Geldt rookverbod ook in voetbalstadion?

Blog

De Johan Cruijff Arena in Amsterdam heeft een boete opgelegd gekregen van € 2.400,- van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wegens het niet handhaven van het rookverbod in het voetbalstadion. Is dit terecht of geldt deze verplichting tot handhaving niet, omdat de tribunes zich in de open lucht bevinden als het dak van het stadion open is? Over die vraag boog het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich.

Verplichting tot handhaving?

De boete werd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: ‘NVWA’) opgelegd aan de commanditaire vennootschap Stadion Amsterdam C.V. te Amsterdam (hierna: het ‘Stadion’). Door het Stadion wordt niet betwist dat op de tribunes wordt gerookt. Het Stadion is echter van mening dat geen sprake is van een overtreding van de verplichting tot het handhaven van het rookverbod, omdat de tribunes zich  namelijk in de open lucht  bevinden als het dak van het voetbalstadion open is zodat de uitzondering van artikel 6.2, eerste lid, aanhef en onder c, van het Tabaks- en rookwarenbesluit zich voordoet. Op grond van dit artikel geldt de verplichting van artikel 10, eerste lid, van de Tabakswet niet in de open lucht. Artikel 10, eerste lid, van de Tabakswet bepaalt dat de beheerder van een gebouw of inrichting, die in gebruik is bij een instelling of vereniging voor sport, verplicht is tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod.

Eerste aanleg

De rechtbank verklaart het beroep van het Stadion ongegrond. De rechtbank is van oordeel dat het dak alleen boven het speelveld open kan zodat, ook als het dak open is, boven de tribunes geen sprake is van ‘open lucht’ vanwege de overkapping. Ook kan volgens de rechtbank geen beroep worden gedaan op de uitzondering die voor terrassen geldt. Uit de Nota van toelichting bij het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten, volgt dat roken op een overkapt buitenterras mogelijk blijft, zolang het buitenterras maar niet aan alle kanten is afgesloten. De rechtbank oordeelt echter dat deze toelichting uitsluitend voor terrassen geldt en dat een tribune niet als terras kan worden aangemerkt.

Hoger beroep

In hoger beroep stelt het Stadion zich op twee standpunten. Ten eerste meent het Stadion dat de tribunes van het voetbalstadion zich bevinden in de open lucht, zodat de verplichting om het rookverbod te handhaven niet geldt. Ten tweede stelt het Stadion dat de tribunes van het voetbalstadion moeten worden beschouwd als (gelijkwaardig aan) een terras en dat de verplichting tot handhaving ook om die reden niet geldt.

‘Open lucht’-uitzondering

Uit de Nota van Toelichting bij het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek, een voorloper van het Besluit uitvoering Tabakswet, volgt dat de verplichting voor werkgevers wel geldt als sprake is van een overkapping of overdekt terras, ongeacht de aard of materiaal van de overkapping. Als sprake is van een overdekte binnenplaats of terras, dan wordt dat dus niet beschouwd als een terras waar de uitzondering op ziet. Het College oordeelt dat niet in geschil is dat het dak van het voetbalstadion boven het speelveld open kan, maar dat de tribunes en de omloop van het voetbalstadion nog steeds overkapt zijn. Aangezien het niet uitmaakt van wat voor materiaal de overkapping is gemaakt, ziet het College dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat de regelgever dit uitgangspunt heeft verlaten bij het Besluit uitvoering Tabakswet. Het enkele feit dat de tribunes met de buitenlucht zijn verbonden, maakt niet dat sprake is van ‘open lucht’ als bedoeld in het Besluit uitvoering Tabakswet.

Geldt de uitzondering voor terrassen?

Uit de Nota van Toelichting bij het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten, volgt dat roken op een terras mogelijk blijft, ook onder een luifel of parasolvormige constructie, zolang het terras maar niet aan alle kanten (boven- en zijkanten) afgesloten is. Terrassen zijn afgescheiden ruimtes met zitjes die worden gebruikt om uit te rusten of iets te consumeren. Het College oordeelt dat de uitzondering van terrassen betrekking heeft op terrassen bij horecagelegenheden. Naar het oordeel van het College kunnen de tribunes van een voetbalstadion niet worden aangemerkt als een terras bij een horecagelegenheid. De tribunes hebben een aanzienlijk andere uiterlijke verschijningsvorm ten opzichte van een terras bij een horecagelegenheid. Daarnaast hebben tribunes als primaire functie om mensen de mogelijkheid te bieden om een sportwedstrijd te bekijken. Deze functie valt niet op één lijn te stellen met de functie van een terras bij een horecagelegenheid. Die laatste is vooral gericht om de bezoekers de gelegenheid te bieden uit te rusten of iets te consumeren. Dat bezoekers bij tribunes ook kunnen consumeren is zodanig ondergeschikt aan de hoofdfunctie (een sportwedstrijd bekijken), zodat geen aanleiding kan worden gevonden om de uitzondering van toepassing te achten. Ook de uitzondering voor terrassen gaat dus niet op.

Conclusie

Het rookverbod moet ook in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gehandhaafd worden. Dat de tribunes zich in de open lucht bevinden, maakt dit niet anders. De tribunes bevinden zich namelijk onder een overkapping, zodat de uitzondering van het Besluit uitvoering Tabakswet niet van toepassing is. Ook de uitzondering voor terrassen geldt in dit geval niet. Om een boete van de NVWA te voorkomen is het dan ook van belang om een rookverbod in de stadions strikt te handhaven.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een van onze specialisten.

De uitspraak is te lezen op rechtspraak.nl