WOZ-waardering zonnepark

Blog

Is een zonnepark onroerend in de zin van de Wet WOZ? En indien het zonnepark onroerend is, komt het zonnepark dan in aanmerking voor de Werktuigenvrijstelling en of de Cultuurgrondvrijstelling? De rechtbank Gelderland geeft op 28 juni 2016 antwoord op deze vragen.

Casus

De heffingsambtenaar van de gemeente Montferland heeft de waarde van de onroerende zaak in de gemeente Montferland, namelijk een zonnepark, vastgesteld voor het kalenderjaar 2015 op € 2.619.000,-. Dit zonnepark is in 2011 gerealiseerd op gepachte grond. Het gaat om in totaal 36.000 zonnepanelen, waarvan er zich 24.000 bevinden op het grondgebied van de gemeente Montferland. De zonnepanelen bevinden zich op een grondgebied van ongeveer 85.040 vierkante meter omgeven door een manshoog hekwerk voorzien van prikkeldraad.

Standpunt pachter

De pachter is van oordeel dat het zonnepark niet onroerend is, zodat hieraan geen waarde hoeft te worden toegekend ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). In het geval de Wet WOZ wel van toepassing is, dan is de Werktuigenvrijstelling en/of de Cultuurgrondvrijstelling van toepassing, aldus de pachter. 

WOZ-waarde

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wet WOZ wordt aan een onroerende zaak waarde toegekend.

Onroerende zaak

Voor het antwoord op de vraag wat een onroerende zaak is in de zin van de Wet WOZ, wordt aansluiting gezocht bij artikel 3:3 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet gaan om gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Volgens vaste jurisprudentie is sprake van duurzame vereniging met de grond indien een bouwwerk naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Of iets bestemd iets bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer voor zover die naar buiten kenbaar is. Niet van belang is dan meer dat technisch de mogelijkheid bestaat om een bouwwerk te verplaatsen (vgl. Portacabin-arrest).

Zonnepark onroerend

De rechtbank oordeelt dat het zonnepark onroerend is. De zonnepanelen zijn vastgemaakt aan stalen profielen, die op hun beurt bevestigd zijn aan een stalen onderstel dat zich deels in de grond bevindt. De zonnepanelen zijn via kabels en verzamelboxen verbonden met een transformator waarin de door de zonnepanelen geleverde stroom wordt omgezet om vervolgens te worden geleverd aan de afnemer, een nabijgelegen steenfabriek. De transformator is via een elektriciteitskabel met de steenfabriek verbonden. De transformator is in een transformatorhuisje geplaatst. Het terrein is daarnaast omgeven door een manshoog hekwerk dat is voorzien van prikkeldraad. Aan het zonnepark dient aldus een waarde te worden toegekend.

Werktuigenvrijstelling

Op grond van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsregeling) wordt bij de bepaling van de waarde niet in aanmerking genomen de waarde van de werktuigen die van de onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht: de Werktuigenvrijstelling.
De rechtbank oordeelt dat de zonnepanelen niet in aanmerking komen voor de Werktuigenvrijstelling. De installatie verliest namelijk haar herkenbaarheid als de zonnepanelen worden verwijderd. De verzamelboxen, de bekabeling van de zonnepanelen naar het transformatorhuisje en de zich daarin bevindende transformator daarentegen komen wel in aanmerking voor de Werktuigenvrijstelling. Deze onderdelen zijn op zichzelf geen gebouwde eigendommen en ook niet noodzakelijk voor de uiterlijke herkenbaarheid.

Cultuurgrondvrijstelling

Voorts wordt op grond van de Uitvoeringsregeling buiten aanmerking gelaten de waarde van ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen: de Cultuurgrondvrijstelling.
Volgens de pachter bestaat het terrein uit grasland dat ook onder de zonnepanelen wordt beweid door koeien en schapen van een nabijgelegen boerenbedrijf en dat die koeien en schapen bedrijfsmatig worden gehouden. Hierdoor worden tussen de € 10.000 en € 20.000 aan maaikosten bespaard. De rechtbank acht dit voldoende aannemelijk zodat de waarde van de grond buiten aanmerking dient te worden gelaten bij de waardering van het zonnepark.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

Omdat niet voor alle soorten onroerende zaken transacties op de markt plaatsvinden, is het soms lastig om de waarde in het economisch verkeer vast te stellen. Voor niet-woningen geldt dan dat de waarde dient te worden vastgesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer. Volgens de pachter is de gecorrigeerde vervangingswaarde onjuist vastgesteld. Hoewel zowel de heffingsambtenaar als de pachter er niet in geslaagd zijn aannemelijk te maken dat de vastgestelde waarde al dan niet de juiste waarde is, stelt de rechtbank de waarde, mede gelet op de van toepassing zijnde vrijstellingen, vast op € 850.000,-.

Conclusie

Een zonnepark is onroerend omdat het naar haar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Een zonnepark zal nooit in zijn geheel worden vrijgesteld van de Werktuigenvrijstelling. Maar randapparatuur zoals kabels, transformatoren en dergelijke kunnen wel onder de Werktuigenvrijstelling vallen. Ook de Cultuurgrondvrijstelling kan van toepassing zijn op een zonnepark indien de grond bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de landbouw.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak.