Blogs

Wanneer moet u als verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan uw huurder?

02/05/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 6 minuten

Als u een woonruimte verhuurt en u zegt de huurovereenkomst op, kan het zo zijn dat u verplicht bent om uw huurder een verhuisvergoeding te betalen. Deze vergoeding is per 1 maart 2017 verhoogd naar minimaal € 5.910, -. Een fors bedrag dus. In welke gevallen moet u er rekening mee houden dat u deze vergoeding moet betalen?

Alleen vergoeding bij opzegging door de verhuurder

De verhuisvergoeding is alleen verschuldigd als de huurovereenkomst (huurrecht) wordt opgezegd door de verhuurder. Als de huurder de huurovereenkomst zelf opzegt of de huurovereenkomst op een andere manier eindigt, kan geen aanspraak op de vergoeding worden gemaakt.

Als verhuurder kunt u een huurovereenkomst voor woonruimte alleen opzeggen op de in de wet opgenomen gronden. Als u op een andere grond opzegt of helemaal geen reden voor opzegging opneemt in uw opzeggingsbrief, zal de opzegging sowieso geen effect sorteren.

Op welke gronden kan de huurovereenkomst worden opgezegd?

In de wet zijn, kort gezegd, de volgende opzeggingsgronden opgenomen:

 1. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder;
 2. Met de huurder is afgesproken dat de verhuurder na afloop van een bepaalde periode de woning (weer) zal betrekken (dit wordt met name door de verhuurder afgesproken als deze voor werk enkele jaren in het buitenland verblijft);
 3. De verhuurder heeft de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, waaronder onder meer wordt begrepen een renovatie die zonder het beëindigen van de huurovereenkomst niet mogelijk is;
 4. De huurder stemt niet in met een redelijk voorstel van de verhuurder om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten;
 5. De verhuurder wil de bestemming, die volgens het geldende bestemmingsplan op de woonruimte rust, verwezenlijken;
 6. Als de gehuurde woonruimte bestaat uit een kamer die deel uitmaakt van de woning waar de verhuurder zelf woont, en de belangen van de verhuurder bij het beëindigen van de huurovereenkomst groter zijn dan de belangen van de huurder bij de voortzetting daarvan.

Een opgezegde huurovereenkomst eindigt niet automatisch

Als de huurovereenkomst op een van deze wettelijke gronden wordt opgezegd, houdt dat overigens nog niet automatisch het eindigen van de huurovereenkomst in. Een huurovereenkomst eindigt namelijk alleen door een opzegging van de verhuurder, als de huurder daar schriftelijk mee instemt. Als de huurder dat niet doet, zal de verhuurder aan de rechter moeten verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen. Zolang niet – onherroepelijk – door de rechter op dat verzoek is beslist, blijft de huurovereenkomst ‘gewoon’ gelden.

De opzeggingsgrond is bepalend voor de verhuisvergoeding

Als de rechter een opgezegde huurovereenkomst op verzoek van de verhuurder beëindigt, zal de rechter in sommige gevallen bepalen dat u als verhuurder een verhuisvergoeding aan de huurder moet betalen. Dit is echter niet in alle gevallen zo.

Alleen als de huurovereenkomst is opgezegd op een van de hierboven onder 3. (‘dringend eigen gebruik’) of onder 5. (‘het verwezenlijken van een bestemmingsplan’) genoemde gronden, zal de rechter bepalen dat u een verhuisvergoeding aan de huurder moet betalen.

Bij een opzegging wegens ‘dringend eigen gebruik’ moet u denken aan de situatie dat de verhuurder (of een direct familielid van de verhuurder) de woning op korte termijn zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat de verhuurder gaat scheiden of omdat hij om andere redenen zijn huidige woning moet verlaten. Of juist omdat hij wil gaan samenwonen en zijn huidige woning daarvoor niet geschikt is.

Onder ‘dringend eigen gebruik’ valt ook de situatie dat de verhuurder de woning grondig wil gaan verbouwen of renoveren. Dan moet de verbouwing of de renovatie wel zodanig zijn dat de huurder tijdens de werkzaamheden praktisch niet in de woning kan verblijven.

Van een opzegging op grond van het ‘verwezenlijken van een bestemming’ kan gebruik worden gemaakt als er (inmiddels) een andere bestemming op de verhuurde woonruimte rust. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, omdat er beoogd wordt een ziekenhuis te realiseren op de plaats van de verhuurde woonruimte. Dan zal (inmiddels) geen woonbestemming meer op de woning rusten en zal de verhuurder – als die de wel geldende bestemming wil realiseren – de huurovereenkomst kunnen opzeggen.

