Kunnen de geluidsnormen van verleende evenementenvergunningen worden bijgesteld?

Blog

Voor het organiseren van evenementen heeft de organisator over het algemeen een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Omwonenden kunnen zich zorgen maken over de eventueel te ondervinden geluidsoverlast en een bezwaar indienen bij de gemeente. De omwonenden van de Eikenboomgaard te Oss -waar op Hemelvaartsdag het festival “Muziekboulevard” zal plaatsvinden- hebben bezwaar ingediend tegen de verleende evenementenvergunning. Mag het festival doorgaan?

Het besluit

In een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant ging het om de vraag of de omwonenden van de Eikenboomgaard te Oss, door de gehanteerde maximale geluidsbelasting in de verleende evenementenvergunning (90 dB(A) en 102 dB(C)) onaanvaardbare hinder zullen ervaren.

Bij besluit van 29 maart 2018 heeft de burgemeester aan Stichting Eikenboomgaard Horeca een evenementenvergunning verleend voor het festival “Muziekboulevard” en de op- en afbouw daarvan (hierna: “het bestreden besluit”). Bij besluit van 23 april 2018 heeft de gemeente een aanvullend besluit genomen waarin de evenementenvergunning op enkele punten is aangepast.

Bezwaar omwonenden

Enkele omwonenden van het evenement (hierna: “de verzoekers”) hebben bezwaar gemaakt tegen het bestreden besluit, omdat zij de geluidsoverlast die met het evenement gepaard gaat niet acceptabel vinden.

Het maken van bezwaar zorgt er niet voor dat het besluit wordt opgeschort. Dat betekent dat het bestreden besluit van kracht blijft, ook als er bezwaar tegen is gemaakt. Deze hoofdregel kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”) worden doorbroken door het treffen van een voorlopige voorziening. Om die reden hebben de verzoekers een voorlopige voorziening gevraagd.

Nota evenementen met luidruchtig karakter

De verzoekers stellen zich op het standpunt dat de burgemeester niet genoeg rekening heeft gehouden met hun belangen bij het nemen van het bestreden besluit. Zij wijzen daartoe op de “Nota evenementen met een luidruchtig karakter” uit 1996 (hierna: “de Nota”).

In vaste rechtspraak is aanvaard dat de Nota het uitgangspunt is voor de beoordeling of geluidsoverlast van een evenement aanvaardbaar is of niet. Het geluidsniveau zoals in het bestreden besluit is opgenomen, is volgens verzoekers niet in overeenstemming met de Nota. Verzoekers willen dat het besluit wordt geschorst, inhoudende dat het evenement dit jaar aan de locatie Eikenboomgaard niet doorgaat.

Onduldbare geluidshinder?

De voorzieningenrechter stelt vast dat tussen het vergunde (en in het beleid opgenomen) geluidsniveau en het geluidsniveau in de Nota veel verschil zit. De Nota gaat uit van een maximale gevelbelasting van 70 a 75 dB(A) om de grens van “onduldbare hinder” niet te overschrijden. Het beleid en de evenementenvergunning hanteren een maximale gevelbelasting van 90 dB(A)/102 dB(C) en zitten dus ruim boven de norm van de Nota.

De Afdeling heeft in een uitspraak van 11 mei 2016 overwogen dat niet op objectieve gronden is vast te stellen wanneer een omwonende onduldbare geluidshinder ondervindt. Het oordeel of sprake is van onaanvaardbare hinder is niet alleen afhankelijk van de maximaal vergunde grenswaarde, maar ook van de vraag of het bestuursorgaan aan de belangen die met de activiteit zijn gediend, redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft mogen toekennen.

Belangenafweging

De voorzieningenrechter dient hierdoor in onderhavige zaak de vraag te beantwoorden hoe de burgemeester de belangen die met het evenement “Muziekboulevard” zijn gediend heeft, afgewogen tegenover de belangen van verzoekers. In het bestreden besluit is daarover vermeld dat het beleid, na overleg met bewoners uit het centrum, in 2014/2015 op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen. Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente Oss en voor de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. Ze dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago, de stadspromotie van de gemeente en ze stimuleren de economie. De burgemeester vindt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden afgeweken van het beleid.

