Aanbod en aanvaarding of alleen uitnodiging om in overleg te treden?

Blog

Schenkeveld Advocaten - landbouwgrond

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Het is alleen niet altijd duidelijk wanneer een aanbod wordt gedaan. Soms gaat het alleen om een uitnodiging om in overleg te treden. Het onderscheid is niet altijd even makkelijk te maken. Dat kan vervelende gevolgen hebben, zo volgt uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

Gemeente biedt grond aan

De gemeente Oldambt, gelegen in Oost-Groningen, heeft aan omwonenden van een stuk agrarische grond laten weten dat die grond te koop is voor een bedrag van
€ 37.250,-. Meerdere omwonenden hebben belangstelling getoond. Een van de omwonenden, de heer X, heeft de gemeente ook meteen laten weten de vraagprijs te willen betalen.

Gemeente verkoopt aan een ander

De gemeente verkoopt de grond echter aan een ander. De heer X is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de gemeente hem een aanbod heeft gedaan en dat hij dat aanbod heeft aanvaard. Met andere woorden: dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De heer X vindt dat de gemeente die overeenkomst moet nakomen en start een procedure. Hij legt bovendien conservatoir beslag op de grond, om te voorkomen dat de grond aan een ander wordt geleverd.

Aanbod of uitnodiging

De rechtbank is het niet met de heer X eens. De rechtbank oordeelt dat de brief van de gemeente aan de omwonenden, waarbij is aangegeven dat de grond te koop was, niet als een aanbod kon worden aangemerkt. Daarvoor is de brief te algemeen. De brief kan slechts worden opgevat als een uitnodiging om een aanbod te doen. De rechtbank oordeelt dat van aanbod en aanvaarding geen sprake is geweest en dat dus van een koopovereenkomst geen sprake is.

Opheffing beslag

De vorderingen van de heer X worden dus afgewezen, maar daarmee is de gemeente er nog niet. De heer X heeft namelijk conservatoir beslag gelegd op de grond. Dat verdwijnt niet automatisch doordat er uitspraak is gedaan, ook niet als de vorderingen waarvoor beslag is gelegd worden afgewezen. De gemeente heeft daarom de opheffing van dat beslag gevorderd.

Belangenafweging

De rechtbank oordeelt dat het conservatoire beslag moet blijven liggen. Dit om te voorkomen dat de situatie ontstaat dat de heer X in een eventueel door hem te voeren procedure in hoger beroep alsnog in het gelijk wordt gesteld en de grond dan al definitief aan een ander is geleverd. De rechtbank overweegt – en mede omdat van de zijde van de gemeente in dit verband geen bijzondere belangen zijn aangevoerd – dat de belangen van de heer X bij de handhaving van het beslag daarom zwaarder wegen dan die van de gemeente bij de opheffing daarvan.

Duidelijk formuleren

Deze zaak laat op de eerste plaats zien dat van groot belang is dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds een aanbod en anderzijds een uitnodiging om in overleg te treden. Het verdient dan ook de voorkeur om welk voorstel dan ook zodanig te formuleren dat er geen enkel misverstand kan bestaan of het om een voor aanvaarding vatbaar aanbod gaat of niet. Er is niets op tegen om dat bij het voorstel te vermelden. Liever te veel duidelijkheid dan dat er misverstanden ontstaan die tot zaken als de bovenstaande leiden.

Vordering opheffing van conservatoir beslag

Op de tweede plaats bevestigt deze zaak dat voor de opheffing van een conservatoir beslag in de regel méér nodig is dan alleen de afwijzing van de vorderingen waarvoor dat beslag is gelegd. Als de opheffing van conservatoir beslag wordt gevorderd, dan is het dus verstandig om gemotiveerd te stellen dat bij die opheffing bijzondere belangen bestaan.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Vastgoed en Overheidsrecht.