Whatsapp handelt in strijd met de Wbp

Blog

Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Die wet verbiedt het verwerken van persoonsgegevens als een organisatie die buiten Nederland is gevestigd, in Nederland geen verantwoordelijke heeft aangewezen. Whatsapp handelt in strijd met de Wbp omdat zij geen vertegenwoordiger in Nederland heeft aangewezen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wbp biedt regels ter bescherming van de privacy van burgers. Als sprake is van verwerking van gegevens in het kader van de activiteiten van een vestiging van de verantwoordelijke in Nederland, dan is de Wbp van toepassing. Is de verantwoordelijke niet gevestigd in de Europese Unie, maar worden er wel gegevens verwerkt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde middelen die zich in Nederland bevinden, dan moet er een vertegenwoordiger worden aangewezen. Is geen vertegenwoordiger aangewezen, dan is het verboden om persoonsgegevens te verwerken.

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke is een persoon die of organisatie dat het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De Wbp richt zich met name tot de verantwoordelijke. Het is dus voor een persoon of organisatie van belang om vast te stellen of zij als verantwoordelijke is aan te merken. De verantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de (voorgenomen) gegevensverwerking in overeenstemming is met (onder andere) de Wbp.

Verwerking van gegevens

Onder verwerking van gegevens wordt bijvoorbeeld verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van gegevens. Het maakt hiervoor niet uit waar de gegevens verwerkt worden of waar de betrokkene zich bevindt. Onder de betrokkene wordt verstaan degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Last onder dwangsom

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de Wbp. De Autoriteit heeft aan Whatsapp een last onder dwangsom opgelegd omdat Whatsapp geen vertegenwoordiger in Nederland heeft aangewezen. Whatsapp handelt volgens de Autoriteit daardoorin strijd met de Wbp.

Anticiperen op toekomstige regelgeving

Whatsapp kan zich niet vinden in de last. Zij stelt dat in beroep onder toekomstige wetgeving Whatsapp niet gehouden zal zijn een vertegenwoordiger aan te wijzen in Nederland. Volgens de toekomstige Europese Privacyverordening hoeft er maar één vertegenwoordiger binnen de EU te worden aangewezen. Dit verweer kan Whatsapp niet baten. Deze verordening is pas per 25 mei 2018 van toepassing. Daarnaast is ook niet gebleken dat Whatsapp in een andere lidstaat een vertegenwoordiger heeft. De overtreding van de Wbp kan niet worden gelegaliseerd. Whatsapp zal dus moeten voldoen aan het besluit van de Autoriteit. De uitspraak in beroep van de rechtbank Den Haag treft u hier.