Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst ophoudt te bestaan wanneer de afgesproken termijn van de overeenkomst voor bepaalde tijd verstrijkt. Er is geen opzegging nodig tenzij dit door partijen is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Ketenregeling

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel contracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Binnen een periode van drie jaar mogen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangeboden. Daarna ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Pas na een tussenpoos van zes maanden wordt de keten doorbroken en mag opnieuw eenzelfde reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken van het aantal te sluiten contracten en van de maximale periode. Van de tussenpoos van zes maanden kan bij CAO niet worden afgeweken.

Aanzegging

Werknemers met een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moeten uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk door de werkgever op de hoogte worden gebracht of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Bij verzuim (geen of te late aanzegging), is een boete verschuldigd aan de werknemer ter hoogte van maximaal een maandsalaris. Het doel van de aanzegplicht is om te voorkomen dat de werkgever een mondeling toezegging niet nakomt. De aanzegplicht dient als een soort zekerheid voor de werknemer.

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur tot maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden overeengekomen.

Transitievergoeding

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft de voorwaarden op grond waarvan een werknemer recht heeft op een transitievergoeding veranderd. Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020, heeft een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

Concurrentiebeding

Er mag geen concurrentiebeding worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever. Uit de vooraf beschreven motivatie van de werkgever moet duidelijk volgen waarom sprake is van een zwaarwegend belang. Van een zwaarwegend belang zal niet snel sprake zijn.

Heeft u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten.