Handelt gemeente onrechtmatig door geen verkeersmaatregelen te treffen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - this way that way

Als de gemeente een verkeersbesluit neemt, dan kunnen belanghebbenden daar – normaal gesproken – in een bestuursrechtelijke procedure tegen opkomen. Dat sorteert natuurlijk niet altijd effect. Kunnen die belanghebbenden dan daarna nog een procedure voeren bij de civiele rechter, om alsnog hun gelijk te halen?

Wijziging verkeersituatie door verkeersbesluit

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren heeft hier onlangs een interessant arrest over gewezen. Het ging in die zaak om een verkeersbesluit van de gemeente Zwolle, waardoor de verkeerssituatie in een van de woonwijken van de stad werd gewijzigd. De hinder die de bewoners van de wijk van (vracht)verkeer ervaren, is daardoor toegenomen.

Vaststellingsovereenkomst

De omwonenden hebben het besluit van de gemeente aangevochten in een bestuursrechtelijke procedure. De omwonenden zijn daarbij tot aan de Raad van State in het ongelijk gesteld. Na de uitspraak van de Raad van State hebben de omwonenden wel nog een bedrag van € 20.000,- van de gemeente ontvangen, om geluidswerende voorzieningen aan hun woning aan te brengen. Daarvoor is een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Onrechtmatige overheidsdaad

De omwonenden vragen de gemeente twee maanden later toch om aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente heeft dat geweigerd. Ook daar is vervolgens door de omwonenden tot aan de Raad van State tegen geprocedeerd, maar opnieuw zonder succes. Kort daarna hebben omwonenden het idee opgevat om het eens bij de civiele rechter te proberen. De omwonenden stellen in die procedure dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en zij vorderen daarvoor een schadevergoeding.

Formele rechtskracht

Ook in de civiele procedure krijgen de omwonenden echter – in twee instanties – geen gelijk. De rechtbank en het gerechtshof oordelen dat uit de bestuursrechtelijke procedures al blijkt dat de gemeente bij de wijziging van de verkeerssituatie zorgvuldig is geweest en in redelijkheid tot die wijziging heeft kunnen overgaan. Het verkeersbesluit heeft bovendien formele rechtskracht gekregen en dat kan dus niet meer worden aangevochten, ook niet in een civiele procedure.

Finale kwijting

Daar komt nog bij dat de omwonenden al een tegemoetkoming hebben ontvangen van € 20.000,- in verband met de hinder die zij ondervonden van de wijziging van de verkeerssituatie. Omdat zij in de daarvoor gesloten vaststellingsovereenkomst finale kwijting hebben verleend aan de gemeente, kunnen de omwonenden ook daarom de gemeente daar niet alsnog op aanspreken.

Waar moet u op letten?

Afgaande op de weergave van deze zaak in het arrest van het gerechtshof, heeft de gemeente weinig fout gedaan. De door de gemeente genomen besluiten zijn tot aan de Raad van State in stand gelaten. De gemeente had in dit geval misschien wel nog de met de omwonenden gemaakte afspraken duidelijker moeten vastleggen. Het arrest vertelt niet wat er exact is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, maar het was kennelijk voor de omwonenden niet duidelijk (genoeg) dat zij de gemeente niet nog konden aanspreken. Als dat duidelijker was opgenomen, dan was de civiele procedure mogelijk voorkomen.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Vastgoed en Overheidsrecht.

Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is hier te vinden.