Als u de huurovereenkomst opzegt op een van deze twee gronden, zal de rechter bij het beëindigen van de huurovereenkomst bepalen dat u een verhuisvergoeding moet betalen. Als de huurovereenkomst op een andere grond wordt beëindigd, zal daarvan geen sprake zijn.

Hoe hoog is de verhuisvergoeding die u moet betalen?

Als u een verhuisvergoeding verschuldigd bent, bedraagt deze vergoeding momenteel minimaal € 5.910, -. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Het bedrag van € 5.910, – is een minimumbedrag, dus het kan zijn dat de rechter bepaalt dat u een hogere vergoeding moet voldoen aan de huurder. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Dit geldt overigens alleen voor zelfstandige woonruimte; voor kamers geldt geen minimumbedrag.

Een eventueel van de gemeente door de huurder ontvangen tegemoetkoming in de verhuiskosten, kan in mindering worden gebracht op de verhuisvergoeding die u als verhuurder moet betalen aan de huurder. Of daarvan sprake is en welk bedrag u in mindering kunt brengen op die verhuisvergoeding, verschilt per gemeente.

Belangrijk voor u als verhuurder

Als u van plan bent om een huurovereenkomst op te zeggen, doet u er goed aan om na te gaan op welke gronden u dat doet en of er – zo mogelijk – voor een andere opzeggingsgrond kan worden gekozen. Daarvan hangt namelijk af of er een verhuisvergoeding moet worden betaald of niet.

U doet er natuurlijk hoe dan ook goed aan om op voorhand na te gaan of u wellicht een verhuisvergoeding verschuldigd kan worden. Dat kunt u meenemen in uw afweging om de huurovereenkomst op te zeggen en een beëindigingsprocedure te starten, of dat u toch nog een keer met de huurder in overleg treedt over de beëindiging van de huurovereenkomst in onderling overleg.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neem dan contact op met één van onze specialisten huurrecht.

36 reacties op “Wanneer moet u als verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan uw huurder?

 1. En hoe zit het met een vergoeding als een woonstichting mij een andere woning aanbied? Ik krijg dit aanbod wegens langdurige overlast van een buurman met psychoses. Voor hem is het lastiger een andere woonruimte te vinden dan voor mij..

  1. Een verhuisvergoeding is in principe alleen verschuldigd als de huurovereenkomst om specifieke redenen wordt opgezegd door de verhuurder. In uw geval lijkt dat niet aan de orde. U heeft geen recht op de wettelijke verhuisvergoeding. U kunt dit natuurlijk wel bij uw verhuurder verzoeken; wellicht kunt u er in dit specifieke geval afspraken over maken.

 2. Onze sociale huurder weigert alle verbeteringen en heeft geen douche geen CV en geen dubbel glas. Hij heeft door zijn werkzaamheden als fietsenmaker (zwart) jarenlang fietsen van beneden naar boven gesjouwd en daarmee heel veel schade aangericht aan ons trappenhuis. Op welke grond moeten wij een uitzettingsprocedure starten en wat zijn onze kansen? Hij betaalt nog geen €300 voor meer dan 60m in het centrum van Amsterdam

  1. De huurovereenkomst kan in dit geval (wellicht) worden opgezegd op de grond dat de huurder zich niet als een ‘goed huurder’ gedraagt (door geen onderhoud te accepteren, door het gehuurde in strijd met de bestemming te gebruiken en door schade aan te richten), dan wel op de grond dat het gehuurde dringend gerenoveerd moet worden.

   Ook kan de huurovereenkomst worden ontbonden op de grond dat de huurder de huurovereenkomst niet nakomt (zoals hiervoor omschreven).

   In beide gevallen zult u evenwel naar de rechter moeten om de huurovereenkomst daadwerkelijk te laten eindigen en de huurder te laten ontruimen. Ontruiming zou ook in kort geding gevorderd kunnen worden, maar dat wordt alleen toegewezen als het als een paal boven water staat dat de huurovereenkomst – in ernstige mate – niet wordt nagekomen.

   Hoe de kansen liggen, kan niet op basis van deze vraag worden beantwoord. Daarvoor zullen alle relevante stukken en moet alle relevante informatie beschikbaar zijn.

 3. Beste,

  Mijn verhuurders, waarvan ik een werkplaats/opslag huur, zijn gescheiden.
  Op mijn huurcontract staat de naam en handtekening van de persoon van wie het pand niet meer is. Deze persoon is uitgekocht en het pand staat niet meer op zijn naam. Hoe werkt zoiets juridisch gezien? Moet ik dan volgens het contract, waar zijn naam op staat, aan deze persoon betalen of had er een nieuw contract moeten komen?

