Kredietcrisis reden voor het wijzigen van een overeenkomst?

Blog

Kan een gemeente naar aanleiding van de kredietcrisis voortaan overeenkomsten wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden? De voorzieningenrechter Noord-Nederland deed op 4 april 2014 een opvallende uitspraak en beantwoordde de vraag bevestigend. Dit in tegenstelling tot vaste jurisprudentie waaruit volgt dat de kredietcrisis voor risico van één van de professionele marktpartijen komt.

De gemeente Marum en Megahome hebben een exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 24 woningen. Afgesproken is dat Megahome binnen drie maanden nadat de laatste woning is opgeleverd, zal starten met het woonrijp maken van het project en vervolgens de openbare ruimte voor een symbolisch bedrag van € 1,– aan de gemeente zal overgedragen. Als gevolg van de kredietcrisis zijn 8 jaar na dato slechts 13 van de 24 woningen verkocht. Om de woonomgeving bewoonbaar te maken voor haar nieuwe bewoners –die daar al meer dan 5 jaar woonden- wenste de gemeente de openbare ruimte vroegtijdig in eigendom te verwerven. Megahome wenste niet aan dit verzoek mee te werken en verwees de gemeente naar de gemaakte afspraak op dit punt.

Gelet op de zorgplicht van de gemeente naar haar inwoners, vorderde zij op grond van onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW dat Megahome verplicht wordt gesteld om de openbare ruimte aan de gemeente te leveren, zodat het door de gemeente bewoonbaar kan worden gemaakt. De voorzieningenrechter heeft de kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid aangemerkt en de vordering toegewezen. Megahome Projecten dient mee te werken aan de eigendomsoverdracht van de openbare ruimte.

Bent u geïnteresseerd  in de volledige uitspraak? Klik dan hier.