Bouwplaats op in erfpacht gegeven gemeentegrond: precario verschuldigd?

Blog
Schenkeveld Advocaten - Belasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, bent u precario verschuldigd aan de gemeente. Daarop zijn uitzonderingen. Als de gebruikte gemeentegrond bijvoorbeeld in erfpacht is gekregen, is de erfpachter normaal gesproken nooit precario verschuldigd. Geldt dit ook voor door de erfpachter ingeschakelde derden?

Wat is precariobelasting?

Precariobelasting (ook wel kortweg ‘precario’ genoemd) is de belasting die verschuldigd is voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Bekende voorbeelden daarvan zijn het hebben van kabels en leidingen onder gemeentegrond, het ophangen van gevelreclame boven gemeentegrond en het exploiteren van een terras op gemeentegrond. Voor het hebben van die voorwerpen zult u belasting moeten betalen aan de gemeente wiens grond het betreft.

Wie is precariobelasting verschuldigd?

De gemeente legt in een belastingverordening vast onder welke voorwaarden precario moet worden betaald en welke tarieven daarop van toepassing zijn. Het kan per gemeente dus verschillen wie, in welke gevallen en hoeveel precario verschuldigd is. Normaal gesproken zal in de belastingverordening in ieder geval zijn bepaald dat de eigenaar of de gebruiker van het voorwerp dat zich onder, op of boven gemeentegrond bevindt, degene is die de precariobelasting moet voldoen.

Precario in het geval van erfpacht

Precario kan echter alleen door de gemeente worden geheven als de gemeente – als eigenaar van de grond – het hebben van voorwerpen onder, op of boven de gebruikte gemeentegrond, in theorie zou kunnen verbieden. Als de gemeente die grond in erfpacht heeft gegeven, kan zij de erfpachter in de regel niet verbieden om onder, op of boven die grond, voorwerpen te hebben. Dat hoort nou eenmaal bij het gebruik dat de erfpachter mag maken van die grond. De erfpachter zal dus normaal gesproken geen precario verschuldigd zijn voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de door hem in erfpacht gekregen gemeentegrond.

Geldt dit ook voor de aannemer van de erfpachter?

De vraag is hoe ver deze uitzondering zich uitstrekt. De Rechtbank Rotterdam zag zich in een recente zaak voor de vraag gesteld of bij de aannemer van de erfpachter precario kon worden geheven, omdat de aannemer – in opdracht van de erfpachter – een bouwplaats op de in erfpacht gegeven gemeentegrond had opgericht. Anders gezegd, de aannemer had een voorwerp op gemeentegronden. Daarmee voldeed de aannemer aan de plaatselijke voorwaarden voor de precariobelasting, in verband waarmee zij een aanslag van ruim € 3.300,00 opgelegd kreeg. Het bezwaar van de aannemer tegen deze aanslag werd afgewezen, maar daar liet hij het niet bij zitten.

De Rechtbank oordeelt: geen precario verschuldigd

De aannemer is door de Rechtbank Rotterdam in het gelijk gesteld: hij hoeft geen precario te betalen. Op grond van het recht van erfpacht was de erfpachter verplicht om een paviljoen te laten realiseren. De opdracht aan de aannemer was niet meer dan een uitvoering van de verplichting van de erfpachter op grond van het recht van erfpacht. Net zo min als dat de gemeente precario kan heffen van de erfpachter voor de aanwezigheid van het paviljoen, kan de gemeente – volgens de Rechtbank – ook geen precario heffen van de aannemer voor de voor de verplichte realisering van het paviljoen opgerichte bouwplaats.

Waar moet u op letten als u (mogelijk) te maken krijgt met precario?

Als u voornemens bent om gemeentegrond te gaan gebruiken voor het ‘hebben van voorwerpen’, doet u er goed aan om eerst na te gaan in welke gevallen u precario verschuldigd bent en hoeveel deze precario bedraagt. Dit kunt u vinden in de belastingverordening van de gemeente wiens grond het betreft. Deze zijn normaal gesproken online te vinden.

Als blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor het heffen van precariobelasting, zult u moeten nagaan of de gemeente het beoogde gebruik van de gemeentegrond kan verbieden. Dit kan het geval zijn als de gemeentegrond in erfpacht is gegeven, maar bijvoorbeeld ook als de gemeentegrond is verhuurd. Alleen als het beoogde gebruik kan worden verboden, kan de gemeente precario heffen.

Als de gemeente het beoogde gebruik niet kan verbieden, kan zij ook geen precario heffen. De hiervoor besproken uitspraak van de Rechtbank Rotterdam laat zien dat dit niet alleen het gebruik van de grond door de erfpachter of de huurder kan betreffen, maar ook het gebruik van de door de erfpachter of de huurder ingeschakelde derden.

Mocht u van oordeel zijn dat ten onrechte precario wordt geheven, kunt u tegen die belastingaanslag bezwaar maken bij de gemeente. Als dat bezwaar geen effect sorteert, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam kunt u hier vinden. Als u over dit onderwerp vragen heeft of rechtsbijstand nodig heeft, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van Vastgoedrecht of Overheidsrecht.