Toepassing spoedeisende bestuursdwang zonder voorafgaand besluit

Blog

Wat zijn de consequenties wanneer het college van burgemeester en wethouders na toepassing van spoedeisende bestuursdwang niet alsnog zo spoedig mogelijk een besluit op schrift stelt en bekend maakt? De Raad van State heeft zich op 13 augustus 2014 over deze vraag uitgesproken.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) stelt vast dat op grond van artikel 5:31 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) terstond bestuursdwang kan worden toegepast indien de situatie zo spoedeisend is dat een besluit niet kan worden afgewacht. Het bestuursorgaan zal in dat geval zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit bekend moeten maken.

Artikel 5:25 lid 1 van de Awb bepaalt dat de toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.

In deze zaak heeft appellant zijn huishoudelijk afval aangeboden in strijd met de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. Het college heeft daarop, zonder voorafgaande last en zonder voorafgaande bekendmaking van het besluit, op 7 december 2012 spoedeisende bestuursdwang toegepast en het huisvuil laten verwijderen. Het college heeft het besluit voorts pas drie maanden later, op 1 maart 2013, op schrift gesteld en daarna bekend gemaakt. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang ten bedrage van € 70,- voor rekening van appellant komen.

De Raad van State oordeelt dat het besluit niet zo spoedig als mogelijk op schrift is gesteld en bekend is gemaakt en dat het college niet heeft gehandeld conform artikel 5:31 lid 2 Awb. Dit maakt de toepassing van spoedeisende bestuursdwang volgens de Raad van State niet onrechtmatig maar de consequentie hiervan is wel dat het college de kosten van bestuursdwang redelijkerwijze niet meer op appellant kan verhalen. De Raad van State oordeelt derhalve dat het beroep gegrond is. Het college dient de kosten zelf te dragen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.