Mag een bestuursorgaan zonder expliciete toestemming per e-mail corresponderen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - email

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld of een bestuursorgaan zonder expliciete toestemming om berichten elektronisch te versturen per e-mail een termijn mag geven om de gronden van een bezwaarschrift aan te vullen. De gronden werden niet aangevuld waarna het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard.

Besluit naheffing parkeerbelasting

Er is aan een inwoner van de gemeente bij besluit een naheffing opgelegd voor de parkeerbelasting. Deze inwoner heeft per brief een ongemotiveerd bezwaarschrift (zonder gronden) ingediend tegen een opgelegde naheffing in de parkeerbelasting. Wel is in dit bezwaarschrift verzocht om alle stukken toe te zenden. In het bezwaarschrift is niet opgenomen dat langs elektronische weg kan worden gereageerd. Ook is er geen e-mailadres vermeld.
Wel heeft de inwoner vanaf het e-mailadres van zijn gemachtigde het bezwaarschrift aan de gemeente verzonden. De heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift per brief bevestigd, waarbij niet is gewezen op het verzuim van de ontbrekende gronden.

Per e-mail termijn stellen aanvullen gronden

Per e-mail, gericht aan het e-mailadres van de gemachtigde, heeft de heffingsambtenaar belanghebbende een termijn gegeven van drie weken om de ontbrekende gronden waarop het bezwaar berust, kenbaar te maken. Bij e-mail, eveneens gericht aan het e-mailadres van de gemachtigde, is dit verzoek herhaald. Belanghebbende heeft op beide e-mails niet gereageerd. In de beslissing op bezwaar verklaart de heffingsambtenaar het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat het bezwaar niet binnen de daartoe gestelde termijn is voorzien van gronden. In geschil is of het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard, meer in het bijzonder is in geschil of belanghebbende aan de heffingsambtenaar kenbaar heeft gemaakt dat hij langs elektronische weg voldoende bereikbaar is en dus het bestuursorgaan per e-mail mocht corresponderen. Belanghebbende stelt de e-mail nooit te hebben ontvangen.

Elektronisch voldoende bereikbaar

In dat kader is artikel 2:14 van de Awb van belang. In dat artikel is opgenomen dat een bestuursorgaan een bericht elektronisch kan verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.

Oordeel van het hof

Het Hof oordeelt dat de belanghebbende impliciet kenbaar heeft gemaakt dat hij via de elektronische weg voldoende bereikbaar is. Het Hof heeft aan dit oordeel ten grondslag gelegd dat de gemachtigde zelf per e-mail bezwaar heeft gemaakt en het e-mailadres regelmatig – weliswaar in andere bezwaarzaken – gebruikt wordt in communicatie met de gemeente. Het Hof heeft daarbij kennelijk van belang geacht dat (i) de gemachtigde beroepsmatig rechtsbijstand verleende aan belanghebbende, (ii) de verzending van het bezwaarschrift per e-mail in dat kader plaatsvond en (iii) het bestuursorgaan zich ervan heeft vergewist dat het van het e-mailadres kon uitgaan.

Bekrachtiging Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt, in lijn met het oordeel van het Hof, dat een bestuursorgaan geen expliciete toestemming nodig heeft om berichten elektronisch te versturen. Buiten expliciete toestemming is het namelijk ook mogelijk dat uit gedragingen van belanghebbende volgt dat deze elektronisch bereikbaar is in de zin van artikel 2:14 Awb. Het Hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, mede in aanmerking genomen dat het per e-mail verzonden bezwaarschrift de heffingsambtenaar heeft bereikt.

Conclusie

Voor een bestuursorgaan is het niet noodzakelijk om expliciete toestemming te hebben voor het sturen van berichten via elektronische weg. Wanneer de geadresseerde door verschillende handelingen en of gedragingen impliciet kenbaar maakt bereikbaar te zijn via elektronische kanalen is per e-mail corresponderen in beginsel toegestaan. Ook als in die e-mail bijvoorbeeld een termijn wordt gegeven om bepaalde onvolkomenheden in het bezwaarschrift te herstellen. Het is voor een belanghebbende, of voor de gemachtigde van een belanghebbende, van belang om berichten via de elektronische weg nauwlettend in de gaten te houden.

Het arrest leest u hier.