Volle papiercontainer komt bewoner duur te staan

Blog

Een inwoner van de gemeente Den Haag heeft haar afval niet op de juiste wijze aangeboden. Er wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast en de kosten daarvan worden bij de inwoner in rekening gebracht. Zij is het er niet mee eens en vindt dat zij niet als overtreder kan worden aangemerkt. Wie krijgt er gelijk?

Spoedeisende bestuursdwang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft spoedeisende bestuursdwang toegepast wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: de Afvalstoffenverordening) en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag, op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij heeft het college een gedeelte van de kosten die zijn gemaakt bij de toepassing van bestuursdwang, € 126,-, bij de inwoner in rekening gebracht.

Verkeerd aangeboden huishoudelijk afval

De spoedeisende bestuursdwang die is toegepast, heeft betrekking op het verwijderen van een doos. Deze doos is op 1 november 2017 naast een aangewezen inzamelvoorziening (een papiercontainer) ter hoogte van Waldeck Pyrmontkade 929 te Den Haag aangetroffen. Op de doos staat een adressticker met naam- en adresgegevens van de inwoner vermeld.

Afvalstoffenverordening

Het college verwijt de inwoner dat zij heeft gehandeld in strijd met artikel 9 van de Afvalstoffenverordening. Daarin is bepaald dat het de gebruiker verboden is om huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening (in dit geval de papiercontainer).

Overtreder?

De inwoner is het niet eens met de beslissing van het college. De inwoner vindt dat zij ten onrechte als overtreder is aangemerkt. De doos is niet naast de papiercontainer achtergelaten, maar was opgevouwen in de papiercontainer. Doordat de papiercontainer vol was, stak de doos uit de opening. De inwoner vermoedt dat een ander haar doos uit de papiercontainer heeft gehaald en daarnaast heeft gelegd. Ook zijn de containers regelmatig vol en dienen deze vaker te worden geleegd.

Oordeel Afdeling

De Afdeling volgt de inwoner niet in haar stellingen. De Afdeling heeft namelijk al eerder overwogen, onder meer in de uitspraak van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2239, dat in de regel mag worden aangenomen dat de persoon tot wie een aangetroffen afvalstof kan worden herleid, ook de overtreder is. Dat geldt niet als diegene aannemelijk kan maken dat hij niet degene is geweest die het te handhaven voorschrift heeft geschonden. De inwoner kon dat in dit geval niet aannemelijk maken volgens de Afdeling. Zelfs indien de inwoner zou worden gevolgd in haar stelling dat zij de doos in de papiercontainer heeft achtergelaten, maar niet volledig nu deze deels nog uit de opening stak, komt het voor haar risico dat de doos uiteindelijk naast de papiercontainer terecht is gekomen. Het college heeft dus terecht de inwoner als overtreder aangemerkt.

Conclusie

Is te herleiden wie de eigenaar is van het verkeerd aangeboden huishoudelijk afval, dan mag worden aangenomen dat diegene ook de overtreder is. Dat is slechts anders indien diegene aannemelijk weet te maken niet de overtreder te zijn.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met onze specialisten.

De uitspraak is hier te lezen.