Rechtbank: KNVB mag lidmaatschap voetbalclub opzeggen

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheidsrechtervoetbal

Begin dit jaar zegde de KNVB het lidmaatschap van amateurvoetbalclub SVA Papendorp op. De KNVB had er geen vertrouwen meer in dat de club de veiligheid tijdens wedstrijden kon handhaven. Een terecht en zorgvuldig besluit, zo oordeelde de rechtbank die over de zaak moest oordelen.

De feiten

Sinds het seizoen 2015/2016 werkt de KNVB aan een veilig sportklimaat. Daarbij komen verenigingen waarover meerdere meldingen zijn binnengekomen en/of waar in een seizoen meerdere excessen hebben plaatsgevonden in de zogenaamde ‘aanpak risicoverenigingen’ terecht. Deze aanpak is opgebouwd uit drie fases: ‘duiden’, ‘sturen’ en ‘straffen’.

De amateurvereniging SVA Papendorp (voorheen Magreb 90) bevond zich al enige tijd in de aanpak risicoverenigingen. Echter zonder voldoende resultaat, waardoor zij in de laatste fase ‘straffen’ waren terechtgekomen. De club kreeg in juli 2019 een laatste kans van de KNVB om misstanden op het veld te voorkomen. In dat kader ondertekenden de club en de KNVB in september 2019 een Contract Risicoaanpak, waarin Papendorp verklaarde zich actief in te zullen zetten om de door de KNVB vastgestelde reglementen en ordemaatregelen uit te voeren en misstanden en wanordelijkheden direct en proactief aan te geven bij de KNVB. Ook onderschreef Papendorp in het contract dat de KNVB gerechtigd was om alle teams van Papendorp (i) niet langer deel te laten nemen aan de competitie (het opschorten van wedstrijden), dan wel (ii) per direct uit de competitie te nemen, bij het niet nakomen van de afspraken met de KNVB.

Eind oktober 2019 vonden er wanordelijkheden plaats waarbij spelers en/of supporters van Papendorp betrokken waren. Scheids- en grensrechters werden becommentarieerd en er werd een dreigende/intimiderende houding ingenomen tegenover de scheidsrechter en een waarnemer.

De KNVB liet hierop onder verwijzing naar het Contract Risicoaanpak weten dat alle voetbalwedstrijden van Papendorp per direct werden opgeschort. Ook liet de KNVB weten zich te beraden op het opzeggen van het lidmaatschap van de KNVB van Papendorp.

Voordat de KNVB een beslissing nam, heeft zij echter eerst de uitkomsten van de tuchtrechtelijke procedure over het incident afgewacht. Nadat Papendorp in hoger beroep een boete en een vermindering van 4 winstpunten was opgelegd, stuurde de KNVB in januari 2020 een brief aan Papendorp, met daarin het voorgenomen besluit tot opzegging van het lidmaatschap. Nadat Papendorp daarop schriftelijk had gereageerd, nam het bondsbestuur van de KNVB het besluit het lidmaatschap van de club op te zeggen. Volgens het bondsbestuur was Papendorp niet in staat om op structurele wijze de orde bij wedstrijden te handhaven en de veiligheid van spelers en functionarissen te waarborgen. Daarom kon van de KNVB in redelijkheid niet worden gevraagd het lidmaatschap voort te laten duren. De club was het hier niet mee eens en spande een kort geding aan bij de voorzieningenrechter in Utrecht.

De uitspraak

In het kort geding moest de rechter onder meer de vraag beantwoorden of het besluit van de KNVB in stand kon blijven. De rechter stelde daarbij voorop dat hij bij het beantwoorden van die vraag niet op de stoel van de KNVB mocht gaan zitten. Hij kon het besluit dus alleen marginaal toetsen: het besluit kon alleen niet in stand blijven als de KNVB, gelet op de gegeven omstandigheden, in redelijkheid niet tot de opzegging had kunnen komen.

De rechter oordeelde dat het besluit van de KNVB redelijk en billijk was. Gelet op de hoeveelheid incidenten bij Papendorp (54 tuchtzaken vanaf het seizoen 2014/2015), de laatste waarschuwing uit juli 2019, het Contract Risicoaanpak uit september 2019 en het incident dat kort daarop in oktober 2019 plaatsvond, had de club onvoldoende gedaan om de veiligheid van spelers en scheidsrechters te waarborgen. Volgens de rechter had de KNVB terecht geoordeeld dat het belang van hun veiligheid zwaarder woog dan het belang van Papendorp en haar leden.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op door te bellen met 072 514 46 66. U kunt ook het contactformulier invullen.