Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Er mag geen concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Dat zal niet snel het geval zijn.

Flexibele arbeidsrelaties

Binnen een periode van twee jaar mogen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangeboden. Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Pas na een tussenpoos van zes maanden wordt de keten doorbroken en mag opnieuw eenzelfde reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van het aantal te sluiten contracten en van de maximale periode. Van de tussenpoos van zes maanden kan bij CAO niet worden afgeweken.

Aanzegging

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moeten uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk door de werkgever op de hoogte worden gebracht of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Bij verzuim (geen of te late aanzegging), is een boete verschuldigd aan de werknemer ter hoogte van maximaal een maandsalaris.

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Transitievergoeding

Werkgevers moeten aan werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer ontslagen worden een transitievergoeding betalen.

Heeft u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.