Discussie over een boom bij de erfgrens? Kappen nou!

30/08/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

In sommige gemeenten is het verboden om zonder vergunning bomen te kappen. Tegelijkertijd kunt u op grond van het burenrecht juist verplicht zijn om bomen weg te halen. Wat nou als u verplicht bent om bomen te verwijderen, maar de gemeente u daarvoor geen vergunning verleent? De Afdeling antwoordt.

Wat was er aan de hand?

Een inwoner van de gemeente Zeist wordt door zijn buurman verzocht om de beuk in zijn achtertuin te verwijderen. De beuk zou te dicht op de erfgrens staan, waardoor deze de buurman lucht, licht en uitzicht ontneemt. Ook zou de buurman gehinderd worden door bladuitval.

Toegestane afstand tot de erfgrens

Een boom mag op grond van het burenrecht niet op minder dan twee meter van de erfgrens staan. Van die afstand kan bij verordening worden afgeweken. Als de boom zich op minder dan de toegestane afstand van de erfgrens bevindt, kan de buurman eisen dat de boom wordt verwijderd. In het beschreven geval was daar sprake van.

Gemeente weigert een kapvergunning

De eigenaar van de beuk wil graag voldoen aan het verzoek van zijn buurman. Klein probleem: op grond van een verordening heeft hij een vergunning nodig om de beuk te kunnen kappen en de gemeente heeft deze vergunning geweigerd. De boom is volgens de gemeente gezond en beeldbepalend, terwijl de overlast gering zou zijn. Het belang bij het behoud van de boom moet volgens de gemeente daarom prevaleren boven het belang bij het kappen daarvan.

Weigering vergunning frustreert vorderingsrecht

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het echter niet met de gemeente eens. Volgens de Afdeling staat het vast dat de buurman op grond van het burenrecht kan vorderen dat de beuk wordt verwijderd. Dit vorderingsrecht zou worden gefrustreerd als de kapvergunning op grond van een belangenafweging wordt geweigerd. In verband daarmee oordeelt de Afdeling niet dat de belangen verkeerd tegen elkaar zijn afgewogen, maar dat er helemaal geen belangenafweging had moeten worden gemaakt. De vergunning is dan ook ten onrechte geweigerd en de gemeente Zeist wordt opgedragen om de kapvergunning alsnog te verlenen.

Conclusies

Uit deze zaak lijkt te kunnen worden afgeleid dat een kapvergunning niet geweigerd kan worden als deze wordt aangevraagd voor het verwijderen van een boom die te dicht op de erfgrens staat. Anders kan niet worden voldaan aan de verplichting om die boom weg te halen en worden wettelijke vorderingsrechten gefrustreerd.

Als u niet op grond van het burenrecht verplicht bent om de boom te kappen, gaat dit vanzelfsprekend niet op. Dan kan de kapvergunning wel geweigerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de boom niet te dicht bij de erfgrens staat, als er sprake is van verjaring of als de boom niet hoger is dan de erfafscheiding.

De uitspraak van de Afdeling kunt u hier vinden. Als u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van Vastgoedrecht of Overheidsrecht.