Wat moet een aanbestedende dienst doen met een inschrijver die één pagina meer heeft gebruikt dan is voorgeschreven?

Blog

De aanbestedende dienst A ontvangt twee inschrijvingen op een opdracht werken. A is voornemens de opdracht aan Y te gunnen maar Y overschrijdt het maximaal aantal voorgeschreven pagina’s. De voorzieningenrechter ziet zich gesteld voor de vraag hoe A hiermee om dient te gaan.

Overschrijding aantal pagina’s

De aanbestedende dienst A ontvangt twee inschrijvingen van X en Y op de opdracht voor werken. A is voornemens de opdracht te gunnen aan Y omdat deze de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Met name op het kwaliteitscriterium heeft Y aanmerkelijk hoog gescoord. Volgens X heeft dit te maken met het feit dat, anders dan voorgeschreven in de aanbestedingsstukken, Y een plan van aanpak heeft ingediend van 11 pagina’s in plaats van 10, waarvan 1 pagina (de bijlage) op A3 formaat in plaats van op het voorgeschreven A4 formaat. Om die reden betoogt X dat de inschrijving van Y ongeldig moest worden verklaard.

Bijlage achterwege laten

A meent dat er in dit geval aanleiding bestaat om een uitzondering te maken omdat er geen sanctie is opgenomen voor overschrijding van het aantal pagina’s en omdat in dit geval de bijlage eenvoudig bij de beoordeling achterwege kan worden gelaten.

Ongeldige inschrijving

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag volgt A niet in haar betoog en oordeelt op 25 juli 2014 dat dit zich niet verhoudt tot de beginselen van het aanbestedingsrecht. Het weglaten van één pagina is geen “eenvoudige precisering” of “het rechtzetten van een kennelijke materiële fout”, zo stelt de voorzieningenrechter. De informatie in de bijlage kan van invloed zijn op de beoordeling van het plan van aanpak en tot een andere score leiden. Bovendien is het arbitrair welke informatie dan buiten beschouwing zou moeten worden gelaten.

Gebod tot gunning toegewezen

De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat de inschrijving ongeldig is. De vorderingen van X tot een gebod tot intrekking van de voorlopige gunning ten gunste van Y en een gebod tot gunning aan X, zijn toegewezen.

Bent u geïnteresseerd in de volledige uitspraak, klik dan hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.