Gebruik recreatiewoningen door arbeidsmigranten

Blog

Recreatiewoningen mogen niet anders dan voor recreatieve doeleinden worden gebruikt. Gebruik van recreatiewoningen op een bungalowpark door arbeidsmigranten is geen recreatief gebruik. Aldus is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Zo oordeelde de rechtbank Overijssel op 25 februari 2016.

Bestemmingsplan

Op het bungalowpark ‘Landgoed de Lindebergh’ rust de bestemming ‘Verblijfsrecreatieve doeleinden (vR)’ met de subbestemming ‘vRrt’. Deze subbestemming houdt in dat de desbetreffende gronden zijn bestemd voor de bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningenterreinen. Op grond van het bestemmingsplan is permanente bewoning niet toegestaan op plaatsen met de bestemming ‘vRrt’. Daarnaast verstaat het bestemmingsplan onder ‘bedrijfsmatige exploitatie’ het bedrijfsmatig verhuren van kavels grond of standplaatsen (met de bestemming verblijfsrecreatieve doeleinden) ten behoeve van door de huurders te plaatsen recreatieverblijven, welke huurders hun hoofdverblijf elders hebben. Daarnaast kan ook onder ‘bedrijfsmatige exploitatie’ worden verstaan het bedrijfsmatig verhuren van verblijfsaccomodatie voor korte perioden, waarbij in de maanden april tot en met september maximaal 6 weken aan dezelfde persoon mag worden verhuurd.

Standpunten eisers

Eisers stellen dat geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Zij stellen de recreatiewoningen wel bedrijfsmatig te exploiteren. Daarnaast stellen eisers dat niet wordt toegelicht wat wordt verstaan onder ‘korte perioden’ buiten de maanden april tot en met september. Voorts stellen eisers dat zij niet als overtreder zijn aan te merken, omdat zij hun recreatiewoningen niet rechtstreeks verhuren. Ook zijn eisers van oordeel dat sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel; niet wordt opgetreden tegen permanente bewoning van nabijgelegen parken, aldus de eisers. Tot slot wordt de begunstigingstermijn van zes maanden te kort geacht.

Recreatief gebruik

De rechtbank volgt het oordeel van eisers niet. Arbeidsmigranten gebruiken de recreatiewoningen als een normale woning. Zij gaan naar hun werk en komen ’s avonds weer thuis. Dit wordt niet als recreatief gebruik aangemerkt. Het maakt hiertoe niet uit dat zij de recreatiewoningen slechts gedurende een korte periode gebruiken. Het gebruik wordt hierdoor niet recreatief.

Overtreders

De rechtbank volgt ook het oordeel van eisers niet dat zij niet als overtreders zijn aan te merken. Eisers zijn namelijk eigenaar van de recreatiewoningen en zij laten het gebruik van de recreatiewoningen door arbeidsmigranten toe. De overtreder is degene die het desbetreffende wettelijk voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Daarnaast is het vaste rechtspraak dat in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk heeft begaan, maar aan wie de handeling wel is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk kan worden gehouden en als overtreder kan worden aangemerkt.

Gelijkheidsbeginsel

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. In dit geval is er namelijk door een derde partij, de Vereniging van Eigenaren van het bungalowpark ‘Landgoed de Lindenbergh’ een verzoek gedaan om handhavend op te treden. Dergelijke verzoeken zijn niet ingediend ten aanzien van de nabijgelegen parken. Er is daarom ook geen sprake van een weigering van handhavend optreden door het College van B&W.

Begunstigingstermijn

Een begunstigingstermijn van zes maanden is niet te kort. Een dergelijke termijn is ook in de praktijk niet te kort gebleken. Zo heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 15 mei 2014, bevestigd door de Raad van State op 5 augustus 2015, een begunstigingstermijn van 18 maanden te lang geacht voor de last onder dwangsom tot het staken en gestaakt houden van de permanente bewoning van recreatiewoningen. De rechtbank heeft toen zelf in de zaak voorzien en een begunstigingstermijn vastgesteld op zes maanden.

Conclusie

Tijdelijke bewoning of huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet aangemerkt als recreatief gebruik. Er wordt dus niet toegekomen aan de vraag wat er dient te worden verstaan onder ‘korte perioden’. Het gebruik van een recreatiewoning anders dan voor recreatief gebruik is al in strijd met het bestemmingsplan, ook al is dit voor een korte periode.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Lees hier meer over huisvesting arbeidsmigranten.

Lees hier de volledige uitspraak.