Mag woning direct gesloten worden na drugsvondst?

Blog

Kan de burgemeester direct een woning en inpandige berging sluiten na de vondst van een grote hoeveelheid softdrugs of moet eerst een waarschuwing worden geven? De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat in dit geval geen voorafgaande waarschuwing vereist is.

Drugsvondst

De politie vindt op 5 maart 2015 tijdens een doorzoeking van een woning in Nistelrode ruim 17 kilo hennep en 1 kilo hennepafval. In een andere woning op hetzelfde perceel wordt in een aparte ruimte, een inpandige berging, 9 kilo henneptoppen en bijna 2,5 kilo hasjiesj aangetroffen. Ook zijn twee wapens met munitie gevonden.

De eigenaar van deze woningen is mede-eigenaar van een coffeeshop te Oss. De aangetroffen softdrugs is daarvan de handelsvoorraad. In de andere woning met de inpandige berging wonen in een bijgebouw de schoonouders van de eigenaar.

Sluiting woning en bijgebouw

De burgemeester van Bernheze besluit op 29 juni 2015 onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning en het bijgebouw voor drie maanden te sluiten met ingang van 1 september 2015.

Schorsing last onder bestuurswang

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt en is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Dit verzoek is toegewezen. De voorzieningenrechter schorst het besluit.

Beslissing op bezwaar

De burgemeester verklaart de bezwaren ongegrond en bepaalt dat de woning en het bijgebouw met ingang van 1 maart 2016 voor drie maanden worden gesloten. Tegen dit besluit is beroep ingesteld.

Intrekking besluit

Bij besluit van 18 februari 2016 heeft de burgemeester het bestreden besluit ingetrokken voor zover de sluiting ziet op het gehele bijgebouw, met uitzondering van de inpandige berging. Dit vanwege de persoonlijke omstandigheden van de schoonouders die in het bijgebouw wonen. Op 23 februari 2016 hebben de eigenaar en de bewoners opnieuw een voorlopige voorziening gevraagd. De burgemeester laat weten dat hij in afwachting van de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening niet tot sluiting zal overgaan.

Handelsvoorraad wordt gedoogd

De eigenaar en de bewoners stellen zich op het standpunt dat de handelsvoorraad softdrugs al bijna 15 jaar op het perceel ligt opgeslagen, zonder dat zich ooit problemen hebben voorgedaan. Op het perceel is nooit in drugs gehandeld en er hebben nooit gevaarlijke activiteiten plaatsgevonden. Er is sprake van een uiterst veilige opslagplaats van een gedoogde en goed bekende coffeeshop in de gemeente Oss, die aan alle voorwaarden van het daartoe strekkende beleid voldoet. Over de opslag zijn afspraken gemaakt met de burgemeester van de gemeente Oss. Met doorkruising van deze afspraken is het vertrouwensbeginsel in het geding, aldus eigenaar en bewoners. Daarnaast stellen de bewoners dat zij voor de nachtelijke uren afhankelijk zijn van de mantelzorg die wordt verleend door de eigenaar en anderen en dat die zorg wordt verleend vanuit één van de woningen. Als die woning wordt gesloten, kunnen de bewoners niet in het bijgebouw blijven wonen.

Standpunt burgemeester

De burgemeester vindt dat terecht tot sluiting is besloten. Het gaat namelijk om een handelsvoorraad drugs van een coffeeshop. Volgens de burgemeester gaat het wel om drugspanden. Drugs zal namelijk toch aan- en afgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt bestreden dat afspraken zijn gemaakt over deze opslag. Dat er geen overlast is geweest, doet aan de bevoegdheid om handhavend te mogen optreden niet af.

Grondslag sluiting

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om de woning van de eigenaar en de inpandige berging van de andere woning te sluiten. Directe sluiting zonder voorafgaande waarschuwing voor de duur van drie maanden is in overeenstemming met het door de burgemeester gevoerde beleid. De vraag is of de burgemeester mag afwijken van het beleid en met een waarschuwing kan volstaan.

Gevaarlijke situatie

De voorzieningenrechter vindt dat de burgemeester in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Uit het door de burgemeester gehanteerde beleid volgt dat bij 5.000 gram zonder voorafgaande waarschuwing over kan worden gegaan tot sluiting van drie maanden. Op 5 maart 2015 is er 30.000 gram softdrugs aangetroffen. Daarnaast zijn er bij die doorzoeking ook twee wapens gevonden. De burgemeester heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een gevaarlijke situatie.

Veiligheidsrisico

De echtgenoot van de  eigenaar heeft tegenover de politie verklaard dat hij die wapens in zijn bezit heeft omdat hij in de gevaarlijkste branche van Nederland werkt. Ook uit de stelling van de eigenaar dat het niet mogelijk is een veiligere locatie te vinden dan de onderhavige locatie, brengt met zich mee dat de opslag al een veiligheidsrisico met zich mee brengen.

Beleid gemeente Bernheze

Het betoog dat de handelsvoorraad al 15 jaar op de desbetreffende perceel opgeslagen ligt doet niet ter zake. Deze afspraken zijn niet aangetoond. Ook hoeft de burgemeester niet te gedogen dat de opslag van de bevoorrading van de coffeeshop in Oss is gelegen in woningen in Bernheze. Uit het beleid van de gemeente Bernheze volgt namelijk dat coffeeshops in de gemeente Bernheze ook niet zijn toegestaan. De voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Mantelzorg

Ook het feit dat de bewoners stellen dat zij afhankelijk zijn van mantelzorg en dat als de woning wordt gesloten zij niet in het bijgebouw kunnen blijven wonen, leidt niet tot schorsing. Het bijgebouw is groot genoeg om daar ook andere personen te laten verblijven.

Conclusie

Een voorafgaande waarschuwing is in dit geval niet vereist. De aanwezigheid van drugs en wapens is in dit geval voldoende ernstig zodat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat sprake is van een gevaarlijke situatie. Conform het geldende beleid kan dan direct tot sluiting worden overgegaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak.