Gemeente aansprakelijk voor stroomkabels?

Blog

Is de gemeente aansprakelijk voor schade van eiser die zij heeft geleden als gevolg van het struikelen over door marktkraamhouders gebruikte stroomkabels die zich op de stoep bevonden? De Hoge Raad oordeelt op 7 oktober 2016 ontkennend.

Stroomkabels

Eiser is gestruikeld over stroomkabels die zich op de stoep van de openbare weg bevonden. De stroomkabels, die in eigendom van de marktkraamhouders zijn, liepen van een elektriciteitskast, in eigendom van de gemeente, naar de marktkramen. Eiser spreekt de gemeente aan als wegbeheerder op grond van risicoaansprakelijkheid voor opstallen, dan wel op grond van onrechtmatige daad.

Risicoaansprakelijkheid voor opstallen

In cassatie stelt eiser zich op het standpunt dat de openbare weg gebrekkig was. Volgens de Hoge Raad rust op een wegbeheerder de plicht om ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Deze aansprakelijkheid dient te worden beoordeeld aan de maatstaven die door de Hoge Raad zijn ontwikkeld in het Wilnis-arrest (HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236). De Hoge Raad oordeelt echter dat de aanwezigheid van een voorwerp op een openbare weg niet tot de weg (in de zin van de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:174 BW) behoort. Dus indien het desbetreffende voorwerp een gevaar schept voor personen of zaken, levert dit geen gebrek op van de weg.

Onrechtmatige daad

Voor het antwoord op de vraag of de gemeente aansprakelijk kon worden gesteld op grond van onrechtmatige daad, is door het hof getoetst aan de ‘Kelderluikcriteria’ (HR 5 november 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB7079). Dat wil zeggen dat gelet moet worden op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijke van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Het hof oordeelde dat toepassing van de criteria niet met zich meebrengt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. Eiser meent dat de ‘Kelderluikcriteria’ onjuist zijn toegepast. De klacht van eiser faalt. De Hoge Raad oordeelt dat de wegbeheerder uit hoofde van zijn algemene zorgplicht wel aansprakelijk zou kunnen zijn voor de aanwezigheid van voorwerpen op de weg, maar dan moet de wegbeheerder wel een verwijt kunnen worden gemaakt dat hij in de nakoming van deze plicht tekort is geschoten. Dat is in het onderhavige geval niet vast komen te staan.

Conclusie

De gemeente kan als wegbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van onrechtmatige daad. Ook komt het niet voor risico van de gemeente (uit hoofde van de risicoaansprakelijkheid voor opstallen) dat zich op de weg stroomkabels bevinden, ook al zouden de kabels een gevaar scheppen voor zaken of personen. De stroomkabels zijn namelijk geen onderdeel van de openbare weg.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.