Slapend dienstverband? Zeg op voor 1 januari 2020!

Blog

Schenkeveld Advocaten - wekker

UPDATE 2 april 2020: Inmiddels is het mogelijk om compensatie voor eerder betaalde transitievergoedingen bij het UWV aan te vragen. U kunt dit doen middels deze link.

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over slapende dienstverbanden: als een werknemer verzoekt het dienstverband te beëindigen, is de werkgever in principe verplicht om daaraan mee te werken. Ook is hij dan de wettelijke transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Wat is een slapend dienstverband?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever vervolgens een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Ook mag de werkgever in die periode de arbeidsovereenkomst niet beëindigen omdat er een opzegverbod geldt. Na twee jaar ziekte eindigt de loonbetalingsverplichting en mag de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Dat kan via een ontslagprocedure bij het UWV of met wederzijds goedvinden. Sinds 2015 is een werkgever wel verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dit wordt door werkgevers als onrechtvaardig beschouwd omdat zij tijdens arbeidsongeschiktheid het loon immers al twee jaar hebben doorbetaald en eventuele re-integratiekosten hebben gemaakt. Om die reden hebben veel werkgevers ervoor gekozen om de dienstverbanden niet te beëindigen, maar door te laten lopen. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd: de arbeidsovereenkomst blijft bestaan maar de werknemer werkt niet en de werkgever betaalt geen salaris meer. Een lege huls dus.

Regeling compensatie transitievergoeding

Om aan de bezwaren tegemoet te komen, heeft het kabinet het initiatief genomen voor de Wet compensatieregeling transitievergoeding. Op grond van deze wet en de bijbehorende Regeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd wegens langdurige ongeschiktheid. Deze compensatie geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 om deze reden zijn beëindigd, ook als de arbeidsovereenkomst is geëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Uitspraak Hoge Raad over slapend dienstverbanden

Met het oog op de nieuwe wetgeving heeft de Hoge Raad op 8 november jl. geoordeeld dat een slapend dienstverband op grond van goed werkgeverschap in beginsel beëindigd moet worden als de werknemer daarom verzoekt en de werkgever geen redelijk belang heeft bij voortduring van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast brengt de norm van goed werkgeverschap volgens de Hoge Raad mee dat in dat geval aan de werknemer in principe een vergoeding behoort te worden toegekend.

Lopend slapend dienstverband: wanneer beëindigen?

Met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand doen veel werknemers met een slapend dienstverband op dit moment een verzoek bij hun werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Wij merken dat werkgevers hiermee worstelen. Zij weten immers ook dat per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (‘Wab’) in werking treedt en dat met de komst van de Wab de berekening van de transitievergoeding versobert.

Wat is dus wijsheid: in 2019 meewerken aan een beëindiging van het dienstverband of wachten tot 2020?

Wij adviseren u om een slapend dienstverband voor 1 januari 2020 te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor oudere werknemers (50 plus) en werknemers met een dienstverband van 10 jaar. Hoewel u in dat geval – onder het huidige recht – een hogere transitievergoeding verschuldigd bent dan u op grond van het nieuwe recht zou zijn, zult u door het UWV ook op basis van het oude recht (het recht voor de Wab) gecompenseerd worden.

Kiest u ervoor om een op dit moment lopend slapend dienstverband pas in 2020 te beëindigen? Dat kan, maar dan loopt u het risico dat u uw (oudere) werknemer toch de hoge transitievergoeding verschuldigd bent, terwijl u straks door het UWV slechts op basis van de nieuwe regels (de Wab) gecompenseerd wordt. Naar verwachting is namelijk de datum waarop de werknemer twee jaar ziek was, bepalend voor de hoogte van de transitievergoeding, terwijl de datum waarop het dienstverband eindigt bepalend zal worden voor de hoogte van de compensatie.

Let op: compensatie-aanvragen voor tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 uitbetaalde transitievergoedingen, moeten voor 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Heeft u hier vragen over of heeft u hulp nodig met de beëindigingsovereenkomst? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.