Voortzetting exploitatie café na faillissement

Blog

Schenkeveld Advocaten - cafebar

Een exploitant van twee cafés gaat op 20 juli 2016 failliet. De cafés worden op 26 juli 2016 overgenomen door een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar krijgt in augustus 2016 een tweetal lasten onder bestuursdwang opgelegd wegens het exploiteren van horecabedrijven zonder de vereiste vergunningen. Mocht de exploitatie van de cafés worden voortgezet? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde hierover op 3 april 2019.

Lasten onder bestuursdwang

De nieuwe eigenaar van de twee cafés krijgt op respectievelijk 26 augustus en 2 september 2016 twee lasten onder bestuursdwang opgelegd. De burgemeester heeft aan de lasten onder bestuursdwang ten grondslag gelegd dat in beide horeca-inrichtingen een horecabedrijf werd geëxploiteerd zonder de vereiste Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning. De burgemeester merkt de nieuwe eigenaar aan als overtreder, omdat hij de eigenaar is van de panden waarin de cafés worden geëxploiteerd. Dat levert volgens de burgemeester een overtreding op van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet en artikel 2:27, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (hierna: APV).

Standpunt eigenaar – voortzetting vergunningen

De eigenaar is het niet eens met de lasten onder bestuursdwang. De eigenaar is namelijk van oordeel dat de voormalig exploitant van de cafés wel in het bezit was van de vereiste vergunningen. Die vergunningen zijn niet ingetrokken en waren ook nog van kracht ten tijde van de beweerdelijke overtreding. Het faillissement heeft daar volgens de eigenaar geen verandering in gebracht, omdat vanaf dat moment de exploitatie werd voortgezet door de curator die daarbij de voormalig exploitant heeft ingezet. Hoewel de voormalig exploitant failliet was, heeft hij alle beheershandelingen verricht, zoals de planning van het personeel en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Standpunt eigenaar – geen overtreder

Verder stelt de eigenaar zich op het standpunt dat, voor zover wel sprake is van een overtreding, dat de burgemeester haar ten onrechte als overtreder heeft aangemerkt, omdat zij beide cafés nooit heeft geëxploiteerd. Volgens de eigenaar wordt er teveel waarde gehecht aan de letterlijke tekst van de overeenkomst en is te weinig gekeken naar de feitelijke gang van zaken. De eigenaar stelt dat haar rol is beperkt tot financier en tot op zekere hoogte te vergelijken is met de rol van een bank en dat zij zich niet bemoeide met de exploitatie van de cafés.

Beoordeling Afdeling

De Afdeling zag zich voor de vraag gesteld of de burgemeester de lasten onder bestuursdwang terecht aan de eigenaar had opgelegd. De Afdeling stelt vast dat aan de voormalig exploitant de vereiste vergunningen waren verleend. Volgens de Afdeling is echter niet gebleken dat de tenaamstelling van de vergunningen vanaf het faillissement is gewijzigd op naam van de nieuwe eigenaar. Uit artikel 1:6 van de APV volgt dat vergunningen persoonsgebonden zijn. Daarnaast is in de overeenkomst, die de eigenaar op 28 juli 2016 met de curator heeft gesloten, opgenomen dat de eigenaar zorg zal dragen voor de feitelijke exploitatie van de cafés zoals het inhuren van personeel, het verrichten van loonbetalingen, de inkoop en verkoop alsmede betaling van de huur en alles wat nodig is om de onderneming draaiende te houden. Voorts is in de overeenkomst opgenomen dat de exploitatie voor risico van de eigenaar komt.

De Afdeling komt dan ook tot het oordeel dat de rol van de nieuwe eigenaar niet slechts beperkt is tot financier. Daarnaast is de Afdeling van oordeel dat vanaf het faillissement van de vorige exploitant geen voortzetting van de exploitatie van de cafés door de curator heeft plaatsgevonden, maar dat de curator de exploitatie aan de eigenaar heeft overgedragen. Dat blijkt onder andere uit de overeenkomst en hoe in de praktijk invulling is gegeven aan de overeenkomst. De Afdeling komt dan ook tot de conclusie dat de horeca-inrichtingen werden geëxploiteerd zonder de vereiste vergunningen.

Conclusie

Indien u een horeca-inrichting overneemt, bijvoorbeeld na een faillissement, let dan op dat u de daarvoor benodigde vergunningen heeft. Vergunningen zijn doorgaans persoonsgebonden en het is niet toegestaan om een horecabedrijf te exploiteren zonder de daarvoor benodigde vergunningen. U wordt dan als eigenaar aangemerkt als overtreder. Wilt u advies over dit onderwerp of heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met een van onze specialisten.