Er loopt thans ook nog een andere procedure tussen de burgemeester van de gemeente Oss en verzoekers. Die zaak gaat over de editie van Muziekboulevard 2017 en de Kermis Eikenboomgaard 2017. In het herziene besluit in die zaak is vermeld dat uit de metingen is gebleken dat de vergunde geluidsnorm van 90 dB(A)/102 dB(C) nodig is voor de beleving van het muziekevenement. In het besluit van 21 maart 2018 is voorts vermeld dat hinder ook van andere factoren afhankelijk is, zoals bekendheid met het evenement, de opstelling, houding en bereikbaarheid van de organisator, de duur, persoonlijke beleving, wildplassen, vandalisme et cetera.

Verder hebben de burgemeester en vergunninghouders tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter gesteld dat een geluidsniveau zoals in de Nota is opgenomen niet volstaat, omdat het geluid van de festivalbezoekers dan de muziek overstemt. Volgens de vergunningshoudster en de burgemeester is dat vorig jaar ook gebleken, toen het geluidsniveau door omstandigheden enige tijd teruggeschroefd moest worden tot 75 dB(A). De artiesten wilden stoppen met optreden, aangezien het geluid te zacht was.

Motivering bestreden Besluit

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester in het bestreden besluit niet goed heeft gemotiveerd dat zij aan de belangen die zijn gediend met het evenement, redelijkerwijs een doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen. De voorzieningenrechter legt aan die beoordeling ten grondslag dat de burgemeester in het bestreden besluit niet duidelijk maakt waarom een geluidsniveau van 90 dB(A)/102 dB(C) nodig is voor het houden van een evenement.

Het verweer tijdens de zitting van de vergunningshoudster dat de artiesten in hun contracten vaak laten opnemen dat zij minimaal 100 dB(A) willen kunnen produceren en dat zij bij een minder hoog geluidsniveau niet willen optreden, lijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter te laat naar voren gebracht en niet nader onderbouwd. De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de elementen als wildplassen en vandalisme niet kunnen worden betrokken bij de vraag naar welk aantal decibellen maximaal vergund kan worden voordat sprake is van onduldbare hinder.

De frequentie hoe vaak een evenement jaarlijks plaatsvindt op de betreffende plek kan wel een rol spelen bij de vraag of sprake is van onduldbare hinder. In onderhavig geval kan het de gemeente niet helpen, omdat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de frequentie die hier aan de orde is (tien dagen per jaar inclusief de kermis) in dit geval niet maakt, dat de hoogte van het aantal vergunde decibellen als minder onduldbaar kan worden gezien.

Beslissing voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de belangen aan de zijde van de burgemeester en vergunningshoudster groot zijn. Het zomaar niet laten doorgaan van het evenement is volgens de voorzieningenrechter een vergaande maatregel. Bovendien is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd dat de locatie aan de Eikenboomgaard niet geschikt is voor het houden van een festival.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding voor het treffen van een ordemaatregel. Zij verbindt aan de evenementenvergunning een gewijzigd geluidsvoorschrift, inhoudende dat het gemiddelde geluidsniveau dat wordt veroorzaakt door het maken van muziek en geluid tijdens het evenement en de soundcheck niet meer mag bedragen dan 85 dB(A) en 97 dB(C) gemeten op meetpunten M1 en op de meetpunten M2 niet meer mag bedragen dan 90 dB(A) en 102 dB(C).

Motiveren besluit is belangrijk

In dit geval wordt het verzoek om schorsing van het bestreden besluit niet toegewezen, maar worden er wel gewijzigde geluidsvoorschriften voorgeschreven. In het geval de geluidsnormen van de te verstrekken vergunning niet overeenkomen met de Nota, dan is het van groot belang om als bestuursorgaan deugdelijk te onderbouwen waarom het toepassen van hogere geluidsnormen in dit geval zwaarder weegt dan het dulden van geluidsoverlast. Voor die motivering kan wellicht aansluiting worden gezocht bij de motieven van de organisator van het evenement.

Het is dus van belang om uw besluit tot het verstrekken van een evenementenvergunning goed te motiveren. Bent u organisator van een evenement, zorg er dan voor dat u bij uw aanvraag duidelijk motiveert waarom een bepaald geluidsniveau van belang is.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met een van onze deskundigen op het gebied van Vastgoedrecht of Overheidsrecht.