Heeft De Haven van Texel een aanlegplaats of een steiger?

Blog

Terrasvergunning geweigerd

Het restaurant “De Haven van Texel” zit in het centrum van Amsterdam. Naast het restaurant ligt het terras. In het water van de Oudezijds Voorburgwal bevindt zich een tweede terras van 14 m2, op een steiger. De steiger staat daar sinds 1958. Om die steiger te gebruiken als terras, vraagt De Haven van Texel een exploitatievergunning (terrasvergunning) aan bij de burgemeester van Amsterdam. Deze vergunning wordt geweigerd. De burgemeester vindt dat het beoogde gebruik van de steiger afbreuk doet aan de andere publieke functies van de weg. Dit is een weigeringsgrond voor een terrasvergunning op grond van artikel 3.17 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Amsterdam (APV).

Andere weigeringsgronden

De Haven van Texel gaat daartegen in bezwaar. In bezwaar weigert de burgemeester opnieuw de gevraagde vergunning. De burgemeester stelt dat de aanvraag in strijd is met het Terrassenbeleid 2011. Volgens dat beleid is het niet toegestaan om voor andersmans gevel een terras te plaatsen, en ook zou de brandveiligheid niet kunnen worden gewaarborgd.

Terras op steiger niet mogelijk

Het bezwaar van De Haven van Texel wordt door de burgemeester ongegrond verklaard. De Haven van Texel gaat in beroep tegen dat besluit bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank verklaart het beroep in de uitspraak van 6 april 2018 ongegrond. Volgens de rechtbank is de aanvraag terecht geweigerd. Het Terrassenbeleid staat nieuwe terrassen op steigers niet toe. De steiger waarop het terras komt, is volgens de rechtbank ‘met enige beperking’ een voor publiek toegankelijke aanlegplaats voor vaartuigen als bedoeld artikel 1.1, aanhef en onder 9, sub b,  APV. De steiger is daarom een weg in de zin van de APV.  Het beroep wordt ongegrond verklaard en de weigering van de vergunning blijft in stand.

Geen aanlegplaats

De Haven van Texel gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling. Sinds 2014 heeft De Haven van Texel een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het gebruik van de steiger als terras, in afwijking van het bestemmingsplan. Het planologische gebruik van een steiger voor een terras is dus toegestaan. De Afdeling vindt net als De Haven van Texel, dat de steiger geen weg is in de zin van de APV, omdat het geen aanlegplaats is. Op de steiger staat sinds 2002 een balustrade. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om via de steiger in of uit een boot te stappen. Ook is het afmeren van boten verboden volgens het Binnenvaartpolitiereglement. Waternet heeft per e-mail bevestigd dat in de praktijk geen vaartuigen aan deze steiger afmeren. De steiger is volgens de Afdeling daarom geen weg in de zin van de APV. De burgemeester heeft ten onrechte getoetst aan artikel 3.17 APV, dat alleen van toepassing is op een terras op een weg.

Brandveiligheid

De brandweer heeft volgens de burgemeester de steiger aangemerkt als vluchtmogelijkheid. Daarom zou dat niet gebruikt kunnen worden als terras. De Haven van Texel stelt dat als de aanvraag voor een grotere oppervlakte is aangevraagd, en slechts voor een gedeelte kan worden vergund, de burgemeester dan ambtshalve tot de vergunbare oppervlakte de vergunning dient te verlenen.

Aanpassen aanvraag

De Afdeling gaat hierin mee. Onder omstandigheden is de burgemeester bevoegd, of zelfs verplicht, de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te passen. De Afdeling verwijst naar de uitspraak van 29 augustus 2018 over de exploitatievergunning van coffeeshop Roots in Amersfoort.

Gevolgen

De beslissing op bezwaar van de burgemeester van Amsterdam en de uitspraak van de rechtbank Amsterdam worden vernietigd door de Afdeling. De burgemeester moet opnieuw op het bezwaar beslissen, waarbij tegen dat besluit alleen beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling. De weigering van een aanvraag voor een exploitatievergunning moet goed zijn onderbouwd. In dit geval is ten onrechte geoordeeld dat de steiger een weg is, en mocht de aanvraag op grond daarvan niet worden geweigerd. De in bezwaar aangevulde weigeringsgronden kunnen het besluit evenmin dragen. Wellicht dat deze uitspraak tot gevolg heeft dat De Haven van Texel alsnog de steiger als terras kan gebruiken en de vergunning daarvoor wordt verleend. De in de uitspraak genoemde weigeringsgronden lijken aan de vergunningverlening niet meer in de weg te kunnen staan.

Heeft u vragen over exploitatievergunningen of terrasvergunningen? Neem dan contact met ons op.