Extra parkeerplaatsen voor speelpark Oud Valkeveen

Blog

Speelpark Oud Valkeveen heeft al jaren een parkeerprobleem. Om de parkeerdruk in de omgeving te verlichten, heeft de gemeente een nabijgelegen terrein opengesteld . Daarop mag vooruitlopend op een te verlenen omgevingsvergunning, worden geparkeerd. Omwonenden zoeken ook naar een oplossing, maar zien liever dat het aantal parkbezoekers wordt teruggedrongen. Op 28 juli 2016 heeft de voorzieningenrechter zich uitgesproken over het verzoek van de omwonenden om het besluit van de gemeente te schorsen.

Extra – voorlopige – parkeervoorziening

Op 12 juli 2016 besluit het college van B&W van de gemeente Gooise Meren een extra – voorlopige – parkeervoorziening aan te leggen achter de begraafplaats Nieuw Valkeveen te Naarden. Hierdoor moet de parkeerdruk in de omgeving van speelpark Oud Valkeveen op piekmomenten worden verlicht. Dit besluit is genomen vooruitlopend op de te verlenen omgevingsvergunning, waarbij wordt toegestaan dat wordt geparkeerd op dat terrein. De omwonenden zijn het hier niet mee eens en stellen bezwaar in. Tevens verzoeken zij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoek omwonenden

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt dat de omwonenden zich niet gehoord voelen door het college. Zij verzoeken de voorzieningenrechter het besluit van 12 juli 2016 te schorsen, tot zes weken nadat een beslissing op hun bezwaarschrift is genomen. De omwonenden willen samen met Speelpark Oud Valkeveen en de gemeente tot een structurele oplossing komen voor de verkeersproblematiek die al jaren speelt in en rond het speelpark. Het college is ook van oordeel dat er een structurele oplossing moet komen. Over het antwoord op de vraag hoe deze structurele oplossing eruit moet komen te zien, verschillen partijen van mening.

Bezwaren omwonenden

De omwonenden stellen dat het gebruik van het perceel als parkeerterrein, negatieve gevolgen zou hebben voor de aanwezige natuurwaarden. Daarnaast is het terrein onvoldoende ontsloten via een te smal zandpad en is de tijdelijkheid van het parkeerterrein onvoldoende onderbouwd.

Veiligheidsaspect

Het college acht de voorlopige parkeervoorziening noodzakelijk in verband met de toename van het aantal bezoekers van het park. De voornaamste reden voor de uitbreiding op drukke momenten, is het verkeersinfarct dat tijdens Hemelvaart 2016 ontstond. De omliggende woningen en het speelpark waren toen niet bereikbaar voor hulpdiensten. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het college het noodzakelijk geacht om,  voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de parkeervoorziening, dat het perceel alvast als zodanig wordt aangelegd en in gebruik wordt genomen.

Belangenafweging

Vast staat dat alle partijen een structurele oplossing willen voor de parkeerproblematiek. Schorsing van het besluit van 12 juli 2016 zal ertoe leiden dat de bestaande (problematische) situatie ongewijzigd blijft en de verkeersoverlast blijft voortbestaan. Zowel voor het college, de omwonenden als het speelpark is dat een onwenselijke situatie. De voorzieningenrechter stelt daarom dat het college bij de afweging van de belangen een grote waarde mag toekennen aan het veiligheidsaspect. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het besluit van 12 juli 2016 niet zodanig gebrekkig is, dat dit besluit in de heroverweging niet of niet volledig in stand zal kunnen blijven. De voorzieningenrechter wijst dan ook het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van de omwonenden af.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.