Betalingsnood door Corona-crisis? Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 biedt mogelijkheden!

Blog

Schenkeveld Advocaten - potje geld

Heeft uw onderneming betalingsproblemen vanwege de Corona-crisis? Met de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 kan de onderneming een faillissementsverzoek van een schuldeiser tot maximaal 6 maanden afwenden. In dit blog zet ik de mogelijkheden voor u op een rij.

Aanhouden faillissementsverzoek

Een onderneming waartegen het faillissement is aangevraagd, kan de rechtbank verzoeken om de behandeling van de faillissementsaanvraag aan te houden voor een termijn van twee maanden. De onderneming kan vervolgens nog twee maal verzoeken om de behandeling van het verzoek aan te houden voor telkens een termijn van ten hoogste twee maanden. In totaal kan de faillissementsaanvraag dus zes maanden worden aangehouden. Dit biedt enige ademruimte aan ondernemers die liquiditeitsproblemen ondervinden ten gevolge van de Corona-crisis.

Schorsen van de executie en opheffing beslagen

Als het nodig is om de onderneming te kunnen voortzetten, dan kan de onderneming de voorzieningenrechter vragen om de door haar schuldeiser ingestelde executiemaatregelen te schorsen voor een termijn van ten hoogste twee maanden. De termijn kan, net als bij het aanhouden van het faillissementsverzoek, tot maximaal zes maanden worden aangehouden. Bovendien kan de onderneming vorderen dat gelegde beslagen worden opgeheven.

Voorwaarden

Bij het verzoek om aanhouding van het faillissementsverzoek, het schorsen van de executie en het opheffen van een beslag, dient de onderneming aannemelijk te maken dat zij de  onderneming door het Corona-virus niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten en daardoor tijdelijk haar schulden niet heeft kunnen voldoen.

De onderneming dient aan te tonen dat:

  • Zij vóór de uitbraak van de Corona-crisis voldoende liquide middelen had om haar opeisbare schulden te voldoen, en
  • Sinds de uitbraak van de Corona-crisis sprake is geweest van een omzetverlies van ten minste 20% ten opzichte van de gemiddelde omzet in drie voorgaande maanden.

De rechter wijst het verzoek tot aanhouding, de schorsing van de executie, of de opheffing van een beslag toe als:

  • Blijkt van een situatie als hierboven omschreven;
  • Het vooruitzicht bestaat, dat de onderneming na verloop van de aanhoudingstermijn, haar schuldeiser(s) kan betalen, en;
  • De schuldeiser(s) door wie het faillissementsverzoek is ingediend niet wezenlijk en onredelijk in zijn of hun belangen worden geschaad.

Gevolgen toewijzing

Indien de rechter de aanhouding van het faillissementsverzoek, de schorsing van de executie, of het opheffen van het beslag toewijst, geldt dat de onderneming (tijdens de aanhoudingstermijn) haar opeisbare schulden niet hoeft te betalen. Dit betreffen slechts de schulden van de schuldeiser welke het faillissement heeft aangevraagd, de executie is gestart of het beslag heeft gelegd.

De wet bepaalt daarnaast dat als de onderneming haar verplichtingen tegenover de schuldeiser niet is nagekomen, dit geen reden is voor:

  • Wijziging van (bijvoorbeeld) een overeenkomst met de onderneming;
  • Opschorting van de nakoming van (bijvoorbeeld) een overeenkomst met de onderneming;
  • Beëindiging van een met een de onderneming gesloten overeenkomst.

Let op! De toewijzing door de rechter heeft alleen gevolgen voor deze betreffende schuldeiser(s). Dit neemt dus niet het risico weg dat een of meer andere schuldeisers ook het faillissement zullen aanvragen of executiemaatregelen zullen treffen.

Conclusie

De Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 biedt ondernemers met liquiditeitsproblemen verschillende mogelijkheden om het hoofd boven water te houden. Heeft u vragen of kampt u met financiële problemen, neem dan contact op met onze specialisten faillissementsrecht.