Kan één opslagruimte in een complex worden gesloten vanwege aantreffen drugs?

Blog
Schenkeveld Advocaten - Schenkeveld Kayleigh Witte © Hélène de Bruijn Fotografie–063

Een bedrijf in Eindhoven verhuurt 545 opslagboxen. Nadat in één van de opslagboxen ruim 7000 XTC pillen en een pistool zijn aangetroffen, heeft de burgemeester van de gemeente Eindhoven besloten om tot sluiting van de opslagbox over te gaan voor de duur van 1 jaar. Was de burgemeester hiertoe bevoegd?

Reputatieschade

Nadat het bedrijf het besluit tot sluiting van de opslagbox heeft ontvangen, verzoekt het bedrijf een voorlopige voorziening inhoudende dat het besluit wordt geschorst tot zes weken nadat op het bezwaarschrift is beslist. De burgemeester stelt zich op het standpunt dat het bedrijf geen spoedeisend belang heeft. De stellingen van het bedrijf, namelijk dat haar goede naam zal worden aangetast en er sprake is van vermindering van omzet, zouden naar het oordeel van de burgemeester niet opgaan. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat aannemelijk is gemaakt dat het voorkomen van reputatieschade van het bedrijf een belangrijk argument is. De openbare bekendmaking van het besluit zal namelijk worden aangebracht op de buitenkant van het gebouw en niet alleen op de betreffende opslagbox. Als in de toekomst vervolgens wordt geoordeeld dat het bestreden besluit onrechtmatig was, is de reputatieschade al opgetreden. De stelling van de burgemeester dat reputatieschade als louter financieel belang moet worden aangemerkt, volgt de voorzieningenrechter niet. Zou dit standpunt gevolgd worden, dan zou bijna elk belang terug te voeren zijn op een financieel belang. De voorzieningenrechter concludeert dat sprake is van ‘onverwijlde spoed’.

Betwisting rapportage

Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat de burgemeester niet tot sluiting mocht overgaan. Het bedrijf betoogt dat de burgemeester niet mocht afgaan op de bestuurlijke rapportage van de politie. Het is volgens het bedrijf namelijk zeer waarschijnlijk dat de politie goederen in de rapportage heeft opgenomen die elders zijn aangetroffen. Uit een verklaring zou namelijk blijken dat de in beslag genomen goederen in een plastic supermarkttas en in een doos van een gourmetstel zaten. Het zou naar het oordeel van het bedrijf onmogelijk zijn dat alle in beslag genomen goederen in die tas en doos zaten. De voorzieningenrechter volgt het oordeel van het bedrijf niet. De burgemeester mocht zijn beslissing baseren op het bestuurlijke rapport van de politie. Wat het bedrijf stelt, is onvoldoende om afbreuk te doen aan de waarde van de rapportage. Gelet op de hoeveelheid aangetroffen drugs, mocht de burgemeester er vanuit gaan dat het ging om een handelshoeveelheid drugs bestemd voor verkoop.

Sluiting treft geen doel

Het bedrijf stelt daarnaast dat sluiting van de opslagbox geen toegevoegde waarde meer zou hebben, omdat de aangetroffen goederen zijn verwijderd en in beslag zijn genomen. Ook dit standpunt volgt de voorzieningenrechter niet. Het bedrijf heeft er namelijk nog niet alles aan gedaan om herhaling te voorkomen.

Opslagbox geen woning of lokaal?

De bevoegdheid om tot sluiting over te gaan op grond van artikel 13b lid 1 Opiumwet, bestaat indien drugs wordt aangetroffen in (of op het daarbij behorende erf) van een woning of lokaal. Het bedrijf stelt zich in dat kader op het standpunt dat een opslagbox niet als een lokaal (of een daarbij behorend erf) kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter volgt het bedrijf niet. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze stelling geen steun vindt in de rechtspraak. Daarnaast blijkt uit bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2016 dat een zeecontainer in een bedrijfsloods wordt geaccepteerd als een lokaal in de zin van de Opiumwet. De voorzieningenrechter ziet niet in waarom een opslagbox in een bedrijfspand niet als lokaal zou kunnen worden aangemerkt.

Besluit burgemeester blijft in stand

De burgemeester heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het gevaar nog niet is geweken en mocht tot sluiting overgaan. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft dan ook geoordeeld dat het besluit van de burgemeester om de opslagbox voor de duur van 1 jaar te sluiten in stand blijft.

Indien u vragen heeft over dit artikel, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Lees ook:
Aantreffen drugs op geringe afstand van woning voldoende voor sluiting woning?