Huurder verlaat woning niet na eindigen huurovereenkomst: wat nu?

Blog

Schenkeveld Advocaten - 3d,Rendering,Of,Important,Days,Concept.,January,31st.,Day,31

 

Als een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor korte duur wordt aangegaan voor een huurwoning, dan eindigt – als aan alle voorwaarden wordt voldaan – die overeenkomst als de afgesproken huurtermijn verstrijkt. Maar wat als de huurder alsnog weigert te vertrekken?

Vereisten huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Het overkwam kort geleden een verhuurder van een driekamerwoning. Deze zelfstandige woning was verhuurd voor een periode van één jaar, van 1 februari 2021 tot 31 januari 2022. Hierdoor is sprake van een huurovereenkomst van korte duur op grond van artikel 7:271 BW. De verhuurder had de huurder, zoals wettelijk voorgeschreven, tijdig laten weten dat de huurovereenkomst op 31 januari 2022 zou eindigen. De huurder had de huurwoning per die datum moeten verlaten, maar hij vertrok niet.

Verhuurder start kort geding

De huurder maakte in plaats daarvan huur over voor februari 2022, maar dat was voor de verhuurder geen reden om het te laten voor wat het was. De verhuurder is een kortgedingprocedure gestart en heeft de ontruiming van de huurwoning gevorderd. Ook is aanspraak gemaakt op betaling van een overeengekomen boete voor de te late oplevering.

Geen sprake van noodsituatie

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, waar deze procedure zich afspeelde, heeft de verhuurder gelijk gegeven. Het was tussen partijen niet in discussie dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan en dat de verhuurder aan alle vereisten had voldaan om die per 31 januari 2022 te doen eindigen. De huurder zat sindsdien dus zonder recht of titel in de woning. Dat volgens de huurder sprake zou zijn van een noodsituatie – hij zou door de ontruiming met zijn vrouw en twee jonge kinderen op straat komen te staan – maakt dat in dit geval niet anders.

Huurder moet ook boete betalen

De huurder wordt veroordeeld om de woning te verlaten binnen twee weken. Niet alleen dat, hij moet ook nog de overeengekomen boete van € 25,- per dag betalen dat hij te lang gebruik van de woning is blijven maken. Over de periode van 1 februari tot aan de datum van het vonnis (dat van 23 maart 2022 dateert) gaat dat al om een bedrag van € 1.275,-. Die boete is volgens de voorzieningenrechter niet onredelijk in dit geval.

Consequenties van te late oplevering

Voor de duidelijkheid: deze boetes komen dan nog náást de huur van € 1.150,- per maand die de huurder moet blijven betalen zolang hij de woning niet heeft opgeleverd (strikt juridisch wordt overigens niet over ‘huur’ maar over een ‘gebruiksvergoeding’ gesproken, omdat de huurovereenkomst nu juist formeel is geëindigd per 31 januari 2022). Een schrale troost voor de huurder is dat hij iets langer heeft gehad om een vervangende ruimte te vinden, aangezien hij dus nog twee weken extra krijgt om te vertrekken.

Tip voor de praktijk

Als een huurder niet vertrekt, dan ontkom je er als verhuurder niet aan om daar een procedure voor te starten. Je kan niet eigenhandig de sloten vervangen en de huurder op straat zetten. De verhuurder zou wel een boete kunnen opnemen voor het geval dat er niet of te laat wordt opgeleverd. Dit is niet alleen een prikkel om de huurder zich aan zijn verplichtingen te laten houden, maar dit kan ook als compensatie voor geleden schade en gemaakte kosten worden gezien.

Boeteclausule moet redelijk zijn

Let er wel op dat de boete redelijk moet zijn en ook een redelijk maximum moet hebben, anders wordt daar misschien alsnog een streep doorgehaald door de rechter. In het meest recente ROZ-model is hier een bepaling voor opgenomen (in artikel 11 onder c, en artikel 19 van de algemene bepalingen), maar daarin moeten de bedragen nog wel worden ingevuld. Een boete van € 25,- per dag met een maximum van € 2.500,- werd in het hiervoor besproken geval redelijk geacht.

Kunnen wij u helpen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Overheidsrecht of Vastgoedrecht.

Hier kunt u de uitspraak van de voorzieningenrechter lezen.