Grievende uitlatingen op weblog leiden tot ontbinding huurovereenkomst

Blog

Is de huurder geen goed huurder als hij kritische en grievende uitlatingen over de verhuurder op zijn weblog doet? De kantonrechter Amsterdam vindt dat dat het geval is.

De feiten

Een woningcorporatie verhuurt aan de huurder een appartement in Amsterdam. De huurder onderhoudt verschillende internetsites en weblogs over diverse onderwerpen. De weblogs worden echter voornamelijk gebruikt door de huurder om zich negatief uit te laten over de woningcorporatie. Zo noemt hij de woningcorporatie onder meer een “onbetrouwbare, criminele organisatie die bewoners van 171 appartementen lange tijd onnodig en wel bewust aan een groot gevaar heeft blootgesteld door een pyromaan ongehinderd veelvuldig brand te laten stichten”. Verder beschuldigt hij de woningcorporatie, zonder dit te onderbouwen, van fraude. In veel gevallen heeft de huurder de door hem op zijn weblogs geplaatste berichten tevens per e-mail aan medewerkers van de woningcorporatie en aan derden, zoals media, politieke partijen en maatschappelijke instellingen gezonden.

Kort geding inzake laster

De voorzieningenrechter heeft eerder de huurder veroordeeld om alle lasterlijke uitlatingen die betrekking hebben op de woningcorporatie en/of haar medewerkers en verder alle uitingen van gelijke strekking, van internet dan wel via enig ander openbaar medium te verwijderen en verwijderd te houden. Dit alles op straffe van een dwangsom.

Terreurgroep

Na verwijdering van de weblogs van de huurder door Google, heeft de huurder zelf een nieuwe weblog opgezet en alle eerder gepubliceerde berichten daarop gezet. Hij is vervolgens ook doorgegaan met het verder zwartmaken van de woningcorporatie. Zo heeft hij op zijn weblog een medewerkster van de woningcorporatie omschreven als een “onnozel, onbeschoft bedrijfsjuristenwicht die onder meer voor haar criminele baas van de woningcorporatie afspraken maakte met een pyromaan”. Vervolgens heeft de huurder de woningcorporatie omschreven als: “misdaadgroep woningcorporatie gebruikt geen Kalasjnikovs om huurder de dood in te jagen, maar zij en haar steeds grotere kliek corrupte handlangers waaronder grijnzende woningontruimers is absoluut te vergelijken met de terreurgroep die in Parijs twaalf mensen koelbloedig vermoordde om hun zinnen door te drijven”. Daarnaast publiceerde de huurder foto’s en filmpjes van een medewerker van de woningcorporatie waarbij deze medewerker is neergezet als leugenaar en huurmoordenaar. De woningcorporatie heeft hierop aangifte gedaan bij de politie.

Ontbinding huurovereenkomst

De woningcorporatie heeft bij de kantonrechter gevorderd om de huurovereenkomst tussen partijen te ontbinden en de huurder te veroordelen tot ontruiming van het gehuurde. Ten grondslag aan deze vordering legt de woningcorporatie dat huurder zich niet als goed huurder gedraagt en dus is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, door onrechtmatige, belastende, lasterlijke en onjuiste berichten over de woningcorporatie te publiceren, daarbij tevens de namen van haar medewerkers te publiceren en deze berichten op grote schaal via internet te verspreiden. Dit ondanks diverse sommaties, een veroordelend vonnis in kort geding en € 10.000,= aan inmiddels verbeurde dwangsommen.

Vrijheid van meningsuiting

De huurder stelt dat hij altijd zijn huur heeft betaald en hij moet worden aangemerkt als een klokkenluider die misstanden aan de kaak stelt. Hij doet daarbij een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Omdat het zou gaan om criminele activiteiten mogen naam en toenaam worden gepubliceerd, aldus de huurder.