  1. Overdracht van het gehuurde doet geen afbreuk aan de lopende huurovereenkomst (‘Koop breekt geen huur’); die huurovereenkomst blijft dus in beginsel bestaan. Wel is het zo dat de rechten en plichten van de voormalige verhuurder overgaan op de nieuwe eigenaar. Dat betekent dat de huurovereenkomst nu geldt tussen u en de nieuwe eigenaar en dus ook dat u de huur aan deze nieuwe eigenaar moet betalen. Het is niet nodig dat daarvoor een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten. Dat is ook niet altijd verstandig, afhankelijk van de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst nu loopt. Wel is het verstandig om schriftelijk te laten bevestigen door zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ verhuurder dat de huur vanaf de overdracht aan de ‘nieuwe’ verhuurder zal worden betaald, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

 4. Geachte,

  Sinds vorig jaar huur ik een woning (voor eerst een jaar met kans op onbepaalde tijd) en de eigenaar wilt nu de woning verkopen, vandaar dat de eigenaar de huurovereenkomst heeft opgezegd. Terwijl ik een paar maanden geleden nog gevraagd heb of het nu verlengd werd ja of nee, en als antwoord kreeg dat als ik goed blikf betalen en geen overlast veroorzaak het verlengd zou worden naar onbepaalde tijd. Ik moet nu in korte tijd een nieuwe woning zoeken. Bestaat er een kans op een verhuiskostenvergoeding?

  1. Als de huurovereenkomst voor één jaar is aangegaan en deze is (rechtsgeldig) opgezegd, dan eindigt de huurovereenkomst na afloop van dat jaar. In dat geval bestaat er geen recht op een verhuiskostenvergoeding. Verhuiskostenvergoeding bestaat alleen in de in het artikel omschreven gevallen.

   Wel kan het verstandig zijn om te laten checken of de huurovereenkomst wel afloopt na de periode van één jaar. Het gebeurt nog wel eens dat er ten onrechte van wordt uitgegaan dat de huurovereenkomst eindigt. Als de huurovereenkomst niet eindigt, dan is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan en zal je niet zonder meer hoeven in te stemmen met de opzegging.

 5. Hallo ,
  Ik huur al gedurende 7 jaar een particuliere woning ( netjes maandelijks betaald etc )
  Nu willen de verhuurders de woning verkopen en hebben mij verzocht om mee te werken.
  Nu kan ik evt een andere woning huren maar zit met aankleding en borg etc ..
  Is hier ook sprake van een verhuisvergoeding ?
  T huis is nog niet verkocht

  1. U hoeft in dit geval principe niet mee te werken aan het verzoek van uw verhuurder: de beoogde verkoop van de woning is geen rechtsgeldigde opzeggingsgrond. Dat betekent dat uw verhuurder de huur niet op die grond kan beëindigen en een verhuisvergoeding dus ook niet van toepassing is.

   Het staat u en uw verhuurder wel vrij om af te spreken dat u tegen een vergoeding meewerkt met beëindiging van de huur en zult verhuizen, maar u hoeft daar dus geen genoegen mee te nemen.

 6. Beste heer/mevrouw,

  Heb ik recht op een verhuisvergoeding wanneer ik mijn studentenkamer uit moet omdat de verhuurder een dusdanig grote renovatie aan het huis gaat doen dat er geen huurders meer in kunnen wonen?

  1. Als de huur wordt opgezegd in verband met een renovatie (en dus niet anders eindigt, bijvoorbeeld doordat de overeengekomen bepaalde huurperiode verstrijkt), dan heeft u in beginsel recht op een verhuiskostenvergoeding. Echter, omdat u een kamer (oftewel: een onzelfstandige woonruimte) huurt, geldt er geen minimumbedrag voor de verhuiskostenvergoeding. Het kan dus zijn dat die vergoeding lager uitvalt dan het in dit artikel genoemde bedrag.

 7. Beste heer/mevrouw,

  De verhuurders van ons appartement zeggen ons contract op omdat hun dochter er met spoed moet wonen (oftewel ‘dringend eigen gebruik’). Tijdens het tekenen van het contract is besproken dat dit (héél) eventueel kon gebeuren en het is toen ook opgenomen in het contract. Wij hebben hier dus mee ingestemd. Kunnen wij nu aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding?

  1. Als de huurovereenkomst niet op een andere grond eindigt (bijvoorbeeld doordat ook de overeengekomen bepaalde tijd verstrijkt en u op die grond de woning moet verlaten), dan heeft u in beginsel recht op een verhuisvergoeding als de huurovereenkomst wordt opgezegd wegens dringend eigen gebruik.

   Het kan overigens zo zijn dat de huurovereenkomst in eerste instantie voor bepaalde tijd is aangegaan, maar nadien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is geworden. Om een overeenkomst voor bepaalde tijd daadwerkelijk te laten eindigen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en dat gaat wel eens mis.

