Gaat u scheiden? Zo krijgt u inzage in stukken

Blog

Schenkeveld Advocaten - Boekhouding

Helaas gebeurt het in echtscheidingen regelmatig dat partijen elkaar over en weer geen of onvoldoende inzage geven in belangrijke stukken zoals bankafschriften, jaarstukken of andere gegevens. Artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv) kan in zo’n situatie uitkomst bieden.

Verzoek aan rechter om inzage stukken

Artikel 843a Rv geeft partijen de mogelijkheid om de rechter te vragen de andere partij opdracht te geven om inzage of een afschrift of uittreksel te verstrekken. Dit artikel zegt in lid 1:

Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degenen die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

En in lid 2:

De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft”.

Uit het eerste lid blijkt dat een verzoek aan de rechter moet voldoen aan drie voorwaarden:

  1. De verzoeker moet een rechtmatig belang hebben bij het opvragen van de stukken. In het geval van een echtscheiding is dat meestal de financiële afwikkeling van de scheiding.
  2. Het moet gaan om bepaalde  bescheiden. Dit betekent dat er niet onbeperkt informatie mag worden opgevraagd; de verzoeker moet de opgevraagde stukken zo goed mogelijk specificeren.
  3. Het moet gaan om stukken die zien op een rechtsbetrekking waarbij de verzoeker partij is. Bij een echtscheiding zal dit meestal voor zich spreken.

Wanneer wordt een verzoek om inzage toegewezen?

Als het verzoek niet wordt weersproken, zal de rechter het in beginsel toewijzen. Maar als de andere partij verweer voert, kan het verzoek ook worden afgewezen. Op grond van lid 4 van het hiervoor genoemde artikel is:

de partij die bepaalde gegevens onder zich heeft niet gehouden aan die vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn, of als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde bescheiden is gewaarborgd”.

Als de partij die de stukken onder zicht heeft zich hierop beroept, zal de rechter een afweging maken van alle belangen van de betrokken partijen. In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 20 januari 2022 heeft het Hof een verzoek van de vrouw tot opgave door haar ex-man van alle bankrekeningen en bankafschriften van een bepaalde periode toegewezen. Wel benadrukte het Hof dat de vrouw daar ook belang bij had.

Conclusie

Als in het geval van een echtscheiding de andere partij weigert inzage te geven in gegevens die van belang zijn voor de financiële afwikkeling van de scheiding, kan een verzoek ex artikel 843a Rv aan de rechter uitkomst bieden. Hier moet echter wel omzichtig mee worden omgegaan; ten eerste moet vast staan dat er ook echt een rechtsbelang in de betreffende procedure bestaat om bepaalde gegevens te ontvangen. Ten tweede is het belangrijk om goed aan te geven welke gegevens precies van belang zijn en dus worden opgevraagd.

Contact

Als u hier vragen over hebt, neem dan gerust contact op met Annet Lunshof. U kunt ook het contactformulier invullen, dan ontvangt u binnen 24 uur antwoord.