Intensieve veehouderij van invloed op watersysteemheffing?

16/05/19 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

Heeft de nabijheid van een veehouderij met circa 500 koeien invloed op de watersysteemheffing van een woning? Over het antwoord op die vraag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich op 7 mei 2019 uitgelaten.

Aanslag watersysteemheffing

De eigenaar van twee huisjes in de gemeente De Fryske Marren heeft voor het jaar 2016 aanslagen ontvangen voor de watersysteemheffing van het Wetterskip Fryslan (het Waterschap) voor € 220,57. De eigenaar vindt dat de aanslagen ten onrechte zijn opgelegd.

Wanneer krijg je een aanslag watersysteemheffing?

De watersysteemheffing wordt ex artikel 117 van de Waterschapswet geheven bij degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, het genot hebben van ongebouwde dan wel gebouwde onroerende zaken. Voor gebouwde onroerende zaken geldt op grond van artikel 121, eerste lid, aanhef en onderdeel d van de Waterschapswet als grondslag de WOZ-waarde.

Uit artikel 2 van de Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2016 volgt dat ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteemheffing, een directe belasting wordt geheven van hen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde dan wel gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap. Als heffingsmaatstaf geldt voor wat betreft gebouwde onroerende zaken: de waarde die voor het kalenderjaar voor de onroerende zaken wordt bepaald op de voet van de Wet waardering onroerende zaken. In dit geval geldt een percentage van 0,06564% van de WOZ-waarden.

Veehouderijen

De eigenaar meent dat de aanslagen ten onrechte zijn opgelegd. Binnen een straal van 500 meter van de huisjes, bevinden zich twee veehouderijen met elk circa 500 koeien. De eigenaar meent dat de veehouderijen hem al vanaf september 2015 gezondheidsklachten bezorgen, die veroorzaakt worden door de intensieve veehouderijen. De eigenaar bezoekt slechts zijn huisjes nadat hij persoonlijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, zoals het dragen van een gasmasker. De eigenaar stelt zich op het standpunt dat er geen waarde kan worden gehecht aan de huisjes, aangezien de eigenaar de huisjes niet kan gebruiken. De eigenaar vindt dat de vastgestelde WOZ-waarden niet kloppen, op grond waarvan ook het percentage van 0,06564% ook onjuist is.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof volgt het standpunt van de eigenaar niet. De eigenaar heeft de percelen met de huisjes in eigendom. Dat hij de huisjes niet gebruikt, doet niet af aan het feit dat hij de huisjes wel in eigendom heeft. Of Waterschap medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van de gezondheidsklachten bij de eigenaar, doet ook niet af aan het antwoord op de vraag of de eigenaar watersysteemheffing verschuldigd is.

Conclusie

Het hoger beroep van de eigenaar faalt. De eigenaar probeerde het hof ervan te overtuigen dat er geen waarde aan de huisjes kon worden toegekend, zodat er dus ook geen watersysteemheffing verschuldigd zou zijn. Een meer logische route zou zijn het maken van bezwaar tegen de WOZ-beschikkingen van de huisjes. Als vast zou komen te staan dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan de eigenaar hard maken dat ook de watersysteemheffing te hoog zou zijn vastgesteld. Of dat is gebeurd, is niet bekend.

Heeft u te maken met watersysteemheffingen of andere vragen, neem dan contact met ons op.