   Daarnaast geldt ook nog dat de verhuurder er zelf belang bij moet hebben dat hun dochter in uw huurwoning zou trekken. Het mag niet alleen een belang van de dochter zijn. U kunt daarbij denken aan de situatie dat de dochter nu bij de verhuurder in huis woont en daar zou moeten blijven wonen als zij niet in uw huurwoning kan trekken; dan heeft ook de verhuurder er belang bij dat de met u gesloten huurovereenkomst wordt beëindigd en kan er sprake zijn van een rechtsgeldige opzegging wegens ‘dringend eigen gebruik’.

   Wel is het zo dat de verhuurder – als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt en u niet instemt met de opzegging, los van het wel of niet ontvangen van een verhuiskostenvergoeding – hoe dan ook langs de rechter moet om de huurovereenkomst te laten beëindigen. Het is dus niet zo dat u de woning op stel en sprong moet verlaten door de opzegging.

   Dat deze mogelijkheid tot opzegging in uw huurovereenkomst is opgenomen, maakt dit in principe niet anders. Het kan zijn dat u in strijd met u ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ een ‘onaanvaardbaar beroep’ doet op huurbescherming of op een verhuiskostenvergoeding, maar dat wordt niet snel aangenomen.

 8. Goeden dag,

  Heb ik recht op een vergoeding als mijn woonstichting mij een andere woning aanbied?
  Wij moeten allemaal verhuizen omdat het pand een nieuwe bestemming krijgt.

  1. Als de huurovereenkomst voor uw huidige woning wordt opgezegd op de grond dat er een andere bestemming wordt verwezenlijkt, dan heeft u – als aan de andere voorwaarden, zoals genoemd in het artikel – wordt voldaan, recht op een verhuisvergoeding. Dat geldt dan ook voor de andere bewoners.

 9. Beste heer/mevrouw,
  Onze zoon (verstandelijk gehandicapt)huurt een zelfstandige woning van “X” .
  Omdat kleinschalige zorg (13 bewoners) moeilijk betaalbaar is ,gaat “X” nieuwbouw realiseren voor 32 bewoners met elk hun eigen zelfstandig appartement.
  Onze zoon moet dus mee verhuizen.
  Bestaat er een kans op verhuiskostenvergoeding ?

  1. Als de huurovereenkomst niet wordt opgezegd, dan bestaat sowieso geen recht op een verhuiskostenvergoeding zoals in het artikel besproken. Die geldt namelijk alleen als de huurovereenkomst wordt opgezegd (op specifieke gronden).

   Wel zou het zo kunnen zijn dat de huurovereenkomst formeel niet op grond van deze nieuwbouwplannen beëindigd kan worden of dat hij niet verplicht is om te verhuizen. Dan heeft uw zoon wellicht een onderhandelingspositie om een vergoeding te bedingen.

 10. Beste,

  Mijn Amsterdamse huurder poogt al enkele maanden om ons het huis uit te pesten door geen onderhoud te plegen (en onze gebrekemeldingen te ontkennen en negeren), ons recht op coöptatie van een derde huisgenoot niet te respecteren (We huren nu met 2 en hebben 50% hogere huurlasten per persoon), en door het uitgeven van een waarheidsgetrouwe verhuurdersverklaring te gijzelen tenzij wij de huur zelf opzeggen.

  De verhuurder heeft duidelijk de intentie (en dit heeft zij ook schriftelijk gesteld richting mijn consulent) dat zij de huur significant wil verhogen, gezien de markt onder druk staat. Onderzoek op Funda leert dat voor dit soort woningen makkelijk 800 euro meer gevraagd kan worden.

  Dit komt op mij niet meer over als een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder en wij voelen ons gedwongen te verhuizen voor goed woongenot. Is dit grond om een verhuisvergoeding te verwachten of te verzoeken via de rechtbank? Aangezien wij twee huurders zijn die niet elkaars partners zijn (verhuurd aan een groep, en gaan dus niet samen verhuizen), hoeveel verhuisvergoeding is er dan mogelijk?

  1. De wettelijke verhuisvergoeding is alleen verschuldigd als de huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd (op een van de specifieke opzeggingsgronden, zoals genoemd in het artikel). U heeft dus geen recht op een verhuisvergoeding.

   U zou wel kunnen eisen, zo nodig via de rechtbank, dat de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst nakomt.

   De verhuurder moet onder meer gebreken verhelpen en u het ongestoord genot van het gehuurde verschaffen. Als de verhuurder dat niet doet, kunt u (tijdelijke) huurprijsverlaging vorderen. U kunt de gebreken ook zelf verhelpen en de kosten daarvoor verrekenen met de huur (let op: er wordt vaak een verrekenverbod en een boetebeding in de huurovereenkomst opgenomen, dus u loopt daarmee wel een risico).

