepen een renovatie die zonder het beëindigen van de huurovereenkomst niet mogelijk is;
  4. De huurder stemt niet in met een redelijk voorstel van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten;
  5. De verhuurder wil de bestemming, die volgens het geldende bestemmingsplan op de woonruimte rust, verwezenlijken;
  6. Als de gehuurde woonruimte bestaat uit een kamer die deel uitmaakt van de woning waar de verhuurder zelf woont, en de belangen van de verhuurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst groter zijn dan de belangen van de huurder bij de voortzetting daarvan.

Een opgezegde huurovereenkomst eindigt niet automatisch

Als de huurovereenkomst op een van deze wettelijke gronden wordt opgezegd, houdt dat overigens nog niet automatisch het eindigen van de huurovereenkomst in. Een huurovereenkomst eindigt namelijk alleen door een opzegging van de verhuurder, als de huurder daar schriftelijk mee instemt. Als de huurder dat niet doet, zal de verhuurder aan de rechter moeten verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen. Zolang niet – onherroepelijk – door de rechter op dat verzoek is beslist, blijft de huurovereenkomst ‘gewoon’ gelden.

De opzeggingsgrond is bepalend voor de verhuisvergoeding

Als de rechter een opgezegde huurovereenkomst op verzoek van de verhuurder beëindigt, zal de rechter in sommige gevallen bepalen dat u als verhuurder een verhuisvergoeding aan de huurder moet betalen. Dit is echter niet in alle gevallen zo.

Alleen als de huurovereenkomst is opgezegd op een van de hierboven onder 3. (‘dringend eigen gebruik’) of onder 5. (‘het verwezenlijken van een bestemmingsplan’) genoemde gronden, zal de rechter bepalen dat u een verhuisvergoeding aan de huurder moet betalen.

Bij een opzegging wegens ‘dringend eigen gebruik’ moet u denken aan de situatie dat de verhuurder (of een direct familielid van de verhuurder) de woning op korte termijn zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat de verhuurder gaat scheiden of omdat hij om andere redenen zijn huidige woning moet verlaten. Of juist omdat hij wil gaan samenwonen en zijn huidige woning daarvoor niet geschikt is.

Onder ‘dringend eigen gebruik’ valt ook de situatie dat de verhuurder de woning grondig wil gaan verbouwen of renoveren. Dan moet de verbouwing of de renovatie wel zodanig zijn dat de huurder tijdens de werkzaamheden praktisch niet in de woning kan verblijven.

Van een opzegging op grond van het ‘verwezenlijken van een bestemming’ kan gebruik worden gemaakt als er (inmiddels) een andere bestemming op de verhuurde woonruimte rust. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, omdat er beoogd wordt een ziekenhuis te realiseren op de plaats van de verhuurde woonruimte. Dan zal (inmiddels) geen woonbestemming meer op de woning rusten en zal de verhuurder – als die de wel geldende bestemming wil realiseren – de huurovereenkomst kunnen opzeggen.

Als u de huurovereenkomst opzegt op een van deze twee gronden, zal de rechter bij het beëindigen van de huurovereenkomst bepalen dat u een verhuisvergoeding moet betalen. Als de huurovereenkomst op een andere grond wordt beëindigd, zal daarvan geen sprake zijn.

Hoe hoog is de verhuisvergoeding die u moet betalen?

Als u een verhuisvergoeding verschuldigd bent, bedraagt deze vergoeding momenteel minimaal € 6.505, -. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Het bedrag van € 6.505, – is een minimumbedrag, dus het kan zijn dat de rechter bepaalt dat u een hogere vergoeding moet voldoen aan de huurder. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Dit geldt overigens alleen voor zelfstandige woonruimte; voor kamers geldt geen minimumbedrag.

Een eventueel van de gemeente door de huurder ontvangen tegemoetkoming in de verhuiskosten, kan in mindering worden gebracht op de verhuisvergoeding die u als verhuurder moet betalen aan de huurder. Of daarvan sprake is en welk bedrag u in mindering kunt brengen op die verhuisvergoeding, verschilt per gemeente.

Belangrijk voor u als verhuurder

Als u van plan bent om een huurovereenkomst op te zeggen, doet u er goed aan om na te gaan op welke gronden u dat doet en of er – zo mogelijk – voor een andere opzeggingsgrond kan worden gekozen. Daarvan hangt namelijk af of er een verhuisvergoeding moet worden betaald of niet.

U doet er natuurlijk hoe dan ook goed aan om op voorhand na te gaan of u wellicht een verhuisvergoeding verschuldigd kan worden. Dat kunt u meenemen in uw afweging om de huurovereenkomst op te zeggen en een beëindigingsprocedure te starten, of dat u toch nog een keer met de huurder in overleg treedt over de beëindiging van de huurovereenkomst in onderling overleg.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neem dan contact op met één van onze specialisten huurrecht.