Belangenafweging

De kantonrechter ziet zich voor de vraag gesteld of het recht op vrijheid van meningsuiting van de huurder zwaarder weegt dan het recht op bescherming van de eer en goede naam van de woningcorporatie en haar medewerkers. De kantonrechter stelt vast dat huurder een zwaarwegend belang heeft om zich te kunnen uitlaten –ook zeer kritisch- over gedragingen van de woningcorporatie, ook in het openbaar. Dit geldt in beginsel ook als die uitlatingen slechts zien op een mening of een veronderstelling, zonder dat deze met bewijs is onderbouwd. Naarmate de beschuldigingen ernstiger van aard worden, zal het belang van de woningcorporatie bij de bescherming van haar goede naam zwaarder wegen en mogen hogere eisen worden gesteld aan de onderbouwing door huurder van zijn beschuldigingen, aan de hand van het beschikbare feitenmateriaal.

Charlie Hebdo

Uit de uitspraak van de kantonrechter valt op te maken dat de huurder zijn beschuldigingen niet met feiten onderbouwt. Door dit gebrek aan voldoende feitelijke onderbouwing, geeft het belang van de woningcorporatie om te worden beschermd tegen ernstige beschuldigingen de doorslag. De uitingen van de huurder zijn dan ook onrechtmatig. Hierbij acht de kantonrechter het van belang dat het in dit geval ook nog zo is dat de huurder de woningcorporatie, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden in het openbaar heeft vergeleken en gelijk heeft gesteld aan de terroristen die op 7 januari 2015 de aanslag op Charlie Hebdo hebben gepleegd. Deze uitlatingen, waarbij geen redelijk belang aan de zijde van de huurder valt te ontdekken maar die voor de woningcorporatie en haar medewerkers uitermate grievend zijn, zijn zonder meer onrechtmatig.

Geen goed huurderschap

Gelet op het ontbreken van een redelijk belang van de huurder en het zeer grievende en agressieve karakter van de uitlatingen, kunnen de uitlatingen van de huurder over de afzonderlijke medewerkers van de woningcorporatie slechts tot doel hebben de betrokken medewerkers persoonlijk te beschadigen. Dit is in hoge mate onrechtmatig jegens die medewerkers en de woningcorporatie, die zich op grond van haar verplichting om als goed werkgever te handelen hun belang aantrekt. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen wat een tekortkoming is en ontbindt de huur­overeenkomst.

Tekortkoming rechtvaardigt ontbinding

De kantonrechter heeft overigens nog wel beoordeeld of de tekortkoming, gelet op de aard en omvang daarvan en op de overige omstandigheden van het geval, in dit geval de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning, rechtvaardigt.

De kantonrechter vindt dat dit het geval is. Met name het feit dat de weblogs van de huurder uiterst onbehoorlijk en agressief van toon zijn en omdat deze uitlatingen zijn gedaan op een website, waarbij deze in beginsel blijvend op internet te vinden zullen zijn waardoor de betrokken medewerkers er ook in de toekomst mee zullen worden geconfronteerd, acht de kantonrechter zeer kwalijk. Ook het feit dat ondanks een eerder veroordelend vonnis de huurder gewoon is doorgegaan met de grievende uitlatingen en dat de huurder zelf in zijn processtukken opmerkt dat de procedure ertoe kan leiden dat hij tot ontruiming wordt veroordeeld en dat dit grote consequenties voor hem heeft, maakt dat huurder zich ten volle bewust is van de ernst van de situatie.

Conclusie

De kantonrechter overweegt dat elk toekomstperspectief op beëindiging en verwijdering door de huurder van de betreffende uitlatingen ontbreekt, waardoor de enige mogelijkheid voor (de medewerkers van) de woningcorporatie om in de toekomst gevrijwaard te blijven van nieuwe onrechtmatige uitlatingen gelegen is in het verbreken van de relatie tussen de woningcorporatie en de huurder. De kantonrechter heeft daarom de huurovereenkomst ontbonden.

Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.