   Als de verhuurder het zo bont maakt dat niet van u kan worden verlangd dat u de huurovereenkomst voortzet, dan zou in theorie een tegemoetkoming in de verhuiskosten gevorderd kunnen als schade die u lijdt omdat de huurovereenkomst zijn verplichtingen niet nakomt. Daar zijn geen standaardbedragen voor (anders dan wanneer u door opzegging recht op een verhuisvergoeding zou hebben), dus ik kan u niet aangeven wat de hoogte van die schadevergoeding zou zijn.

 11. Geachte Heer

  Als een persoon zelfstandig woont in een flat woning met keuken , douche ,slaapkamer , woonkamer, eigen voordeur. Maar de huur wordt betaald door UWV aan CAK voor begeleiding van pameyer en huur gas licht en water zit in de huurprijs. . Heeft die persoon dan recht op verhuiskosten vergoeding, Het flat gebouw gaat gesloopt worden in verband met asbest en het is te duur om te renoveren. “X” en “Y” zegt dat de persoon geen recht op verhuisvergoeding heeft. De woonkosten met begeleiding zijn rond de 650 euro .Persoon heeft een wajong uitkering

  1. Als de huurovereenkomst wordt opgezegd omdat het gehuurde wordt gerenoveerd (waar ook onder wordt begrepen: sloop met vervangende nieuwbouw), dan is er in beginsel recht op een verhuiskostenvergoeding. Eventuele bijdragen van de gemeente zouden daar in mindering op kunnen worden gebracht, maar dat lijkt niet aan de orde. Het feit dat de huur door het UWV wordt voldaan, maakt dat niet anders.

   Wel zou het in theorie zo kunnen zijn dat er geen sprake is van een huurovereenkomst, omdat de geleverde zorg/begeleiding ‘overheerst’. Of dat het geval is, hangt af van de gemaakte afspraken. In de rechtspraak wordt daar overigens niet altijd gelijk over gedacht. Als wordt geoordeeld dat een sprake is van een huurovereenkomst, dan bestaat er ook geen recht op een verhuiskostenvergoeding zoals in het artikel omschreven.

   Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen zijn of mocht er prijs worden gesteld op nadere rechtsbijstand, dan hoor ik dat graag

 12. Geachte heer/mevrouw,

  De verhuurder heeft in het huurcontract voor 2 jaar opgenomen dat verlenging niet meer mogelijk is daar verhuurder weer terug wil naar eigen woning. Verhuurder verbleef 8 maanden per jaar in het buitenland en 4 maanden bij familie in Nederland. Huurder eist nu van verhuurder 5 maanden vrijstelling van huur (totaal 5.000 euro) en verhuis-en inrichtingskosten van 7.000 euro. dus totaal 12.000 euro. Daarna zal de huurder de huur overeenkomst opzeggen. Heeft de huurder het recht om zo’n hoge vergoeding af te dwingen ? Is bovenstaand verhaal aanleiding om te procederen? Huurders eis heb ik per e-mail ontvangen. Zie uw antwoord met dank tegemoet.

  1. Als de huurovereenkomst voor twee jaar de eerste en enige huurovereenkomst is geweest die is gesloten, dan loopt deze in beginsel van rechtswege af nadat deze twee jaar is verstreken (en het eind van de overeenkomst tijdig is aangezegd). In dat geval dient de huurder het gehuurde te verlaten en heeft hij geen recht op een verhuiskostenvergoeding.

   Als het bovenstaande niet van toepassing is, dan geldt dat de huurovereenkomst waarschijnlijk niet van rechtswege is geëindigd na het verstrijken van de periode van twee jaar. Als de verhuurder dan wil komen tot beëindiging van de huur (en de huurder daar niet mee instemt), dan moet dat via de rechter. Als er wordt opgezegd omdat de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft, dan zal bij toewijzing van de beëindiging van de huurovereenkomst een verhuisvergoeding verschuldigd zijn.

   Het staat partijen natuurlijk ook altijd vrij om daar (andere) afspraken over te maken. De eis van de huurder kan worden opgevat als een voorstel om de huurovereenkomst te eindigen. Of daar recht op bestaat (en of het verstandig is kan zijn om aan zijn eis te voldoen), hangt van het bovenstaande af.

 13. Ik heb een vraag
  Ik huur particulier het is een verbouwde schuur met golfplaten
  Als het regent lekt het dak en druipt het in mijn huis ook heb ik schimmel in de badkamer daardoor kan ik een verhuis erg Ordingen vragen bij mijnverhuurder of bij de gemeente

  1. Nee, een verhuisvergoeding is alleen verschuldigd als de huur door de verhuurder op bepaalde gronden wordt opgezegd, niet als zich gebreken aan de woonruimte voordoen. Als zich gebreken aan de woonruimte voordoen, kunt u wel van de verhuurder verlangen dat deze worden hersteld. U kunt onder omstandigheden ook de gebreken zelf laten herstellen en verrekenen met de huur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de rechter of, bij niet-geliberaliseerde huur (sociale huur), de huurcommissie te verzoeken om de huur tijdelijk te verlagen in verband met de gebreken aan de woning.

