Is verhoging van uw fosfaatrechten in het nieuwe stelsel mogelijk?

04/01/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 6 minuten

Met ingang van 1 januari 2018 is de Fosfaatwet melkveehouderij in werking getreden. Ook zijn twee nieuwe categorieën knelgevallen ingevoerd. Hoeveel fosfaatrechten  kunt u verwachten en wanneer kunt u om verhoging vragen?

Kern fosfaatwet

Op grond van de Fosfaatwet is het voor een landbouwer verboden om op het melkveebedrijf in enig kalenderjaar meer fosfaat met melkvee te produceren dan het op het bedrijf rustende fosfaatrecht. Indien de fosfaatproductie in een kalenderjaar gemiddeld hoger is dan het aantal kilogrammen van het fosfaatrecht, riskeert u een bestuurlijke boete.

Hoofdregel

Landbouwers ontvangen in januari 2018 een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarin het aan het bedrijf toegekende fosfaatrecht wordt vastgesteld. Volgens de hoofdregel zal de omvang van het fosfaatrecht bestaan uit het aantal melkkoeien dat op 2 juli 2015 op het bedrijf (geregistreerd) aanwezig was vermenigvuldigd met de forfaitaire fosfaatnorm (art. 21b lid 1 jo. art. 23 lid 3 Meststoffenwet).

Generieke korting 8,3%

Omdat het fosfaatplafond op 2 juli 2015 al was overschreden, wordt een generieke korting van 8,3% toegepast op de toe te kennen fosfaatrechten. Hierdoor ontvangt u feitelijk minder rechten. De generieke korting van 8,3% wordt niet toegepast voor melkveebedrijven die in 2015 grondgebonden waren. Dit zijn bedrijven waarvan de fosfaatproductie met het melkvee in 2015 gelijk of kleiner was dan de fosfaatruimte op de landbouwgronden. Voor niet-grondgebonden bedrijven met een klein overschot in 2015 wordt het fosfaatrecht slechts generiek gekort tot de fosfaatruimte in 2015.

Uitzonderingen hoofdregel

Op de hoofdregel (omvang fosfaatrecht is aantal melkkoeien op 2 juli 2015 x fosfaatnorm) maakt de Fosfaatwet een aantal uitzonderingen. In de volgende gevallen kan onder de genoemde voorwaarden verhoging van het fosfaatrecht worden gevraagd bij de RVO. Een dergelijk verzoek moet uiterlijk voor 1 april 2018 zijn ingediend bij de RVO. De volgende uitzonderingen zijn nu bekend:

 1. Overname beëindigd bedrijf: Indien u meldt en aantoont dat u tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een beëindigd bedrijf heeft overgenomen. Het fosfaatrecht kan dan worden verhoogd met het fosfaatrecht dat voor dit beëindigde bedrijf bij continuering zou zijn vastgesteld. Bij een gedeeltelijke overname vindt de verhoging naar rato plaats. Let op: indien het verzoek wordt toegewezen, zal over de verhoging van de rechten eerst een generieke korting van 8,3% worden toepast.
 2. Uitscharen/inscharen: Indien u meldt en aantoont dat u op 2 juli 2015 melkvee had uitgeschaard, dan kan het fosfaatrecht worden verhoogd en het fosfaatrecht van de landbouwer die melkvee had ingeschaard, met diens instemming worden verlaagd. Bij deze uitzondering wordt geen generieke korting toegepast op de verkregen verhoging van het fosfaatrecht.
 3. Buitengewone omstandigheden: Indien u meldt en aantoont dat het op uw bedrijf rustende fosfaatrecht minimaal 5% lager is door bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon binnen uw samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van de melkveestallen, kan het fosfaatrecht worden bepaald aan de hand van het melkvee waarover u zonder deze buitengewone omstandigheden zou hebben beschikt. Let op: indien het verzoek wordt toegewezen, zal over de verhoging van de rechten eerst een generieke korting van 8,3% worden toepast.
 4. Nieuw gestart bedrijf: Dit is een nieuwe categorie die nog niet in het wetsvoorstel stond. Indien u meldt en aantoont dat u een nieuw gestart bedrijf exploiteert, kan het fosfaatrecht worden verhoogd met maximaal 50% van het verschil tussen de kilogrammen fosfaat waarvoor fosfaatrechten zijn toegekend en de kilogrammen fosfaat dat redelijkerwijs in een kalenderjaar met op 2 juli 2015 aanwezige stalcapaciteit voor melkvee geproduceerd had kunnen worden. Er vindt geen verhoging plaats als het verschil kleiner is dan 10%. Let op: indien het verzoek wordt toegewezen, zal over de verhoging van de rechten eerst een generieke korting van 8,3% worden toepast. Er is pas sprake van een nieuw gestart bedrijf, indien wordt aangetoond dat wordt voldaan aan strikte voorwaarden:
  a.  Op het moment van indiening van het verhogingsverzoek moet sprake zijn van een actief bedrijf;
  b.  U dient te beschikken over een voor 2 juli 2015 verleende omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee;
  c.  Een nieuw bedrijf dient voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen te zijn aangegaan;
  d.  Het bedrijf moet tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 aantoonbaar zijn gestart met het produceren van melk voor consumptie of verwerking en moet op 1 januari 2018 minimaal 15 melk-
  en kalfkoeien hebben gehouden;
  e.  Het bedrijf kan geen aanspraak maken op een verhoging wegens de overname van rechten van een beëindigd bedrijf van een rechtsvoorganger (uitzondering 1 hierboven).
 1. Realisatie natuurgebied/publieke infrastructuur: Ook dit is een nieuwe categorie die nog niet stond in het wetsvoorstel. Indien u meldt en aantoont dat op uw bedrijf op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee werd gehouden of over minder fosfaatruimte werd beschikt door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, kan het fosfaatrecht worden verhoogd tot het aantal kilogrammen fosfaat waarvan u aannemelijk maakt dat deze zonder de genoemde omstandigheden in de vaststelling van het fosfaatrecht zouden zijn betrokken. Er vindt geen verhoging plaats indien deze kleiner is dan 5%. Let op: indien het verzoek wordt toegewezen, zal over de verhoging van de rechten eerst een generieke korting van 8,3% worden toepast.

Tegen de eerste beschikking tot vaststelling van het fosfaatrecht (verwacht in januari 2018) en tegen de eventuele afwijzing van een verzoek tot verhoging, kan steeds bezwaar en beroep worden ingesteld. De termijn hiervoor is 6 weken na de datum van verzending van de beschikking van RVO.

Heeft u vragen over de Fosfaatwet of wilt u dat wij u helpen bij een verzoek tot verhoging of indiening van bezwaar en beroep, neemt u dan gerust contact op met één van onze specialisten op het gebied van mest- en fosfaatwetgeving.