   U heeft dus wel wat mogelijkheden, maar een verhuisvergoeding behoort daar niet toe.

 14. Geachte heer/mevrouw,

  Ik ben aan het onderzoeken wat mijn rechten zijn als huurder. Ik huur al bijna drie jaar een kamer en mijn huisbaas heeft mij laten weten binnenkort het huis te willen verkopen. Eerst heb ik een contract gekregen van twee jaar en daarna is het stilzwijgend doorgelopen.

  Ik lees nu overal dat voor de verhuiskostenvergoeding van een kamer geen minimum geldt, maar als ik het goed begrijp heb ik wel degelijk recht op een vergoeding. Ik zou graag willen weten waar ik dat bedrag op zou kunnen uitrekenen en waar ik dus om kan vragen bij mijn huisbaas.

  Mvg.

  1. Verkoop van een woning geldt niet als ‘dringend eigen gebruik’. Een opzegging van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van het voornemen om de woning te verkopen, zal dus niet tot beëindiging van de huurovereenkomst leiden als daar niet mee wordt ingestemd. Als de opzegging niet tot beëindiging van de huurovereenkomst leidt, zal uiteraard ook geen reden voor een verhuisvergoeding zijn. U hoeft dus ook geen genoegen te nemen met een vastgestelde verhuisvergoeding en u kunt in dat kader vragen wat u wilt om in te stemmen met een huurbeëindiging.

   Als – in andere gevallen – een huurovereenkomst ter zake van een onzelfstandige woonruimte (een kamer) op grond van ‘dringend eigen gebruik’ wordt opgezegd, staat niet vast wat dan de verhuisvergoeding is. Het kan zijn dat er helemaal geen verhuisvergoeding betaald hoeft te worden, omdat de bewoner er naar de aard van de overeenkomst of naar de aard van het gehuurde sowieso rekening had moeten houden met een verhuizing. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het om een studenten- of campuswoning. Als wel aanleiding bestaat voor toewijzing van een verhuisvergoeding, dan zijn er in de rechtspraak zowel voorbeelden te vinden waarin wordt aangesloten bij de vergoeding die voor zelfstandige woonruimte geldt (deze is hier te vinden) als voorbeelden waarin daar slechts een deel van wordt toegekend, omdat de verhuisvergoeding voor zelfstandige woonruimte naar verhouding onaanvaardbaar hoog kan uitvallen. Het zal dus afhangen van de omstandigheden van het geval.

 15. Geachte heer/mevrouw,

  In 2014 heb ik een huis gehuurd (met eigen huis nr) dat aangebouwd is aan een zaken pand. De toenmalige verhuurder heeft mij des tijds een contract aangeboden met een clausule dat bij verkoop de huur werd opgezegd. In 2016 werd het pand verkocht aan een ondernemer die er geen bezwaar tegen had dat ik het pand bleef huren,waardoor ik dus kon blijven zitten. Na een nieuw huurcontract en een verhoging van €80 kon ik dus blijven zitten . Het geen ik zeer blij mee was omtrent mijn gezondheid. (Psychiatrisch patiënt) echter doet nu zich het volgende aan . Er heeft een bestemming plan wijziging plaats gevonden en heeft mij een beëindiging van wederzijdse huur opzegging laten tekenen. Hier bij heb ik gevraagd of er misschien bij verhuizing ook nog een eventuele tegemoetkoming kon worden gerealiseerd. Waar op het antwoord was, ik zal niet weten waar voor. Ik heb geen verstand van zaken en ben door mijn beperking nog al makkelijk en naïef. Heb dus ook getekend voor wederzijdse opzegging. Mijn vraag is dus wat nu te doen?.

  Vriendelijke groet , Malle Pietje.

  1. Als wordt overeengekomen dat de huur eindigt met wederzijds goedvinden, bestaat geen aanleiding voor betaling van een verhuiskostenvergoeding.

   U kunt stellen dat er sprake is van een wilsgebrek (bijvoorbeeld dat u heeft gedwaald) of dat er van een wil helemaal geen sprake was bij de ondertekening van de beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden (dat uw wil niet overeenstemde met uw verklaring).

   In het eerste geval is de beëindiging met wederzijds goedvinden vernietigbaar, in het tweede geval zelfs nietig. Het is raadzaam om daar niet te lang mee te wachten.

   Als de huurbeëindiging met wederzijds goedvinden op die manier niet (meer) wordt geacht te bestaan, dan hoeft u – afgaande op de verstrekte informatie – niet in te stemmen met beëindiging van de huur en kunt u daar als voorwaarde aan verbinden dat een verhuisvergoeding wordt betaald.

 16. Geachte heer/mevrouw,

  Mijn huisbaas wil het contract opzeggen. Hij laat dit 6 maanden van te voren weten.
  Met als reden dat hij het huis wil renoveren en ik kan hier niet blijven wonen tijdens de renovatie.
  Waarschijnlijk vindt hij dat het te onveilig is om er in te blijven wonen, maar ik heb nergens last van.
  Hij wil mij de mogelijkheid geven om na de renovatie een nieuw huurcontract aan te gaan. Maar dit zal voor een veel hoger bedrag zijn. Dus dat is geen optie voor mij.
  Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? En kan dit zonder rechter vastgesteld worden?

  1. Huuropzegging wegens een renovatie die zo ingrijpend is dat de huur daarvoor moet worden beëindigd, is een grond om op te zeggen.

   Als daarmee niet wordt ingestemd (en de huur niet op een andere manier afloopt, bijvoorbeeld omdat die voor bepaalde tijd is aangegaan), zal de verhuurder via de rechter moeten laten vaststellen of de huur op die opzeggingsgrond zal eindigen. Het is dus geen gegeven dat de huur ook daadwerkelijk eindigt.

   Het is bovendien zo dat als de verhuurder op die grond de huur opzegt en de huur op die grond eindigt, hij in beginsel een verhuisvergoeding verschuldigd is.

   De verhuisvergoeding kan ook buiten de rechter om worden vastgesteld, maar dan moeten de huurder en verhuurder het daar wel over eens worden. Als het gaat om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van een zelfstandige woonruimte, dan zal de huurder daarbij in ieder geval geen genoegen hoeven te nemen met een verhuisvergoeding die minder is dan het daarvoor geldende standaardbedrag. Als de verhuurder dat niet wil betalen, zal dat aan de rechter kunnen worden voorgelegd.

 17. Beste,

  De woning die ik sinds 2017 huur wordt binnenkort gerenoveerd. Het gaat om renovatie in onbewoonde staat. Ik dien dus te verhuizen naar een wisselwoning (noodzakelijke verhuizing). In de brochure van mijn verhuurder staat echter dat ik ook de verhuiskostenvergoeding ontvang, wanneer ik ervoor kies om niet naar de wisselwoning te verhuizen, maar definitief naar een andere woning. Geldt dit ook als ik verhuis naar een koopwoning?

  Verder zou ik graag willen weten of na renovatie het bestaande huurcontract (voor onbepaalde tijd) blijft gelden of dat er een nieuw huurcontract voor in beginsel 1 jaar voor in de plaats komt. M.a.w. kan ik na renovatie en ontvangst verhuiskostenvergoeding het contract gewoon opzeggen volgens de wettelijke opzegtermijn?

  M.v.g.

  1. Als u recht heeft op een verhuisvergoeding, dan maakt het niet uit of u naar een huurwoning of naar een koopwoning verhuist.

   Als de huurovereenkomst niet wordt beëindigd, dan blijft de bestaande huurovereenkomst bestaan. Alleen als er een nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, geldt die bepaalde tijd.

 18. Geachte heer/mevrouw,

  Helaas sta ik waarschijnlijk op het punt om te gaan verhuizen. Dit na jaren lang overlast te hebben ervaren van mijn buurman. Na enig onderzoek ben ik er achter gekomen dat verhuisvergoeding bij overlast van buren niet volledig duidelijk is.

  Bij de Rechtbank van Rotterdam heb ik een zaak die erg gelijkend is aan die van mij dit is zaaknr.: 1278580 te vinden op website: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2012:BX4256

  De uitspraak in deze zaak was negatief met als reden dat de [eiser](huurder) de [gedaagde](verhuurder) niet de gelegenheid heeft gesteld om concrete rechtsmaatregelen te nemen tegen [A](veroorzaker v/d overlast)

  Ik verwijs hiervoor naar artikel 4.7 waar met name de volgende zinnen van belang zijn:

  ” In de gegeven omstandigheden had het [eisers] duidelijk moeten zijn dat [gedaagde], gelet op de sedert januari 2010 en met name in de periode van mei tot juli 2010 ondernomen activiteiten, doende was om de problematiek aan te pakken. [gedaagde] mag redelijkerwijs enige tijd geboden worden om een gerechtelijke procedure voor te bereiden. In dit licht bezien had het van [eisers] verlangd mogen worden dat hij [gedaagde] een termijn had gesteld binnen welke [gedaagde] concrete rechtsmaatregelen zou treffen tegen [A]. Pas indien [gedaagde] kenbaar zou maken daaraan geen gevolg te willen geven, dan wel uit haar houding zou kunnen worden afgeleid dat zij niet van plan was verdere stappen tegen [A] te ondernemen, had [eisers] goede reden gehad om de huurovereenkomst op te zeggen en de gevolgen daarvan voor rekening van [gedaagde] te brengen. ”

  Nu is dit ook precies waar mijn situatie verschilt namelijk dat ik juist op aanraden van mijn verhuurder schriftelijk ben gaan klagen, juist zodat zei deze rechtsmaatregelen konden gaan nemen.

  Om kort het tijdsverloop te schetsen:

  4 jaar geleden ingetrokken waarbij ik direct gewaarschuwd door andere buren over de overlast van de betreffende overlast veroorzaker.
  Vooral het verhaal van de buurman die in de gevangenis heeft gezeten voor het in elkaar slaan van deze overlastveroorzaker. Dit na radeloos te zijn vanwege het niet handelen van de verhuurder staat mij helder bij.

  3 jaar geleden begon het voor mij met dat de buurman mijn hond een trap gaf toen ik langs zijn tuin liep. Hiermee begon ook direct persoonlijk gerichte overlast naar mij in de vormen dreigen, geluid, rotzooi en stank. Na herhaaldelijk klagen bij verhuurder veranderde er niets aan de situatie en werd de intensiteit na een gesprek met de overlastveroorzaker alleen maar groter.

  2 jaar geleden begon het mij teveel te worden en is er ook vaak politie aan te pas gekomen om de situatie op te lossen. Overigens is ook gemeente vaak gekomen om vuilnis op te ruimen dat geproduceerd was met als doel overlast te veroorzaken.

  1 jaar geleden op verzoek van de verhuurder zelf schriftelijk de overlast vast gaan leggen. Hierna werd er naar mijn idee nog steeds niets gedaan.

  Ongeveer een half jaar geleden escaleerde het tot het punt dat de overlastveroorzaker een stoelpoot naar mijn hoofd te gooide (Deze lag al een jaar als vuilnis in zijn tuin). Gelukkig was dit niet raak hier is uiteraard wel weer politie bij betrokken geweest. Het laatste half jaar heb ik dan ook besloten om druk te zetten richting mijn huurder. Dit door verandering te eisen of anders de huur achter te gaan houden.

  In eerste instantie kreeg ik hier geen reactie op en heb ik mijn automatische incasso gestorneerd. Hierna kreeg ik weer reactie en heb ik het laatste half jaar handmatig betaald onder vermelding van protest.

  Hierop zijn ze opnieuw met de overlast veroorzaker in gesprek gegaan zonder resultaat.

  Na alle hoop verloren te hebben dus besloten om door te zetten en de huur achter te gaan houden.
  Na het op de hoogte stellen van de verhuurder kreeg ik het voorstel om te verhuizen naar een vergelijkbare woning van de verhuurder.

  Hier dan ook mijn vraag of ik hier het recht heb op de wettelijke verhuisvergoeding als ik het bod om te verhuizen aanneem?
  Het is duidelijk niet mijn keuze om te verhuizen en het lijkt mij dan ook niet meer dan redelijk dat de verhuurder de minimale verhuisvergoeding betaald om de kosten voor de verhuizing te dekken.

  Mijn alternatief is om voet bij stuk te houden en mijn verhuurder te dwingen de overlast aan te pakken.

  Alvast hartelijk dank voor uw antwoord en inzicht.

  Mvg,
  Kevin v M.

  1. Een wettelijke verhuisvergoeding is in beginsel slechts verschuldigd als de huurovereenkomst wordt opgezegd door de verhuurder op een van de wettelijke gronden die in het artikel op onze website zijn genoemd. Bij een overeengekomen (wellicht niet vrijwillig, maar wel overeengekomen) verhuizing is dat niet het geval. U kunt dat natuurlijk wel vragen aan uw verhuurder en dat als voorwaarde aan een verhuizing stellen. Als ze daar niet toe willen overgaan, dan kunt u daar echter dus geen aanspraak op maken.

   Onder omstandigheden kan de overlast van een huurder die van dezelfde verhuurder huurt een gebrek aan het gehuurde opleveren. In dat geval kunt u van uw verhuurder verlangen dat daartegen wordt opgetreden en dat kunt u dan zo nodig afdwingen via een rechter. Dat wordt echter – uiteraard – niet zomaar toegewezen.

   Ook kan het onder omstandigheden aanleiding zijn om een schadevergoeding te verlangen van uw verhuurder (bijvoorbeeld in de vorm van een compensatie voor de verhuiskosten), maar daarvoor geldt hetzelfde: dat zal niet snel worden toegewezen.


Reacties zijn uitgeschakeld.

Terug naar alle blogs